Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 29 listopada 2016 roku uruchamia dyżury prawne, w kazdy wtorek od godziny 09:00 do 15:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Przyśpieszenie prac dotyczących ustawy reprywatyzacyjnej

2018-01-03 15:24

W dniu 20 października 2017 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r.(przygotowany przez Sekretarza Stanu w MS – Patryka Jakiego). Od samego początku, w prace legislacyjne dotyczące w/w ustawy mocno zaangażował się Polski Związek Działkowców (XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD, Krajowa Rada PZD oraz Prezydium KR PZD). 

Zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W/w projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest obecnie procedowany  w Rządowym Centrum Legislacji. W chwili obecnej jest już po uzgodnieniach międzyresortowych (swoje opinie przedłożyło 9 Ministerstw tj. Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) i po konsultacjach społecznych i opiniach, podczas których swoje stanowiska przedstawiło 23 organizacji, stowarzyszeń, samorządów, kancelarii prawnych i innych podmiotów tj. Ambasada USA, Okręgowa Rada Adwokacka, Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Prezydent Miasta Krakowa, Urząd Wojewódzki Warmińsko-Mazurski, Stowarzyszenie Alter Ego, Instytut Sobieskiego,  Subvenia Victima, The 1939Society, Stowarzyszenie Dekretowiec, Fundacja Ziemiaństwa Polskiego, Zjednoczenie Łemków, Kresowianie, Urząd ds. kombatantów i osób represjonowanych, Krakowskie Forum Organizacji Społecznych, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Parta Razem, Stowarzyszenie Notariuszy RP, Word Jewish Resitution Organization oraz uwagi zwoje zgłosiły kancelarie prawne i pojedyńczy obywatele. Zgodnie z procedurą realizowaną w Rządowym Centrum Legislacji, projekt ustawy będzie teraz procedowany przez Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji, Komitet do Spraw Europejskich, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, Stały Komitet Rady Ministrów, Komisję Prawniczą i Radę Ministrów. Następnie projekt ustawy zostanie poddany notyfikacji i zostanie skierowany do Sejmu.

Pismo Prezydium KR PZD z dnia 14 listopada 2017 r. z uwagami i propozycjami do projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej wpłynęło do Ministerstwa Sprawiedliwości, a następnie do RCL jako jedno z pierwszych (!). Prezydium KR PZD wyraziło w nim swoje wątpliwości co do  możliwości skorzystania przez ogrody działkowe z dobrodziejstwa projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Zwróciło uwagę na nieprecyzyjne, a może wręcz niekorzystne zapisy, które wykluczają możliwość uzyskania rekompensaty, a w konsekwencji umożliwiają zwrot w „naturze” gruntów  zajętych przez ogrody działkowe, które Skarb Państwa/gmina uzyskały w drodze przejęcia na podstawie dekretu o ogrodach działkowych z 1946 r. oraz ustawy o POD z 1949 r. Prezydium KR PZD zwróciło się o zmianę tych przepisów lub ich doprecyzowanie. 

W związku z przyśpieszeniem prac legislacyjnych dotyczących projektu dużej ustawy reprywatyzacyjnej, Prezydium KR PZD na posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2017 r. uznało, że w dalszym ciągu winny być kontynuowane działania zmierzające do rozwiązania problemu roszczeń do gruntów ogrodów działkowych na szczeblu krajowym, w drodze przyjęcia stosownych rozwiązań prawnych.

 

Dlatego też, w najbliższym czasie Krajowa Rada PZD przekaże kolejne informacje o roszczeniach do Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, jak również parlamentarzystów, którzy będą głosowali nad w/w projektem.

 

MAP 

Facebook