Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Pytanie z dyżuru prawnego: „Jak należy prawidłowo przeprowadzić procedurę podziału Rodzinnego Ogrodu Działkowego ?”

2018-03-03 06:53

Procedurę podziału rodzinnego ogrodu działkowego, w tym praw i obowiązków organów PZD, opisuje szczegółowo uchwała Nr 222/2015 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 30.09.2015 r. w sprawie łączenia i podziału rodzinnych ogrodów działkowych.

Zgodnie z ww. uchwałą organem PZD, który decyduje o podziale Rodzinnego Ogrodu Działkowego oraz sprawuje nadzór nad całością spraw związanych z podziałem ogrodu na każdym etapie postępowania podziałowego jest Prezydium właściwego miejscowo Okręgowego Zarządu PZD. Decyzję w ww. sprawie Prezydium OZ PZD podejmuje w formie uchwały, po uwzględnieniu opinii Zarządu dzielonego ROD oraz przeanalizowaniu wniosku o podział Ogrodu między innymi pod kątem jego zasadności i spełnienia przesłanek podziału ROD.

Organami inicjującymi podział ROD może być Zarząd ROD lub Walne Zebranie działkowców.  Wniosek o dokonanie podziału ROD przybiera formę uchwały – odpowiednio - zarządu ROD lub walnego zebrania działkowców, zwołanego specjalnie w tym celu.

Zwołanie nadzwyczajnego zebrania działkowców w celu podjęcia uchwały zawierającej wniosek do Prezydium OZ PZD o dokonanie podziału ROD należy do obowiązków zarządu ROD. Aby jednak wniosek taki był skuteczny złożyć go musi przynajmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych ROD. Jeśli nie zostanie spełniony ten warunek, tj. liczba osób będzie mniejsza - zarząd ROD odmówi zwołania nadzwyczajnego zebrania.

Uchwała w sprawie złożenia do Prezydium OZ PZD wniosku o podział ROD podejmowana jest przez działkowców zgodnie z procedurą opisaną w Statucie PZD. To samo zastrzeżenie dotyczy uchwały podejmowanej przez Zarząd ROD.

Dokumentem niezbędnym do podjęcia przez Prezydium OZ PZD decyzji w sprawie podziału Ogrodu – oprócz złożonego w wymaganej formie wniosku -  jest także szczegółowy plan podziału ROD, który powinien zawierać co najmniej:

a) dane dotyczące ilości działek i członków PZD w ROD przed podziałem i po projektowanym podziale ogrodu,

b) dokładny opis infrastruktury w dzielonym ROD i stanu zagospodarowania ogrodu oraz określenie w tym względzie skutków podziału,

c) przedstawienie aktywów i pasywów dzielonego ogrodu na dzień złożenia wniosku o podział oraz projektu ich podziału pomiędzy wydzielonymi ogrodami,

d) mapę sytuacyjną ogrodu, uwzględniającą granice wydzielonych ogrodów z uwidocznieniem geodezyjnych granic działek.


Wniosek o dokonanie podziału Ogrodu wraz z planem jego podziału zarząd ROD przekazuje niezwłocznie do Prezydium OZ PZD.

Prezydium OZ PZD zdecyduje o podziale rodzinnego ogrodu działkowego o ile zajdzie co najmniej jedna z niżej wskazanych przesłanek:

  1. ze względu na wielkość ROD (znaczną liczbę działek) nie jest możliwa realizacja przez funkcjonujące organy ROD zadań statutowych, zachodzą trudności w ochronie interesów członków Związku i bieżącym prowadzeniu spraw ogrodu,
  2. gdy infrastruktura ogrodu oraz rozmieszczenie działek uniemożliwia sprawne zarządzanie ogrodem oraz nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ogrodu.

i gdy uzna, że ogrody powstałe wskutek podziału będą posiadać samodzielne urządzenia (liczniki zużycia energii elektrycznej, wody) oraz zdolność samofinansowania i podstawy ekonomiczne zapewniające prowadzenie działalności przewidzianej statutem PZD, regulaminem ROD i innymi przepisami prawa na rzecz społeczności działkowców.

Decyzję o podziale ogrodu Prezydium OZ PZD podejmuje w drodze uchwały. Uchwała Prezydium OZ PZD w ww. sprawie rozpoczyna proces konstytuowania się organów PZD w podzielonych Ogrodach oraz podejmowania czynności niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania nowopowstałych – w wyniku podziału – rodzinnych ogrodów działkowych.

Podział ROD wymaga ujawnienia w Rejestrze ROD. Wniosek w sprawie ujawnienia zmian i ewentualnie – rejestracji nowopowstałego w wyniku podziału ogrodu - wraz ze stosownymi dokumentami (w szczególności kartami A dla powstałych w wyniku podziału ogrodów, uchwałą w sprawie podziału ROD (wskazująca na powierzchnie nowopowstałych ROD, liczbę działek rodzinnych, nazwy ogrodów), uchwałą w sprawie nadania numeru w Rejestrze ROD nowopowstałym ogrodom (jeśli jest konieczna), wnioskami RG-OP) należy przekazać Krajowej Radzie PZD celem dokonania zmian w Rejestrze ROD.

 

Joanna Ćwiklińska-Ziomek KR PZD

 
Facebook