Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Projekt nowelizacji ustawy śmieciowej przyjęty przez komisje sejmowe

2019-07-05 08:31

W dniach 1- 4 lipca 2019 r. odbyły się w Sejmie RP prace dotyczące projektu nowelizacji ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk 3495). W dniu 1  i 2 lipca 2019 r. ww. projekt ustawy rozpatrywała podkomisja nadzwyczajna, a w dniu 3 i 4 lipca 2019r . - Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. W pracach komisji sejmowych uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców: p. Izabela Ożegalska – Sekretarz PZD oraz p. Monika Pilzak – prawnik z Biura Prawnego PZD.

Prace nad ww. projektem nowelizacji były trudne i intensywne, a dyskusje burzliwe. Głos zabierali przedstawiciele różnych środowisk oraz strona samorządowa. Zajmowane były odmienne stanowiska oraz zgłaszane przeciwstawne postulaty.

W dyskusji wypowiedzieli się również przedstawiciele PZD.

W zakresie spraw dotyczących ROD:

  • kwestionowane było wprowadzenie dla nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD możliwości dobrowolnego wejścia i wyjścia z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. W tym zakresie najwięcej głos zabierał: z-ca Prezydenta Bydgoszczy, przedstawiciel UM w Gdańsku, poseł R. Wilczyński (PO-KO), którzy wnosili o wykreślenie powyższego zapisu i proponowali, aby w przypadku, gdy gmina/miasto postanowi o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości niezamieszkałych (w tym ROD) nie mieli możliwości decydowania, czy przystąpić do tego systemu czy też nie. To samo dotyczy wyjścia w systemu. Ten system powinien być wówczas obowiązkowy.

W tej sprawie głos zabrał przedstawiciel PZD, który wskazał, że dla ROD korzystniejsze są umowy z prywatnymi firmami odbierającymi śmieci, zwłaszcza pod katem finansowym. Wobec powyższego powinna zostać postawiona ROD możliwość decydowania, czy ROD chcą wywozić śmieci korzystając z systemu gminnego, czy z ofert prywatnych firm. Propozycja PZD została przyjęta przez komisje i poprawiona w ten sposób, że przystąpienie przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD do systemu gminnego będzie odbywało się na podstawie ich pisemnej zgody.

  • Została zgłoszona przez posła R. Wilczyńskiego (PO-KO) propozycja, żeby ww. przepisy prawne wymagające zgody właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD na przystąpienie do systemu gminnego weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Propozycja ta nie została uwzględniona przez komisje.
  • podważana była wysokość maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. Poseł  R. Wilczyński (PO-KO) proponował, aby te stawki były trzykrotnie wyższe niż zakładane w projekcie ustawy. Przedstawiciel PZD kategorycznie sprzeciwił się tej propozycji. Wskazywał, że zaproponowane stawki opłat tj. 54,17 zł za pojemnik 1100 litrów oraz 16,63 zł za worek 120 litrów, występują w wielu gminach i są akceptowane przez środowisko działkowców. W związku z czym PZD, proponuje zachowanie ich na dotychczasowym poziomie. Propozycja PZD została uwzględniona przez komisje.
  • Zaproponowano podwyższenie „kary” za niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zamieszkałych obowiązku segregacji śmieci z dwukrotności do czterokrotności opłaty za wywóz odpadów oraz wprowadzenie minimalnej „kary” w wysokości dwukrotności. Postulaty w tej sprawie zgłaszali przedstawiciele samorządu. Przedstawiciel PZD oprotestował tą propozycję, wskazując, że wprowadzenie obowiązku w zakresie segregacji śmieci jest nowością dla mieszkańców oraz działkowców. W ROD, które liczą po kilkadziesiąt działek, segregacja jest bardzo utrudniono (niż w przypadku innych nieruchomości). Wobec czego, przedstawiciel PZD zaproponował utrzymanie dwukrotności „kary”, ewentualnie rozważenie w przyszłości podniesienia tej wysokości. Niestety, stanowisko PZD nie spotkało się ze zrozumieniem Ministerstwa Środowiska i komisji. W związku z tym, ostatecznie MŚ wniosło poprawkę przyjętą przez komisje, że w przypadku braku segregacji odpadów, gmina/miasto będzie nakładało na mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w tym ROD) opłatę w wysokości co najmniej dwukrotności, a maksymalnie czterokrotności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Pozostałe zapisy projektu ustawy dotyczące ROD pozostały bez zmian.

Przyjęty przez komisje projekt nowelizacji ustawy śmieciowej będzie teraz procedowany przez Sejm RP (odbędzie się III czytanie). O podjętej przez Sejm RP decyzji w sprawie projektu oraz ostatecznie uchwalonych zmianach, będziemy na bieżąco informować ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 4 lipca 2019 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook