Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Tańszy prąd dla ROD - wzory wniosków

2022-11-15 10:00

Ustawa z 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, umożliwia rozliczanie kosztów zużycia energii elektrycznej w ROD w 2023r. na korzystniejszych warunkach. Do pewnego poziomu rozliczenie zużycia energii nastąpi przy zastosowaniu cen z 2022 r.

Ustawa zasadniczo przewiduje model, w którym na jednego odbiorcę energii przypada pakiet 2000 kWh w cenie z 2022 r., przy czym za odbiorcę uważa się osobę będącą stroną umowy z przedsiębiorstwem dystrybuującym energię. Z uwagi na specyfikę ROD, gdzie w zdecydowanej większości działkowcy rozliczają się za prąd w oparciu o tzw. podliczniki, a stroną umowy z dostawcą jest ROD, rozwiązanie to okazało się niedoskonałe. Pakiet 2000 kWh w starej cenie przypadał na wszystkich działkowców w ogrodzie, co czyniło przywilej działkowców iluzorycznym. Stąd też, na skutek zabiegów PZD, ustawa została nowelizowana. Wielkość pakietu przypadającą na ROD uzależniła od ilości działek. Ostatecznie ustawa wprowadziła zasadę, że wielkość pakietu dla ROD będzie dopowiadała iloczynowi 250 kWh i liczby działek w ROD.

Uwaga: Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do ROD, w których występuje wspólne opomiarowanie zużycia prądu na działkach (altanach działowych), a stroną umowy z dostawcą jest ROD. Jeżeli działkowiec posiada indywidualną umowę z dostawcą energii, wówczas rozlicza się na ogólnych zasadach wynikających z ustawy, jest traktowany jak inni indywidualni odbiorcy. 

Jak skorzystać z bonifikaty

Aby skorzystać możliwości rozliczenia energii dostarczanej do ROD wg obniżonych cen konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez Zarząd ROD. Poszczególni dostawcy energii udostępnili już wzory takich oświadczeń w internecie. Poniżej zamieszczamy linki do niektórych z nich.

Jeżeli chodzi o jego wypełnienie, w zakresie liczby działek, należy wskazać, że ustawodawca posłużył się pojęciem „liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowym”.

Pojęcie „działki”, w kontekście ROD, należy interpretować z uwzględnieniem postanowień ustawy z 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W szczególności należy tu wskazać na  art. 2 pkt 2)  ustawy o ROD. Definiuje on „działkę”, jako „podstawową jednostką przestrzenną rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać 500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji”.

Należy zauważyć, że na potrzeby ustalenia „pakietu” energii dla ROD, ustawodawca nie wprowadził wymogu podawania liczby działek, do których podłączono prąd, a posłużył się ogólnym pojęciem liczby działek w ROD. Co więcej, na gruncie ustawy o ROD brak jest podstaw dla wniosku, aby obszar ROD tracił przymiot „działki”, w sytuacji gdy aktualnie nie jest ona przedmiotem umowy dzierżawy działkowej. Zatem zgodnym z ustawą będzie wskazanie ogólnej liczbą dziełek występujących w danym ogrodzie, również tzw. „wolnych”. W przypadku wątpliwości za pomocne - dla ustalenia liczby działek w ROD - będzie posłużenie się planem zagospodarowania ROD. W przypadku ogrodów, w których brak jest planu zagospodarowania, za bezpieczne należy uznać, że jako działkę można traktować obszar, który jest (lub były) przedmiotem umowy dzierżawy działkowej (poprzednio ustanowienia prawa użytkowania) z indywidualnym działkowcem.

Jak widać, ustawodawca wprowadził stosunkowo „liberalne” kryteria wskazywania liczby działek na potrzeby ustalania „pakietu” energii dla ROD. Tym niemniej, dopełniając formalności należy zachować staranność i ostrożność aby nie narazić się na zarzut próby zawyżenia „pakietu”. Zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy, elementem koniecznym oświadczenia jest bowiem klauzula o odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych oświadczeń.

Jak dostarczyć oświadczenie

Oświadczenia można dostarczyć do dostawcy prądu na piśmie (w postaci papierowej) osobiście lub przesyłając pocztą albo złożyć je w formie elektronicznej. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym z warstwa elektroniczną.

Bartłomiej Piech

 

Oświadczenie do PGE Obrót SA: 

file:///C:/Users/user/Downloads/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej.pdf

Oświadczenie do Energa Obrót: 

file:///C:/Users/user/Downloads/O_wiadczenie%20dla%20odbiorcy%20uprawnionego%20-%20rodzinnych%20ogr%C3%B3dk%C3%B3w%20dzia_kowych.pdf

Oświadczenie do Energa Operator

file:///C:/Users/sekretariat/Downloads/10_11_2022_oswiadczenie_rod_int_v_1%20(1).pdf

Oświadczenie do E.ON Polska S.A.

https://eon.pl/-/media/Eon/Dokumenty/Obsluga-i-pomoc/Wazne-dokumenty/1164oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-i-energii-elektrycznej.ashx

Facebook