Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Wyrok sądu apelacyjnego w sprawie opłat wnoszonych przez nowego działkowca.

2019-08-14 10:16

Działkowiec wyrokiem Sądu Rejonowego zobowiązany do uiszczenia opłaty inwestycyjnej

„Express Ilustrowany” z Łodzi w dniu 14.08.2019 r. na swoich łamach zamieścił następujący artykuł: <<Stanisław S., działkowicz z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Dąbrowa” musi zapłacić 2200zł na rzecz ogrodu. Stanisław S. nabył działkę w 2015r. Wystąpił do zarządu o przeniesienie własności. Zarząd się na to zgodził, ale zażądał wniesienia opłaty w wysokości 2200 zł. przeznaczonej na inwestycje w ROD. Działkowicz odmówił.  Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa wydał nakaz zapłaty, od którego Stanisław S. odwołał się, twierdząc, że skoro poprzednia właścicielka wnosiła już taką opłatę, to on nie ma takiego obowiązku. Po za tym nie jest członkiem Polskiego Związku Działkowców, a zatem jego uchwały go nie obowiązują. Z tym stanowiskiem nie zgodził się sąd rejonowy a także apelacyjny. Działkowicz musi zapłacić żądaną kwotę>>. Autor - KZ

Czym jest opłata inwestycyjna w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym?

Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu PZD jest to opłata ogrodowa przeznaczona na pokrycie wydatków, o których mowa w § 144 ust. 3 pkt 1 Statutu PZD, podwyższona o kwotę określoną przez zarząd ROD; kwota ta nie może przekroczyć wartości infrastruktury ogrodowej przypadającej na jedną działkę w ROD.

Dlaczego Sąd Rejonowy podjął taką decyzję, a Sąd Apelacyjny po złożonej przez działkowca apelacji podtrzymał ją?

Decydując się na nabycie prawa do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w Polskim Związku Działkowców nabywca staje się działkowcem. Zgodnie z § 8 Regulaminu ROD, który dokładnie definiuje pojęcie „Działkowiec” - „Działkowcem jest pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w ROD na podstawie prawa do działki nabytego zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych, zwanej dalej „ustawą”.” Nie istnieje możliwość nabycia prawa do działki w sposób inny, niż te, przewidziane w ustawie.

Działkowiec NIE jest zobowiązany do złożenia deklaracji członkowskiej celem nabycia członkostwa w Polskim Związku Działkowców, aczkolwiek musi przestrzegać obowiązującego w nim Regulaminu ROD, a także Statutu PZD jako stowarzyszenia ogrodowego zarządzającego danym ROD. Obowiązki członka zwyczajnego nie odbiegają od obowiązków działkowca. Z zapisów § 9 [Uprawnienia i obowiązki działkowca] wyraźnie wynika, iż dotyczą one wszystkich działkowców, a nie tylko członków Polskiego Związku Działkowców. Odnosząc się do kwestii opłat ogrodowych w szczególności należy zwrócić uwagę  na ust. 2 pkt 6 § 9 Regulaminu ROD „Działkowiec ma w szczególności obowiązek […] uiszczać opłaty ogrodowe uchwalone przez uprawnione Statutem organy PZD w terminach przez nie ustalonych […]”.

Przechodząc do meritum sprawy - każdy nowy działkowiec, niezależnie od tego, czy wstąpił do PZD czy nie, jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty przeznaczonej na zarządzanie ROD, a w tym na pokrycie kosztów szkolenia i prenumeraty literatury ogrodniczej, gdyż wynika to z przepisów obowiązujących  w Polskim Związku Działkowców.

 

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych

Facebook