• Slider 15

W Bydgoszczy się skończyło, W Toruniu trwa, w Grudziądzu niebawem - zbieranie wniosków do Planów ogólnych – nowego narzędzia planowania przestrzennego

Bydgoszczy się skończyło, W Toruniu trwa, w Grudziądzu niebawem - zbieranie
wniosków do Planów ogólnych – nowego narzędzia planowania przestrzennego
kujawy-pomorze.info, (23.05.2024)
RYSZARD WARTA
W całym regonie już trwają, albo wkrótce się rozpoczną procedury związane z
tworzeniem Planów ogólnych dla gmin. To zupełna nowość w planowaniu
przestrzennym. Roboty jest bardzo dużo, natomiast czasu – jak na skalę zdania –
niewiele.
Samorządy muszą się z tym uporać do końca przyszłego roku. Chyba, że termin zostanie
przesunięty, co wcale nie jest wykluczone.
Przypomnimy, że zeszłoroczne zmiany w Ustawie o planowaniu przestrzennym
zrewolucjonizowały zasady polityki przestrzennej na najniższym – gminnym poziomie.
Zmian jest sporo, a jedną z najważniejszych jest nałożenie na gminy obowiązku
opracowania Planu ogólnego, który zastąpi stosowane dotąd studia uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie których powstawały miejscowe
planów zagospodarowania. Plan określać ma m.in strefy planistyczne i gminne
standardy urbanistyczne. Generalnie, wszystkie dokumenty planistyczne mają być
zgodne z planem. A wszystko po to, by poprawić kiepski dziś stan ładu przestrzennego
oraz uprościć i przyspieszyć procedury planistyczne.
Gmina musi
Zeszłoroczna nowela nakłada na samorządy termin – plany muszą być sporządzone do
końca 2025 roku. A to jest przyczyną bólu głowy samorządowców, bo - po pierwsze -
planowanie przestrzenne do skomplikowana materia i wymaga czasu, a po drugie to
prace bardzo kosztowne. Na portalu kujawy-pomorze.info pisaliśmy już o tym szeroko
jeszcze w zeszłym roku: https://kujawy-pomorze.info/artykuly/planowanieprzestrzenne-czy-lad-doczeka-sie-porzadku-opinie-z-miast-kujawsko-pomorskiego
Pisaliśmy także o dotyczącym tych kwestii wsparciu szkoleniowym dla gmin,
organizowanym przez kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski: https://kujawypomorze.info/artykuly/planowanie-przestrzenne-pomoc-urzedu-marszalkowskiego-dlagmin
Bydgoszcz zebrała
Jednym z miast, które szybko wystartowały w tym wyścigu z czasem jest Bydgoszcz.
Bydgoska rada miasta przyjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Planu jeszcze w
zeszłym roku, 13 grudnia. Trzy tygodnie później, 8 stycznia prezydent Rafał Bruski
opublikował stosowne ogłoszenie informujące o możliwości składania wniosków do
planu. Składać je było można do 17 marca. I jak się okazuje, odzew był całkiem spory.
- W wyznaczonym terminie, wpłynęły 172 pisma, pod którymi podpisało się 622
wnioskodawców. Pisma zawierały szereg różnych postulatów które aktualnie są
analizowane, a ich rozpatrzenie nastąpi podczas sporządzania planu ogólnego. Swoje
wnioski składały także instytucje i organy administracji, od których wpłynęły łącznie 43
pisma. Najwięcej wniosków złożyły Rodzinne Ogrody Działkowe, od których wpłynęło 28
pism – poinformowała portal kujawy-pomorze.info Anna Rembowicz-Dziekciowska,
dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.
Toruń zbiera
W Toruniu procedury wystartowały później. Uchwała została przegłosowana 7 marca, a
ogłoszenie prezydenta Michała Zaleskiego w tej sprawie ukazało się 9 kwietnia. W tej
chwili trwa przyjmowanie wniosków do planów. Zainteresowani powinni się z tym
pospieszyć, bo składać je można do 31 maja.
- W tej chwili dostaliśmy dziesięć wniosków, z czego dwa dotyczą spraw związanych z
komunikacją, dwa z funkcją mieszkaniową, cztery dotyczą ogrodów działkowych a dwa
terenów z związanych z ochroną przyrody – wylicza Wojciech Cetkowski, zastępca
dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. – Warto dodać, że pierwsze trzy
wnioski wpłynęły jeszcze przed podjęciem uchwały rady miasta o przystąpieniu do
tworzenia planu.
Zainteresowani złożeniem wniosku muszą pamiętać, że składa się je w odpowiedniej
formie i określoną drogą, opisaną w obwieszczeniu prezydenta, burmistrzy czy wójta.
W Toruniu - przypomnijmy - można je składać do 31 maja, na formularzu pisma
dotyczącego aktu planowania przestrzennego zamieszczonym na stronie www.bip.mputorun.pl lub dostępnym w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu przy ul.
Grudziądzkiej 126B.
dokument w postaci papierowej przekazać należy do siedziby MPU.
Dokument elektroniczny przesyłać można na trzy sposoby:
na adres mpu@mpu-torun.plza pomocą platformy ePUAPpoprzez interaktywną
platformę voxly (www.voxly.pl/mpu-torun).
Grudziądz będzie zbierał
Do sporządzenia Planu przygotowuje się także Grudziądz.
- Rada Miejska Grudziądza nie podjęła jeszcze uchwały w sprawie przystąpienia do
sporządzenia planu ogólnego dla miasta Grudziądza. Uchwała intencyjna w tej sprawie
przewidziana jest na kolejną sesję Rady, która odbędzie się 19 czerwca. Ogłoszenie
pojawi się najpóźniej do I. połowy lipca – poinformował nas Karol Piernicki, rzecznik
prasowy grudziądzkiego ratusza.
Wnioski i wnioskodawcy
Powody dla który wysyłane są wnioski mogą być różne - bo różne są interesy ich
autorów. Czasami mogą to być interesy zupełnie sprzeczne, w jednym wypadku np.
wniosek ma umożliwić przeprowadzenie inwestycji, a w innym - zablokować ją. Na
przykład deweloperzy posiadający tereny inwestycyjne nieobjęte miejscowym planem
zagospodarowania mogą zabiegać o umieszczenie ich w „strefie wielofunkcyjnej z
zabudową mieszkaniową wielorodzinną” – jednej z 13 stref, które określać będzie Plan
ogólny. Dla odmiany, np. właściciele ogródków działkowych mogą starać się o
umieszczenie ich działek w „strefie zieleni i rekreacji” – tak, by zabezpieczyć ich istnienie
w przyszłości i zablokować możliwość prowadzenie tam inwestycji. Organizacje
działkowców prowadzą zresztą lobbing w tej sprawie i zachęcają swych członków do
składania tego typu wniosków.
Termin jest, ale czy przetrwa?
Jak już pisaliśmy, gminy mają czas do końca 2025 roku. Nie brakuje jednak opinii, że
będzie on jednak przesunięty. Z jednej strony chodzi o głosy samorządów, że w
wyznaczony czasie nie dla się planów przygotować w należyty sposób, a drugiej o koszty
całej tej operacji. Reforma planowania przestrzennego to jeden z „kamieni milowych”,
jakie Polska zobowiązała się zrealizować, ubiegając się o wsparcie w ramach Krajowego
Programu Odbudowy. Środki z KPO miały też te działania finansować. Tyle, że jak
wiadomo, po dwóch latach opóźnień, dopiero obecnemu rządowi udało się KPO
odblokować.
Reforma i jej narzędzia
Przypomnijmy, najważniejsze zmiany wprowadzone reformą planowania przestrzennego
to m.in.
• Plan Ogólny zamiast studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Ma on
zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań, na podstawie których uchwalane były
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Plan określi strefy planistyczne i
gminne standardy urbanistyczne. Plany miejscowe, Zintegrowane plany inwestycyjne,
czy decyzje o warunkach zabudowy będą musiały respektować zasady opisane w Planie
ogólnym.
• Wprowadzona zostaje instytucja Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego. ZPI to
szczególna forma planu miejscowego, obejmuje obszar inwestycji głównej oraz
uzupełniającej. Jego wejście w życie unieważnia plan miejscowy lub jego część
odnoszącą do terenu objętego ZPI.
• Rozbudowana kontrola społeczna polityki urbanistycznej: interesariusze (np. osoby
prywatne, samorządy, organizacje społeczne) maja prawo udziału w przygotowaniu
aktów planowania poprzez m.in. składanie wniosków i uwag, udział w konsultacjach,
spotkaniach otwartych, panelach eksperckich, sondażach opinii. Interesariuszami mogą
być osoby fizyczne, prawne, samorządy, organy i instytucje publiczne. Zgodnie z Ustawą,
partycypacja społeczna ma być realizowana w sposób pozwalający na aktywny udział
interesariuszy, z poszanowaniem jawności i – co wbrew pozorom jest bardzo ważne – z
użyciem informacji o planowaniu przestrzennym opracowanych w zrozumiałym dla
wszystkich, niespecjalistycznym języku.
• Decyzje o warunkach zabudowy, czyli popularne „wuzetki” od stycznia 2026 roku
wydawane będą tylko na pięć lat. W ciągu pięciu lat wygasną także „wuzetki” wydane
przed wejście ustawy w życie.