Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XV posiedzenie Krajowej Rady PZD

2022-07-15 15:03

W dniu 14 lipca 2022 roku Krajowa Rada PZD obradowała na XV posiedzeniu pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu, oprócz członków KR, którzy mimo sezonu urlopowego stawili się niemal w pełnym składzie, uczestniczyła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie odbywało się w formie zdalnej.

Pierwszym tematem merytorycznym posiedzenia było sprawozdanie finansowe PZD za 2021 rok sporządzone na podstawie sprawozdań z ROD, jednostek terenowych i jednostki krajowej PZD. Szczegółowo sprawozdanie finansowe składające się bilansu PZD, rachunku zysków i strat, sprawozdania Funduszu Rozwoju i Funduszu Oświatowego omówiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. W tym temacie wypowiedział się także Skarbnik PZD stwierdzając, że prężnie funkcjonująca działalność finansowa Związku jest efektem starań i licznych działań podejmowanych przez Krajowy Zarząd i Krajową Radę PZD.

Sprawozdanie zostało zbadane przez 6-osobowy zespół Krajowej Komisji Rewizyjnej, która w dniach 11-13 lipca br. analizowała dokumenty finansowe, które na nie się składają. Ocenę sprawozdania na posiedzeniu KR PZD w imieniu Krajowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła jej Przewodnicząca Maria Fojt. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD badając sprawozdanie Związku stwierdziła, że działalność finansowa była prowadzona wyłącznie w oparciu o własne środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich, partycypacji i opłat wnoszonych przez członków PZD. Ze sprawozdań wynika prowadzenie oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej w jednostkach Polskiego Związku Działkowców. KKR PZD podkreśliła, że działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców ROD i Związku, a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym stanem kont. Sprawozdanie finansowe pokazało, że osiągnięto korzystne wyniki, które są rezultatem dużego zaangażowania i rzetelnej pracy społecznej członków statutowych organów i aktywu ogrodowego. Choć ROD i okręgi w 2021 roku w swojej działalności dysponowały skromnymi środkami finansowymi, to wykorzystywały je w sposób racjonalny dla dobra działkowców. Przewodnicząca w imieniu KKR wniosła o zatwierdzenie sprawozdania.

Kolejnym omawianym tematem było podsumowanie walnych zebrań w ROD w 2022 roku. Przedstawiła go Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD. Powiedziała, że z informacji przekazanych przez Okręgi wynika, że walne zebrania sprawozdawcze (konferencje delegatów) w roku 2022 do dnia 30 czerwca 2022 r. odbyły się w 4473 ROD, co stanowi 97,43% wszystkich ROD. Do odbycia zostały jeszcze walne zebrania w 118 ROD. Średnia frekwencja na walnych zebraniach wyniosła 27,2%, a na konferencjach delegatów – 62,4%. Niektóre walne zebrania przyjmowały uchwały niezgodne z przepisami, które Okręgowe Zarządy niezwłocznie unieważniały. Takich  uchwał było 159.  Na  94,5% zebrań obecny był przedstawiciel OZ którego obecność, wsparcie merytoryczne zarządu ROD bezpośrednio wpływa na prawidłowość walnego zebrania. Dodatkowo zasygnalizowała propozycje zmian do statutu PZD oraz  innych rozwiązań prawnych, jakie w wyniku przeprowadzonej kampanii walnych zebrań i wynikających z niej doświadczeń zaproponowały Okręgowe Zarządy. Podsumowanie walnych zebrań dostarczyło wniosków do działań i decyzji organów PZD, a także wykazało problemy jakie występują w ogrodach, również w związku z funkcjonowaniem zarządów ROD.

Prezes PZD podsumowując temat, stwierdził, że walne zebrania, które w tym roku po 2-letnim okresie trudności w ich odbywaniu związane z pandemią, mogły wreszcie odbyć się w normalnych warunkach spełniły cele statutowe, dla jakich zostały zwołane. Stwierdził, że Krajowy Zarząd PZD, Okręgowe Zarządy PZD, Zarządy ROD oraz zespoły obsługujące walne zebrania wykonały dobrą i potrzebną pracę, by zebrania przebiegały zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu PZD w tych ROD, gdzie się odbyły. Wskazał także, że problemów, jakie wyniknęły w związku z kampanią walnych zebrań nie można lekceważyć i KZ będzie musiał zbadać te zagadnienia i podjąć decyzje, które pomogą w rozwiązaniu tych problemów. Ponadto Prezes podkreślił, że występujące trudności świadczą o tym, że konieczne jest przeprowadzenie reformy, która dostosuje Związek do obecnych czasów wymagających silnych i profesjonalnych  struktur, a także zapewniającej możliwość pełnego wykonywania obowiązków statutowych przez organy terenowe PZD. Wspomniał o trudnej sytuacji polskich rodzin z uwagi na wysoką inflację i wszechobecną drożyznę w kraju oraz działaniach KZ mających na celu zachęcenie działkowców do uprawy warzyw i owoców na własne potrzeby. Krajowy Zarząd zrobił co można zrobić, żeby osiągnąć skutek. Temu celowi przyświeca hasło „Zamieniamy trawniki na warzywnik”, które Krajowy Zarząd realizuje poprzez wydanie już 3 broszur dla działkowców, które zostały przekazane do ROD: „Skrzynie uprawowe”, „Podwyższone grządki” i „Moda na zielone”.

W przyjętej uchwale  w sprawie oceny przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w 2022 r. uznała, że walne zebrania sprawozdawcze w roku 2022 wypełniły swoje statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów ROD i komisji rewizyjnych ROD, sprawozdania finansowe za 2021 rok, uchwaliły plany pracy oraz zabezpieczyły jego wykonanie w preliminarzach finansowych na rok 2022, a także ustaliły niezbędne opłaty ogrodowe zapewniające sprawne funkcjonowanie ROD w bieżącym roku. KR PZD zobowiązała Okręgowe Zarządy PZD i zarządy, w ROD, w których nie odbyły się walne zebrania/konferencje delegatów do ich odbycia przy udziale OZ PZD i wykonania wszystkich postanowień statutu PZD odnoszących się do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. KR dostrzegła problemy, które musi przeanalizować i wypracować rozwiązania usprawniające  rozwiązywania problemów występujących w ROD.

Zgodnie ze swoimi kompetencjami Krajowa Rada PZD nadała sztandar Rodzinnym Ogrodom Działkowych miasta Stargard oraz ROD „Zielone Tarasy” w Gryfinie.

Po zrealizowaniu tematów objętych porządkiem obrad Krajowej Rady PZD, Prezes zwrócił się do uczestników posiedzenia o przedstawienie swoich doświadczeń związanych z ubieganiem się o dotacje z programu ARiMR pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.  Członkowie KR z Okręgu w Poznaniu, Świętokrzyskiego, Małopolskiego, Śląskiego, Sudeckiego, Łódzkiego opowiedzieli o trudnościach, z jakimi spotkali się w związku ze składaniem wniosków o dotacje z programu. Doświadczenia były różne w zależności od tego, do jakiego oddziału ARiMR składany był wniosek. W wyniku dyskusji wyodrębnione zostały tematy, z jakimi Krajowy Zarząd PZD zwróci się do ARiMR, aby ułatwić zarządom ROD i OZ  wypełnianie wniosków i pozyskiwanie niezbędnych  do ich złożenia dokumentów oraz wpłynąć na ujednolicenie zasad przyjmowania i oceniania złożonych wniosków w oddziałach Agencji.

Mariola Kobylińska Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła aktualną sytuację dotyczącą ilości złożonych wniosków z całego Związku, a Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego JK PZD poinformował uczestników o wynikach wdrażania systemu pełnomocnictw w związku z udziałem w konkursie. Odniósł się także do problemów zgłaszanych przez przedstawicieli okręgów, jakie powstały w toku składania wniosków do oddziałów Agencji.

Prezes PZD zaapelował do Prezesów Okręgów oraz pozostałych członków KR o zwiększenie wysiłków w działaniach o pozyskiwanie dotacji, a także o niezwłoczne zgłaszanie do KZ problemów, jakie będą napotykać we współpracy z oddziałami Agencji, aby możliwa było bieżące ich wyjaśnianie z przedstawicielami ARiMR.  Prezes wezwał obecnych, by zrobić wszystko co można, żeby ROD skorzystały ze środków unijnych oferowanych PZD w ramach konkursu pt. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. 

Na koniec Prezes PZD stwierdził, że posiedzenie KR spełniło zadania dla których zostało zwołane i podziękował uczestnikom za aktywny udział i za pracę podczas obrad.

 

ZRS

Facebook