• Slider 15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci energetycznej na terenie ROD „im. A. Mickiewicza” w Toruniu

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

„im. Adama Mickiewicza”

w Toruniu

Dane kontaktowe:

tel. 514-204-683

e –mail: rod.mickiewicza@onet.pl

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na budowę sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. A. Mickiewicza” w Toruniu

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

 1. a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami)

zwanej dalej ustawą.

 1. b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1.10..2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych W Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.
 2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci energetycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „im. Adama Mickiewicza” w Toruniu zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

- kosztorys ofertowy

 1. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wersję elektroniczną specyfikacji istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: http://www.pzdtorun.pl w zakładce „Przetargi”.

 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.
 2. a) formularz ofertowy - załącznik nr 1;
 3. b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;
 4. c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

4.1. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

 1. a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. b) posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

4.2.1. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.2.2. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i

doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. modernizacji sieci wodociągowej o wartości robót równej co najmniej 100 000,00 PLN (brutto).

4.2.3. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4.2.4. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami.

4.2.5 Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 150 000,00 PLN;

5 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać od dnia 17.01.2023 do dnia 28.02.2023 w godz. 8:00 – 16:00 w siedzibie biura OZ PZD przy ul. Lubickiej 12a w Toruniu.

 1. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 01.03.2023r. o godzinie 11.30. w siedzibie biura Okręgu przy ul. Lubickiej 12a w Toruniu.  

 1. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:

 1. a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od podpisania umowy i protokolarnego przekazania placu budowy
 2. b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie …………………………………… od daty protokolarnego przekazania placu budowy.
 3. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się:

 Cena - waga kryterium 40 pkt.

Zgodność oferty ze specyfikacją – 60 pkt

Suma 100 pkt. 100 %

Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych.

 1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.1 Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

9.2 Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizatora przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej,: http://www.pzdtorun.pl na której jest specyfikacja.

 1. Osobami ze strony Organizatora przetargu uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 2. Danuta Karczewska – tel. 514-204-683
 3. Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

1) nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:

1) dokonania zmiany Warunków Zamówienia, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert z jednoczesnym przedłużeniem tego terminu, o ile będzie to konieczne

2) zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 1. Organizator przetargu informuje, że:

1) Oferta niespełniająca warunków w WZ zostanie odrzucona

2) Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługują wykonawcom żadne roszczenia

3) Nie zwraca wykonawcom dokumentów przedłożonych w postępowaniu przetargowym

 

NazwaDataRozmiar
formularz_oferty.docx2023-01-17 12:0657.51 KB
ogloszenie_o_przetargu.docx2023-01-17 12:0615.80 KB
specjalne_warunki_zamowienia.docx2023-01-17 12:0642.57 KB
wzor_umowy_siec_wodociagowa.docx2023-01-17 12:0616.48 KB