• Slider 15

Prąd dla ROD - nowe zasady od 1. lipca br.

Od 1 lipca 2024r. znika mechanizm, który gwarantował działkowcom możliwość rozliczenia zużycia określonej ilość energii wg cen z 2022r. Nowe przepisy wprowadziły jednak rozwiązania, które mają złagodzić skutki odebrania działkowcom dotychczasowych przywilejów. Chodzi o preferencyjną cenę maksymalną z prąd dla ROD.

Do 30 czerwca 2024r., ROD miały możliwość rozliczenia 125 kWh na działkę w ROD wg cen z 2022r.; analogicznie w całym 2023r. było to 250 kWh na działkę. Warto przypomnieć, że przepisy chroniące ROD wprowadzono w 2022r. do ustawy dzięki interwencji PZD. Pierwotnie działkowcy mieli być de facto rozliczani jak podmioty komercyjne.

Mechanizm „zamrożonej” ceny wygasa z dniem 30.06.2024r. Nie oznacza to jednak, że działkowcy nie będą objęci żadną ochroną. Wobec ogrodów zadziała mechanizm ceny maksymalnej za prąd. Co istotne, dzięki zaliczeniu ROD do kategorii tzw. odbiorców uprawnionych, od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024 r. działkowcy będą, co do zasady, rozliczani wg najniższej ceny maksymalnej, tj. 500 zł/MWh netto.

Przesądza o tym art. 3 ust.1 pkt 1) lit. c) w zw. z art. 2 pkt 1-2 lit. a) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku oraz art. art. 2 pkt 1 lit. e) ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Należy zaznaczyć, że cena 500 zł za MWh, to cenna netto. Nie obejmuje podatków, jak również różnego rodzaju obciążeń dodatkowych, jak opłaty przesyłowe, itp. 

 

Wyciąg z przepisów:

Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku

 Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)      cena maksymalna - cenę energii elektrycznej wynoszącą:

a)        693 zł/MWh albo 500 zł/MWh - w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a,

z wyłączeniem odbiorców, którzy zawarli umowę z ceną dynamiczną energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 6d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834 i 859), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne",(_)

2)      odbiorca uprawniony:

a)       odbiorcę uprawnionego w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1704, 1785 i 2760), w przypadku gdy zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w art. 3-6 oraz z uwzględnieniem art. 11 tej ustawy, a także w przypadku gdy zużywa energię elektryczną w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.,

 

Art.  3.  [Zakres stosowania ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej]

1.       Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej "podmiotem uprawnionym", stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w:

1)      art. 2 pkt 2 lit. a:

a)        wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, do dnia 31 grudnia 2023 r.,

b)       wynoszącą 693 zł/MWh w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., od dnia przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 4, art. 5 ust. 5 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej,

c)        wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Ustawa  z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)      odbiorca uprawniony - odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm. 2 ), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne", dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a)       (_)

b)      (_)

c)       (_)

d)      (_)

e)       domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru,

 

B. Piech