Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

STANOWISKO XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców z dnia 18 października 2019 r. w sprawie nowoczesnego zarządzania ogrodami działkowymi z pożytkiem dla działkowców i społeczeństwa

2019-10-21 15:00

Zapewnienie sprawnego zarządzania sprawami rodzinnych ogrodów działkowych należy do najważniejszych zadań PZD. Fundamentem, na którym opiera się funkcjonowanie naszej organizacji, jest społeczna praca świadczona przez rzesze działaczy. Poczynając od szczebla ogrodowego, przez okręgowy, a na krajowym kończąc, dziesiątki tysięcy członków PZD poświęca swój czas i talenty, dzięki czemu kolejne pokolenia mogą czerpać z dobrodziejstw, jakie ROD przynoszą działkowym rodzinom i ogółowi społeczeństwa. Lata doświadczeń dowiodły, że system ten dobrze służy realizacji misji naszej organizacji. Jednak zmiany następujące w ROD i ich otoczeniu powodują, że Związek stoi przed coraz to nowymi wyzwaniami. Konieczność sprostania im przekłada się na potrzebę modyfikowania i unowocześniania zarządzania ogrodami.

Wśród osób, które na co dzień żyją sprawami ogrodów, świadomość nowych wyzwań jest powszechna. Dobitnym tego wyrazem były liczne głosy podczas Okręgowych Zjazdów Delegatów PZD, w których zwracano uwagę na potrzebę unowocześnienia zarządzania ROD. Odnosiły się one do każdego szczebla organizacyjnego PZD. Wskazywano nie tylko na problemy, ale także kierunki i konkretne rozwiązania, jakie należy rozważyć, aby zapewnić lepsze prowadzenie ROD. Podnoszono m.in. kwestie struktury organizacyjnej, kadr - zwłaszcza w kontekście zapewnienia profesjonalnej obsługi ROD na poziomie okręgowym i krajowym, wreszcie unowocześnienia sposobu prowadzenia spraw PZD, w tym szerszego sięgnięcia do narzędzi informatycznych.

Zdaniem Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, postulaty te są w pełni zrozumiałe i uzasadnione. Co więcej, projekty zainicjowane podczas minionej  kadencji w PZD uzasadniają stwierdzenie, że cześć działań została już zapoczątkowana. Z natury rzeczy procesy te mają jednak określoną dynamikę, a wdrażanie nowych rozwiązań następuje ewolucyjnie. Co więcej, nowości nie zawsze od razu spotykają się z akceptacją i zrozumieniem, a wprowadzane rozwiązania wymagają ulepszeń i korekt.

Tym niemniej potrzeba zmian służących podniesieniu poziomu zarządzania i jakości usług świadczonych na rzecz ROD, przez PZD, jest oczywista dla każdego, kto kieruje się dobrem działkowców. W szczególności można tu wskazać na takie obszary jak: strukturę PZD, tj. dążenie do scalania najmniejszych jednostek, które niestety nie zawsze posiadają potencjał organizacyjno–ekonomiczny adekwatny do występujących potrzeb. Za uzasadnioną należy też uznać dalszą profesjonalizację pewnych dziedzin funkcjonowania PZD, tj. oddzielanie zadań realizowanych w ramach funkcji pochodzących z wyboru, od pracy świadczonej zawodowo. Temu samemu celowi służy coraz powszechniejsze przejmowanie przez jednostki pomocnicze okręgów, czyli ośrodki finansowo-księgowe, obsługi ROD w zakresie gospodarki finansowej.

Jako szczególnie istotne, dla osiągnięcia poprawy standardów w  zarządzaniu ogrodami, należy wskazać na rozwinięcie systemu szkoleń. Ich adresatami winni być zarówno działkowcy, jak również, a może przede wszystkim, osoby pełniące funkcje w pionach zarządzającym i rewizyjnym ROD. Podniesienie, na wszystkich szczeblach organizacji, poziomu wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i finansów, winno stać się priorytetem nadchodzącej kadencji. Stąd potrzeba powołania w okręgach ośrodków szkoleniowych. W jednostkach tych - w oparciu o materiały opracowane na poziomie krajowym, ale we współpracy z jednostkami terenowymi - należy wdrożyć program systematycznych szkoleń dla członków organów PZD. Istotnym elementem tego procesu winny być media związkowe. W szczególności dotyczy to pełniejszego wykorzystania narzędzi informatycznych. Utrzymując media tradycyjne, jak Biuletyn, Aktualności Związkowe i Zieloną Rzeczpospolitą, należy rozwijać media elektroniczne. Przebudowa stron internetowych jednostek PZD, również poprzez wprowadzenie ich pewnej synchronizacji, rozwinięcie systemu newsletter, objęcie programem DGCS PZD System (po jego modyfikacji) wszystkich jednostek PZD, niewątpliwie może przysłużyć się usprawnieniu zarządzania ROD. Wszystkie te mechanizmy, w połączniu z ideami ujętymi w programach rozwojowych i modernizacyjnych przyjętych w minionej kadencji przez PZD, mogą dać istotny impuls dla poprawy funkcjonowania ROD.

Dlatego też Krajowy Zjazd Delegatów PZD stwierdza, iż kwestia poprawy zarządzania na wszystkich szczeblach Związku, winna być uznana za podstawowe zadanie stojące przed organizacją w nadchodzącej kadencji. W szczególności dotyczy to działań skierowanych na podniesienie jakości wsparcia udzielanego przez jednostki krajową i terenowe organom ogrodowym. Dostarczenie działaczom w ROD narzędzi, które ułatwią im codzienne zarządzanie sprawami ogrodów, pozwoli jeszcze lepiej wykorzystać potencjał dziesiątek tysięcy społecznych aktywistów, których praca służy rozwojowi ROD, zaspokajaniu potrzeb działkowców i społeczności lokalnych, w których funkcjonują ogrody działkowe.

 XIV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Działkowców

 

 

 

 

                 

Facebook