• Slider 15

"Zieleń działkowa" w nowych strefach planistycznych miast to gwarancja istnienia ROD. Ocalmy nasze ogrody!

Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców we współpracy z Zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych podejmuje działania mające zmienić treść proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozwiązań dotyczących planów ogólnych gmin. Rozwiązań, które dają „otwartą furtkę” samorządom lokalnym do likwidacji ogrodów działkowych. Członkowie wszystkich struktur Polskiego Związku Działkowców kierują pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o zmianę projektu rozporządzenia odnośnie planów ogólnych gmin. Na ogrodzeniach ROD Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD pojawiły się banery, które sygnalizują walkę działkowców o zachowanie ogrodów.

Tysiące, o ile nie dziesiątki tysięcy osób zaniepokoiły rozwiązania oraz propozycje Ministra Rozwoju i Technologii (MRiT) dotyczące projektu „rozwiązań w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy”. Owe przepisy są realnym zagrożeniem dla istnienia większości Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Umożliwiają one wykluczenie ogrodów z możliwości ich ujawnienia w przyszłych planach zagospodarowania przestrzennego, co wiąże się z przeznaczeniem poniektórych ROD do likwidacji, której przeprowadzenie jest uwarunkowane w szczególności brakiem wykazania danego ogrodu w planie miejscowym.
Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców jest przekonana, że próba wprowadzenia przedmiotowych przepisów jest celowym działaniem mającym na celu usunięcie znacznej części ROD, które znajdują się w pożądanych lokalizacjach, aby przejąć owe grunty pod kolejne inwestycje komercyjne. Potwierdzeniem powyższych przypuszczeń  stanowi w szczególności przebieg prac legislacyjnych nad nowymi przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego. Związek podejmował starania na początkowym etapie wspomnianych wcześniej prac próbując przy tym wprowadzić przepisy korzystne dla ROD, ponieważ przewidywał zagrożenia powiązane z proponowanych regulacji. Krajowy Zarząd PZD w dniu 17 stycznia 2022 roku wystosował pismo do MRiT, w którym po przeanalizowaniu proponowanych przepisów zgłosił trzynaście uwag oraz propozycji, które miały na celu odpowiednie zabezpieczenie praw działkowców oraz ROD. Następnie zostały przeprowadzone konsultacje Krajowego Zarządu z okręgowymi zarządami oraz zarządami ROD.

Zaproponowane przez władze PZD zmiany w regulacjach zostały całkowicie  pominięte przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. W tej istotnej dla ponad miliona działkowców sprawie Związek nie został uwzględniony w gronie organizacji porządkowych, do których zwrócono się o uwagi do nowelizacji ustawy oraz nowych przepisów wykonawczych. W konsekwencji uchwalona została nowelizacja ustawy dotyczącej planowania oraz zagospodarowania przestrzennego na podstawie, której MRiT opracowało projekt „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy”. Dokument ten zawiera zapisy, które stanowią poważne zagrożenie dla istnienia ROD. Projekt nakreśla charakterystykę oraz profil funkcjonalny dla poszczególnych stref planistycznych, które będą miały fundamentalne znaczenia dla przyszłości ogrodów działkowych.  Zostało przewidziane, że przyszłe plany miejscowe będą musiały być zgodne z zapisami tzw. Planu ogólnego, który ma na celu zastąpienie dotychczasowych studiów zagospodarowania przestrzennego. W ramach wspomnianego wcześniej planu ogólnego nastąpią generalne rozstrzygnięcia co do podziału terytorium gminy na konkretne strefy planistyczne np. na strefę komunikacyjną, bądź strefę wielofunkcyjną z zabudową mieszkaniową. Projekt wymienia aż trzynaście takich stref oraz określa konkretne funkcje jakie będą mogły być realizowane w poszczególnych strefach planistycznych. Same ROD będą mogły być przewidziane jedynie w dwóch strefach planistycznych tj. Strefie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz strefie że podane wyżej rozwiązanie jest wyjątkowo niebezpieczne dla działkowców, ponieważ oznacza że zakwalifikowanie w planie ogólnym terenu położenia ROD do strefy innej niż wskazane powyżej doszczętnie uniemożliwi ujawnienie ogrodu w przyszłym planie miejscowym. Zagrożenie jest na tyle realne, że ROD obecnie znajdują się w różnorodnym otoczeniu które na podstawie przyszłych przepisów prawdopodobnie będą kwalifikowane według dominującej funkcji danego terenu np. ROD położone przy trasach drogowych prawdopodobnie znajdą się w strefie komunikacyjnej która nie przewiduje możliwości funkcjonowania ROD na swoich granicach. W efekcie ROD nie będą miały możliwości zostać przewidziane w planie miejscowym co stanowi formalną podstawę do jego likwidacji w przyszłości. Realizując uchwałę Krajowej Rady PZD zwracającej się do  wszystkich struktur Związku, a zwłaszcza zarządów ROD o aktywne wspieranie władz krajowych oraz okręgowych PZD w ich staraniach o zmianę projektu „rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy” w celu zabezpieczenia istnienia tysięcy ROD w planach zagospodarowania przestrzennego, apelujemy o dalsze podejmowanie działań w postaci przyjmowania stanowisk, apeli i listów do Ministra Rozwoju i Technologii.

         

Szymon Kraska