Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie Statutu Polskiego Związku Działkowców

2019-10-21 14:48

Krajowy Zjazd Delegatów PZD jako najwyższy organ Związku jest wyłącznie umocowany do zmiany Statutu, będącego najważniejszym dokumentem regulującym funkcjonowanie naszej organizacji.  Zawiera bowiem fundamentalne postanowienia dotyczące zasad działania całego Związku oraz jego poszczególnych jednostek, kompetencje organów PZD, a także prawa i obowiązki członków Związku. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obowiązujący Statut jest pozytywnie oceniany jako dokument należycie regulujący powyższe kwestie, a także odpowiadający wymogom ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Jednocześnie Krajowy Zjazd Delegatów podkreśla, że kilkuletni okres obowiązywania Statutu dostarczył wielu spostrzeżeń co do kwestii, które należałoby udoskonalić w tym dokumencie. Coraz to nowsze problemy stojące przed ogrodami i całym Związkiem często wymagają dostosowania zapisów statutowych do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, w którym przychodzi funkcjonować naszej organizacji. Na te problemy zwracają uwagę struktury Związku, a zwłaszcza zarządy ROD. Ponadto podczas wielu okręgowych zjazdów delegatów wskazywano na szereg spraw wymagających odpowiednich zmian statutowych. Temat ten jest zatem niezwykle ważny i wymaga odpowiedniej reakcji ze strony właściwych władz Związku, a w szczególności najwyższego organu PZD.

Krajowy Zjazd Delegatów uznaje, że zmiana Statutu jest jedną z najważniejszych kwestii w działalności całego Związku. Dlatego też konieczne jest kompleksowe i całościowe podejście do tego tematu. Istnieje potrzeba dostosowania treści Statutu do wyzwań stojących przed poszczególnymi organami Związku. Wymaga to jednak przeprowadzenie rzetelnego rozpoznania jak największej ilości problemów oraz dokonanie oceny, czy właściwą odpowiedzią będą zmiany statutowe. W tym celu konieczna jest szeroka dyskusja wewnątrzzwiązkowa z udziałem jak najszerszego grona członków Związku.

Krajowy Zjazd Delegatów z zadowoleniem przyjmuje, że taka dyskusja już się toczy w naszym Związku. Krajowa Rada bowiem nie zwlekała z rozpoczęciem prac nad Statutem, podejmując w tym zakresie prace zmierzające do określenia zakresu zmian. W tym celu rozpoczęto konsultacje wewnątrzzwiązkowe. Jednocześnie Krajowa Rada powołała specjalną Komisję ds. Nowelizacji Statutu, która została zobowiązana do oceny wniosków dotyczących statutu wniesionych w ramach konsultacji i na ich podstawie wypracowanie odpowiednich propozycji. Konsultacje te dowiodły, że zainteresowanie sprawą Statutu PZD jest duże wśród struktur i członków PZD. Świadczy o tym wiele wniosków i propozycji, które nie mogły być rozpatrzone ze względu na niewystarczającą ilość czasu. Z tego względu należy tę niezwykle ważną dyskusję kontynuować, aby wypracować kompleksowe i skuteczne rozwiązania statutowe.

Krajowy Zjazd Delegatów przypomina również, że proponowane zmiany muszą nie tylko odpowiadać wymogom ustawy o ROD i Prawa o stowarzyszeniach, ale również muszą być w pełni zgodne z całym obowiązującym prawem w Polsce. Podlega to weryfikacji sądowej w ramach procedury o rejestracji zmiany Statutu, stanowiącej warunek wejścia tych zmian w życie. Oznacza to, że związkowa debata na kształtem przyszłego Statutu nie może ograniczać się jedynie do aspektów ścisłe funkcjonalnych, ale musi również uwzględniać kwestie pewnych obostrzeń prawnych wyznaczających możliwy zakres zmian statutowych.    

Powyższe okoliczności sprawiają, że z obiektywnych względów zmiana Statutu PZD nie może być rozstrzygnięta podczas XIV Krajowego Zjazdu Delegatów. Waga tej sprawy wymaga bowiem wyczerpania dyskusji związkowej oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań, spełniających oczekiwania działkowców i struktur PZD, a także – odpowiadających wymogom prawa powszechnie obowiązującego. Tak przygotowane zmiany statutowe powinny być głównym tematem kolejnego Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zwołanego w trakcie rozpoczynającej się kadencji.

Mając powyższe na uwadze, Krajowy Zjazd Delegatów PZD wyraża przekonanie, że prace nad Statutem będą prowadzone w sposób sprawny, aby jak najszybciej wypracowano projekt zmian, który będzie adekwatną odpowiedzią na wiele wyzwań i problemów stojących przed ogrodami i całym Związkiem. Pozwoli to na stworzenie mechanizmów zapewniających jeszcze lepsze działania organów Związku, szczebla ogrodowego, okręgowego i krajowego, a przede wszystkim zapewnią dobre warunki dla indywidualnych działkowców i ich rodzin. 

XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 

 

 
Facebook