Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD

2022-11-21 13:27
W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD.
 
Aktualną sytuację Związku spowodowaną przejściem pandemii, postępującą inflacją, co przekłada się na wzrost cen i ograniczenie możliwości finansowych działkowców, a także zaangażowania Związku i działkowców w działaniach prowadzących do upowszechniania wiedzy i promocji upraw warzyw na działkach w ROD omówił Prezes Związku. Kolejnym poruszonym zagadnieniem była realizacja przez ogrody programu ARMiR. Aktualna sytuacja i poziom wykorzystania dostępnych funduszy wskazują na to, że środki przeznaczone na program zostaną wykorzystane. Problemy z jakimi aktualnie Związek musi się zmierzyć i je rozwiązać jest odpowiedz na pytanie kto ma doprowadzić zakontraktowane w ramach umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa projekty do końca.
 
Następnie Krajowa Rada zajęła się tematem sprawozdania z inwestycji wykonywanych w ROD w 2021 roku, gdzie w 2292 ROD zostało zrealizowanych 3490 inwestycji. Co wskazuje na znaczny wzrost inwestycji w ROD i znaczny wzrost względem minionych lat. Ze zgromadzonych danych jednoznacznie wynika, że po okresie dwóch lat pandemii i zauważalnego spowolnienia inwestycje i remonty infrastruktury ROD wyraźnie odbiły Temat inwestycji i zagadnienia z nim związane na podstawie przygotowanego materiału przedstawiła Pani Mariola Kobylińska – kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami.
 
Kolejnym zagadnieniem rozstrzygniętym przez Krajową Radę PZD było ustalenie kwoty partycypacji zgodnie z treścią § 145 Statutu PZD oraz wysokości składki członkowskiej. Szczegółową analizę propozycji napływających do Jednostki Krajowej PZD ze wszystkich Okręgów przedstawiła Mirosława Marks – Główna Księgowa JK PZD. Następnie podsumowując te analizy i odnosząc się do wszystkich propozycji Okręgu Prezes Związku przedstawił Krajowej Radzie dodatkowe argumenty przemawiające za i przeciw określonym propozycją biorąc pod uwagę przede wszystkim potencjał okręgów przekładający się na liczbę ogrodów i działek, jako wskaźniki poparcia dla określonych propozycji. W związku z przedstawionymi analizami Krajowa Rada PZD zdecydowała o ustaleniu kwoty partycypacji w 2023 roku na poziomie 0,12 zł/m2 powierzchni działki, zaś kwotę składki członkowskiej pozostawiła bez zmian.
 
Biorąc pod uwagę potrzeby i sytuację niektórych okręgów przy przyjęciu powyższych stawek partycypacji jak również inne potrzeby oraz konieczności zapewnienia możliwości niezakłóconego funkcjonowania struktur Związku, Pan Prezes zaprezentował Krajowej Radzie PZD koncepcję i projekt utworzenia funduszu Związku tj. „Funduszu Wsparcia Jednostek Terenowych PZD”. Celem utworzenia funduszu ma być pomoc jednostkom terenowym znajdującym się w trudnej sytuacji. Środki mają być wypłacane w ramach dotacji dla jednostek terenowych PZD po rozpatrzeniu ich wniosków wykazujących na zasadność potrzeb dotacji na prowadzenie działalności. Środki tworzące fundusz mają pochodzić wyłącznie z funduszy Krajowej Rady PZD.
 
Następnie Krajowa Rada PZD podsumowała dotychczasowy stan realizacji projektu grantów przyznawanych dla ROD przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych” informacje w tym zakresie przedstawiła Pani Aleksandra Grunt-Mejer oraz Pani Mariola Kobylińska z Wydziału Gospodarki Gruntami. Podsumowując 4 turę (wrześniową) tylko w tym okresie 62 ROD oczekują na zakończenie oceny merytorycznej, a 42 już uzyskały pozytywną ocenę. W ramach projektu do tej chwili do wykorzystania pozostało blisko 30 mln zł, dlatego ogrody w dalszym ciągu powinny sporządzać i składać kolejne wnioski o pozyskanie grantów.
 
Krajowa Rada PZD rozpatrzyła również wniosek o nadanie sztandaru i zdecydowała nadać sztandar dla rodzinnych ogrodów działkowych z terenu działania Delegatury Rejonowej Okręgowego Zarządu Śląskiego w Tychach.
 
Sprawozdanie z prac komisji uchwał i wniosków przedstawił Przewodniczący Pan Zdzisław Śliwa przedstawiając następujące projekty uchwał:
 
1)     Uchwałę nr 1/XVI/2022 w sprawie realizacji inwestycji i remontów w Rod w 2021 roku;
 
2)     Uchwałę nr 2/XVI/2022 w sprawie określenia zasad partycypacji Rod w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych;
 
3)     Uchwałę nr 3/XVI/2022 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2023 roku;
 
4)     Uchwałę nr 4/XVI/2022 w sprawie Funduszu Wsparcia Jednostek Terenowych PZD;
 
5)     Stanowisko w sprawie realizacji projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
 
6)     Uchwałę nr 5/XV/2022 w sprawie nadania sztandaru Rodzinnym Ogrodom Działkowym Delegatury Rejonowej w Tychach Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD.
 
Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Podsumowując posiedzenie Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie Krajowej Rady PZD spełniło zadania dla których zostało zwołane i podziękował uczestnikom za udział i pracę podczas obrad.
 
 
 
MJ
 
 
Facebook