• Slider 15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę biura Zarządu ROD na terenie ROD "Zagroda" w Toruniu

Polski Związek Działkowców

Rodzinny Ogród Działkowy „ZAGRODA”

w Toruniu

 

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy „ZAGRODA” w Toruniu

Kluczyki 29/39

87-100 Toruń

NIP   956 20 67 818

REGON 007015915-10412

  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na funkcję biura siedziby Zarządu ROD „ZAGRODA” w Toruniu

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wolnostojącego, niepodpiwniczonego budynku gospodarczego o konstrukcji drewnianej z przeznaczeniem na funkcję siedziby biura Zarządu  na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ZAGRODA” w Toruniu, ul. Kluczyki 29/39.

 

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Wykonawca przedstawi aktualny odpis  z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

 

Koszt zakupu materiałów po stronie Wykonawcy.

 

Roboty zamienne mogą być  realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pismem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Uzasadnienie zmian: zapewnienie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  z uwzględnieniem  optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

 

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w trzech egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do 31 sierpnia 2024 roku lub terminu uzgodnionego         z Zarządem ROD ze względu na  nieprzewidziane warunki atmosferyczne.

 

Gwarancja na wykonane prace -  60 miesięcy od dnia dokonania odbioru robót.

 

Płatność po zakończeniu i odbiorze prac z 7 dniowym terminem płatności. Dopuszcza się płatności po wykonaniu etapów poszczególnie wykonanych prac po uzgodnieniu z Inwestorem

 

TERMIN WYKONANIA: 31 sierpnia 2024 r.

KRYTERIA OCENY OFERT: CENA - 100%

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy zgłosić w formie listownej w Biurze Zarządu Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD   w Toruniu, ul. Lubicka 12a

 

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 533 770 031  - Prezes Zarządu ROD „ZAGRODA” Dariusz Godurowski, lub mailowo rodzagrodatorun@pzd.pl

Termin składania ofert:  do  5 kwietnia 2024 r  do godz.10.00.

Data rozstrzygnięcia przetargu: 8 kwietnia 2024r. godz. 10.00

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu bez podania przyczyny.