Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Zmiana w zakresie PIT dotyczy również ROD

2018-12-06 09:48

Załącznik do Komunikatu KZ PZD ws. obowiązków ROD wynikających z nowelizacji ustawy o PIT

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa o PIT), jednostki organizacyjne PZD, w tym rodzinne ogrody działkowe są tzw . płatnikami - rozliczają podatki od wynagrodzeń, umów zlecenia itp. 4 października br. uchwalono istotną dla ROD nowelizację przepisów tej ustawy. Mianowicie wszystkie ROD będące płatnikami PIT zostały objęte zmianami w zakresie terminów i formy składania deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT- 8AR, PIT-11, PIT-8C.


TERMIN 
Począwszy od 1 stycznia 2019r. w/w deklaracje muszą być składane przez ROD do Urzędu Skarbowego w formie elektronicznej, w terminie do 31 stycznia. Dla jasności warto podkreślić, że choć obowiązek wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., dotyczyć ma deklaracji podatkowych odnoszących się do dochodów (przychodów) uzyskanych w 2018 r.


FORMA
Każdy ROD będzie zobligowany składać deklaracje posługując się tzw. certyfikowanym podpisem elektronicznym. Dotychczas dotyczyło to ROD, które rozliczały podatki więcej niż 5 podatników (np. zleceniobiorców). Jak wyrobić podpis elektroniczny i złożyć deklarację por. poniżej.

Uwaga! Obowiązek zachowania formy elektronicznej dotyczy deklaracji, którą ROD składa do Urzędu Skarbowego. W przypadku egzemplarza deklaracji doręczanego podatnikowi (np. PIT-11 pracownikowi), może być on nadal przekazany zarówno w formie elektronicznej (np. na jego skrzynkę e-mail), jak i papierowej. Termin na doręczenie egzemplarza dla podatnika to koniec lutego (w 2019 r. będzie to dzień 28 lutego).

Warto wspomnieć, że ROD korzystające już z DGCS PZD System, realizując powyższe obowiązki mogą użyć funkcji dostępnej w programie (pobierz instrukcję dla DGCS PZD). Jednak wymóg posłużenia się certyfikowanym podpisem elektronicznym wystąpi również w ich przypadku. Bardzo pomocne dla ROD może być skorzystanie z usług Ośrodka Finansowo Księgowego prowadzonego przez okręgowy zarząd.


Co zrobić, by złożyć deklarację w wersji elektronicznej

Najprostszym sposobem na złożenie deklaracji w wersji elektronicznej jest posłużenie się w tym celu pełnomocnikiem. Działanie „standardowe” statutowo, tj podpisywanie przez dwóch członków zarządu, wymagałoby bowiem wyrabiania podpisów elektronicznych dla obu tych osób, co biorąc po uwagę koszty, ok. 300 zł za certyfikowany podpis elektroniczny, wydaje się być nieuzasadnione.

Najłatwiej byłoby, jeżeli pełnomocnikiem zostanie osoba już posiadająca certyfikowany podpis elektroniczny, np. księgowy z OFK. Oczywiście może to być również osoba, która wyrobi taki podpis specjalnie w celu działania w imieniu ROD.

 

Aby złożyć deklarację w wersji elektronicznej przez pełnomocnika należy:

1. Ustalić osobę, która w imieniu ROD będzie składała deklarację - pełnomocnika.

2. Wskazać w Urzędzie Skarbowym właściwym dla ROD, osobę która jako pełnomocnik ma „podpisywać” elektronicznie deklarację w imieniu ROD. Wskazanie takiej osoby (ustanowienie pełnomocnika) następuje poprzez złożenie w US wypełnionego „papierowego” formularza UPL-1.

UPL-1 podpisują prezes (wiceprezes) zarządu ROD wraz z drugim członkiem zarządu. Warto dołączyć do niego, jako dokument potwierdzający umocowanie do działa w imieniu ROD osób podpisanych pod pełnomocnictwem, protokół z I posiedzenia zarządu ROD oraz wyciąg ze Statutu PZD (pobierz).

– link do UPL-1

3. Jeżeli pełnomocnik nie ma wyrobionego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, winien uzyskać taki „dokument” (kartę). Kartę można uzyskać wyłącznie za pośrednictwem certyfikowanych podmiotów, ich lista dostępna jest pod adresem www.nccert.pl/kontakt.htm


4. Po wygenerowaniu deklaracji w wersji elektronicznej należy przekazać ją do systemu Ministerstwa Finansów e-deklaracje. Zwykle jest to możliwe bezpośrednio z programu księgowego (np. DGCS PZD) lub poprzez portal ministerstwa. Istotne jest, aby dokument opatrzyć podpisem elektronicznym.


5. Złożona w powyższy sposób deklaracja trafi, za pośrednictwem systemu Ministerstwa Finansów, do właściwego Urzędu Skarbowego.


Jak wyrobić certyfikowany podpis elektroniczny

Deklarację podatkową ROD może złożyć wyłącznie przy użyciu certyfikowanego podpisu elektronicznego - składany jest on przy użyciu specjalnej karty. Prawo do ich wyrabiania posiada wyłącznie kilka podmiotów, uprawnionych na podstawie decyzji jednostki organizacyjnej NBP. Poniżej link do komunikatu zawierającego listę podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikowanego podpisu elektronicznego - www.nccert.pl/kontakt.htm


Zasady wyrobienia certyfikowanego podpisu (karty i terminala do jego obsługi) oraz sposób ich odbioru, jest ustalany przez poszczególnych wystawców. Koszt to ok. 300 zł. (na dwa lata). Wniosek o wydanie karty można złożyć przez internet. Wówczas weryfikacja wnioskodawcy (np. przez okazanie dowodu osobistego) odbywa się przy odbiorze karty.


Praktyczne

Przy realizacji powyższych obowiązków ROD mogą korzystać ze wsparcia okręgów. Jednak już dziś można powiedzieć, że zdecydowanie najmniej problemów powinny mieć ROD, które prowadzą swą księgowość przy pomocy Ośrodków Finansowo Księgowych. Wiele z nich już teraz składa deklaracje w wersji elektronicznej przy pomocy pełnomocnika, którym jest pracownik z OFK.

 

BP

 

 

 

 

 

Facebook