Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

XII posiedzenie Krajowej Rady PZD

2021-12-10 14:20
9 grudnia 2021 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego. W posiedzeniu uczestniczyła także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt oraz prezesi Okręgów niebędący członkami KR PZD. Posiedzenie, jak wszystkie posiedzenia KR w stanie epidemii, odbyło się w formie zdalnej.
 
W związku ze zbliżającym się rokiem 2022 Krajowa Rada zajęła się tematem wysokości składki członkowskiej oraz partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową i krajową PZD na rzecz ROD i działkowców, które będą obowiązywały w 2022 r. Głowna Księgowa JK PZD Mirosława Marks przedstawiła analizę finansową Okręgów i KR PZD, propozycje Okręgów dotyczące wysokości  składki członkowskiej i partycypacji oraz rekomendację Krajowego Zarządu PZD.
 
Prezes PZD przedstawił rekomendację Krajowego Zarządu PZD co do wysokości obydwu opłat.  Powiedział, że została wybrana najlepsza opcja, która biorąc pod uwagę rosnącą inflację z jednej strony,  a z drugiej wielu emerytów i rencistów użytkujących działki w ROD, dla których liczy się każdy grosz słuszną decyzją jest podniesienie partycypacji z 0, 09 zł/m2 do 0,10 zł/m2 i pozostawienie składki członkowskiej w dotychczasowej wysokości 6 zł.  Krajowa Rada PZD podjęła w sprawie opłat dwie uchwały:
 
1)     Uchwałę nr 1/XII/2021 w sprawie wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2022 r.;
 
2)     Uchwałę nr 2/XII/2021 w sprawie określenia zasad partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek  terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2022 r.
 
Krajowa Rada PZD zajęła się problemem wynikającym z nieodbycia walnych zebrań w ROD w 2021 roku. Prezes PZD wprowadzając do tematu zaznaczył, że  walne zebrania są bardzo ważnym tematem dla wszystkich struktur Związku. Walne zebrania w roku 2020 i 2021 odbywaliśmy w stanie epidemii. Wybraliśmy taki moment kiedy w miarę bezpiecznie można było je odbyć i zezwalały na to przepisy ogólne. Niestety nie wszystkie ogrody to zrobiły, a najbardziej niepokoją te ROD, które nie odbyły walnych zebrań już drugi rok z rzędu. Zofia Rut-Skórzyńska, Kierownik Wydz. Prezydialnego PZD przedstawiła wyniki podsumowania kampanii walnych zebrań w ROD na dzień 19 listopada br.  W 185 ROD (4,02%) nie dopełniono obowiązku przeprowadzenia walnego zebrania, z czego aż w 141 ROD (3,06%) doszło do wyjątkowo rażącego naruszenia postanowień Statutu PZD poprzez nieodbycie walnych zebrań tak w 2020 jak i 2021 roku. Krajowa Rada PZD odniosła się do zaistniałego stanu rzeczy i uznała, że mimo iż obecna sytuacja epidemiczna w kraju nie napawa optymizmem dając podstawy do obaw co do możliwości odbywania walnych zebrań w ROD w 2022 roku w terminie statutowym, zarządy ROD muszą traktować jako priorytet konieczność wykonania obowiązku wynikającego z § 59 ust. 1 Statutu PZD i podjęcia decyzji zapewniających sprawne funkcjonowanie ROD, do czego kompetencje posiada walne zebranie sprawozdawcze. Natomiast te zarządy ROD, które nie odbyły walnego zebrania w tym roku, a także te, które nie odbyły go w tym i ubiegłym roku, winny zwołać walne zebranie w ROD w 2022 roku w możliwie najbliższym terminie, by zapewnić funkcjonowanie ROD zgodnie z przepisami Statutu PZD oraz umożliwić członkom PZD realizację ich praw. Krajowa Rada PZD podjęła w tym zakresie Stanowisko w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w latach 2020-21.
 
Kolejnym ważnym tematem było funkcjonowanie ośrodków finansowo-księgowych.
 
Mirosława Marks przedstawiła informację na temat powoływania i funkcjonowania OFK na dzień 19 listopada 2021 r. Prezes PZD podkreślił, że OFK jest  najlepszym rozwiązaniem, by zapewnić prawidłowość prowadzenia finansów ogrodów i zabezpieczyć finanse działkowców. Szczególnego znaczenia OFK nabierają wobec wejścia od roku 2022 nowych obowiązków podatkowych wynikających z „Polskiego Ładu”. Przeszkolone księgowe zatrudnione w OFK zapewniają prawidłowość wszelkich rozliczeń, również podatkowych, co pozostaje niewiadomą w odniesieniu do księgowych obsługujących niektóre ROD. Ten temat wywołał sporą dyskusję wśród członków KR, którzy przekazywali doświadczenia ze swoich okręgów i proponowali dalsze działania.
 
Krajowa Rada PZD podjęła Stanowisko w sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo -Księgowych.  Stwierdziła w nim, że mimo wielu starań Krajowego Zarządu PZD nie ma szans, aby wszystkie ROD przystąpiły do Ośrodków w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. Niewystarczające w tej sprawie okazały się przede wszystkim działania Okręgowych Zarządów PZD, które zbyt wolno i późno zaczęły tworzyć OFK oraz zarządów ROD, które w wielu przypadkach nie podjęły żadnych działań związanych z przystąpieniem do Ośrodków. Krajowa Rada PZD uznała, że w tej sprawie należy dalej szukać nowych rozwiązań, aby powstawało coraz więcej OFK i docelowo przystąpiły do nich wszystkie ROD. Krajowa Rada uznaje bowiem, że jedynym i słusznym kierunkiem działań PZD w sprawie poprawnego i zgodnego z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz związkowymi prowadzenia spraw finansowo księgowych w ROD jest przekazanie przez wszystkie zarządy ROD prowadzenia księgowości do Ośrodków Finansowo-Księgowych. Tylko powierzenie OFK prowadzenia księgowości ogrodowej usprawni funkcjonowanie ROD oraz wpłynie pozytywnie na interesy majątkowe ogrodu i działkowców, poprzez m.in. obniżenie kosztów prowadzenia spraw księgowych.
 
Krajowa Rada oceniła realizację programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Podsumowanie i wnioski przedstawiła Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD. Program ten uchwalony w 2018 roku ma na celu wspierać w działaniach te ogrody, które nie posiadają żadnych własnych budynków służących na potrzeby zarządów ROD i działkowców, a dążą do ich wybudowania. Niestety chociaż KR stworzyła specjalny fundusz budowy siedzib dla zarządów ROD, z którego KZ przyznaje dotacje na ten cel, KZ zabezpieczył możliwość korzystania z projektów altan zaprojektowanych specjalnie dla potrzeb zarządów ROD, jedynie w 42 ROD wybudowano siedzibę dla zarządu ROD. Prezes PZD podkreślił, że program budowy siedzib dla zarządów ROD musi stać się priorytetowym zadaniem dla OZ i tych zarządów, które ich nie posiadają i koniecznym jest zintensyfikowanie działań mających na celu podkreślanie zalet posiadania własnej siedziby jako miejsca pracy organów ogrodowych,  przyczyniającego się do lepszego zarządzania ROD, w tym realizacji bezwzględnego obowiązku nakładanego przez RODO w zakresie zabezpieczenia dokumentacji, a także miejsca integracji działkowców. Krajowa Rada PZD podjęła w tej sprawie Stanowisko w spawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021, w którym wskazał niezbędne działania, jakie muszą podjąć organy PZD, by w jak największej ilości ROD, które nie posiadają siedziby, zostały wybudowane.     
 
Zastępca Biura Prawnego mec. Tomasz Terlecki przedstawił projekt uchwały w sprawie odznaczeń i wyróżnień w PZD. Delegacja zawiera w 142 ust. 3 Statutu PZD zobowiązuje  KR do wydania regulaminu odznaczeń, czyli ogólnych zasad wyróżniania członków Związku oficjalnymi odznakami Związku. O ile z formalnego punku widzenia, takiej regulacji nie było,  kwestia ta była uregulowana, bowiem od wielu lat w Związku funkcjonują uchwały dotyczące poszczególnych odznaczeń. Przedstawiona KR uchwała jest wypełnieniem delegacji statutowej, wprowadzające ogólne zasady dotyczące nadawania odznaczeń i wyróżnień. Prezes PZD podkreślił, że do nadawania odznak i wyróżnień statutowe kompetencje ma KR PZD, o czym Okręgi i zarządy ROD winny pamiętać. Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 4/XII/2021 w sprawie odznaczeń i wyróżnień w Polskim Związku Działkowców
 
Ponadto, KR PZD nadała sztandar ROD Altana w Wyszkowie (Okręg Mazowiecki) oraz ROD im. S. Staszica w Oławie (Okręg we Wrocławiu).
 
Na koniec posiedzenia, Prezes PZD złożył wszystkim uczestnikom serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne, życząc zdrowia i łatwiejszego kolejnego roku, który da nadzieję na podołanie wszystkim sytuacjom  i problemom.
 
Wymienione w powyższej informacji Stanowiska zostaną wydrukowane w najbliższym wydaniu „Aktualności Związkowych”, a wszystkie materiały z XII posiedzenia KR PZD znajdą się w „Biuletynie Informacyjnym”.
 
ZRS
 
 
 
 
 
Facebook