• Slider 15

Sprawozdania finansowe ROD za 2022 r. i preliminarze finansowe ROD na 2023 r.

Wszystkie jednostki PZD w tym    Zarządy ROD zobowiązane  są do  poprawnego zgodnego z prawem sporządzenia sprawozdania finansowego  za 2022 rok.   Krajowy Zarząd  PZD w celu ułatwienia tego zadania wzorem lat ubiegłych Uchwałą nr 442/2022 z 08 listopada 2022 r zatwierdził opracowane  wytyczne dla rodzinnych ogrodów działkowych  w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych ROD za 2022 r., oraz Uchwałą nr 443/2022 z 08  listopada 2022 r. zatwierdził wytyczne w sprawie opracowania preliminarzy finansowych ROD na 2023 rok. Wyżej wymienione wytyczne zawierające istotną wiedzę  wraz z obowiązującymi drukami zostały przekazane  do Zarządów ROD  oraz omówione na naradach i spotkaniach organizowanych przez okręgi dla, prezesów, skarbnikami i  księgowymi ROD. Krajowy Zarząd zdecydował również o wydaniu broszury zawierającej Wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w ROD PZD w 2023 r.  oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r. i preliminarzy finansowych na 2023 r. Opracowanie to zostało dostarczone bezpośrednio do wszystkich Zarządów ROD.

Zarządy ROD, które  przystąpiły do  Ośrodków Finansowo-Księgowych dla ROD mają ułatwione zadanie gdyż  korzystają z umiejętności i  fachowej wiedzy księgowych z OFK,  które w sposób profesjonalny prowadzą księgowość ROD  wraz ze sporządzeniem rocznych sprawozdań finansowych.  Zarządy ROD, które  nabyły i stosują program komputerowy DGCS PZD SYSTEM   skorzystają z wielu rozwiązań, w tym również z możliwości sporządzenia i wydrukowania  z programu wszystkich  sprawozdań finansowych na obowiązujących w PZD drukach.   Zarządy ROD, które nie  nabyły programu DGCS PZD SYSTEM i nie przystąpiły do  OFK będą  musiały we własnym zakresie sporządzić sprawozdania finansowe kierując się w/w wytycznymi.  Należy pamiętać iż w każdym przypadku sprawozdania i preliminarze finansowe zgodnie z zapisami § 92 statutu PZD podlegają badaniu przez Komisję Rewizyjną ROD a następnie zgodnie z § 64 statutu PZD podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zebranie.  Opracowane kompletne sprawozdania i preliminarze finansowe wraz z wymaganymi uchwałami i protokołem komisji rewizyjnej ROD należy w wymaganym terminie przekazać do właściwej terytorialnie  jednostki okręgowej.

Opracowała: M. Marks 

Warszawa,  01.marca 2023 r.