Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego PZD

2017-06-01 14:51

W dniu 31 maja 2017 roku odbyło się II Plenarne Posiedzenie Okręgowego Zarządu Toruńsko – Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył prezes OZ PZD – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz gościa honorowego –
p. Batłomieja Piecha, reprezentującego Prezesa PZD – p. Eugeniusz Kondrackiego.

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzono prawomocności obrad na podstawie listy obecności. W dalszej kolejności przeanalizowana została bieżąca sytuacja polityczno – medialna, panująca wokół stowarzyszenia ogrodowego PZD. Prezes OZ PZD oraz p. Piech szeroko omówili problemy związane z atakami na PZD prezentowanymi w Internecie i w mediach. Odnieśli się także do konieczności natychmiastowego reagowania przez poszczególne organy PZD i działkowców na publikowane fałszywe oskarżenia. Dają one widoczne efekty choćby przez poprawę nastawienia polityków czy urzędników państwowych do działalności Polskiego Związku Działkowców. W ostatnim czasie wyraźną zmianę odczuwamy w relacjach z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, który odbył spotkanie z Prezesem PZD – p. Eugeniuszem Kondrackim, a także z grupami działkowców w ogrodach działkowych, co zaowocowało pozytywną zmianą jego opinii o właściwym funkcjonowaniu ustawy o rod i działalności stowarzyszenia ogrodowego Polskiego Związku Działkowców. Nie ustają natomiast wystąpienia przeciwników PZD, których celem jest doprowadzenie do zmian w ustawie o rod
i chęć zalegalizowania łamania przez nich prawa, głównie poprzez zamieszkiwanie w rod. Uczestnicy posiedzenia przyjęli w tej sprawie list otwarty w sprawie Apelu Niezależnych Działkowców i apel do zarządów ROD.

Omówiono również przygotowania do obchodów 120-lecia ogrodnictwa działkowego w Polsce, którego obchody zostaną połączone z Okręgowym Dniem Działkowca w dniu 9 września 2017 r. na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Dla naszego okręgu jest to wyjątkowy jubileusz, ponieważ jest on ściśle związany z powstaniem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kąpiele Słoneczne” w Grudziądzu, dlatego przeprowadzenie tych uroczystości będzie miało niezwykle podniosły charakter.  Organizację imprezy wsparły już finansowo niektóre ogrody działkowe, zwrócono się także o pomoc do władz miasta Grudziądza, które zapewniło udostępnienie sceny.

 W kolejnym punkcie zebrania - został wygaszony mandat p. Zbigniewa Sadeckiego, który w dniu 19.05.2017 r. złożył rezygnację z członka OZ PZD. Na jego miejsce został dokooptowany p. Stanisław Rusowicz z ROD „Społem – Polder” w Toruniu. Tym samym skład OZ PZD został uzupełniony do 27 osób.

Ważnym tematem, wokół którego toczyła się aktywna dyskusja, była konieczność zmiany Statutu PZD i dostosowania tego dokumentu do znowelizowanej ustawy
o stowarzyszeniach. W tym celu konieczne będzie zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów, zaplanowanego na koniec bieżącego roku. Wstępne propozycje zmian omówił p. Bartłomiej Piech i poprosił o kierowanie własnych uwag
i wniosków dotyczących zmian w statucie, za pośrednictwem OZ PZD.

W dalszej części posiedzenia członkowie OZ PZD zostali zapoznani z treścią zbiorczego sprawozdania finansowego rodzinnych ogrodów działkowych za 2016 rok oraz zapoznali się ze zbiorczym preliminarzem finansowym rod na 2017 rok. Oba dokumenty przedstawiła Główna Księgowa OZ PZD – p. Maria Dąbrowska. Wysłuchano opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej na temat obu zbiorczych dokumentów finansowych rod. Ubiegły rok pokazał, że dzięki prowadzonym
w ogrodach inwestycjom – zwiększył się majątek trwały ROD. Członkowie OZ PZD jednogłośnie przyjęli wszystkie uchwały w powyższych sprawach.

Następnie wysłuchano szczegółowej analizy i oceny tegorocznej kampanii sprawozdawczej w ROD, którą opracowała i przedstawiła p. Anna Bołądź – zastępca dyrektora biura OZ PZD. Zebrany materiał jasno i przejrzyście pokazał, że zarówno organy ogrodowe, jak i działacze okręgowi stanęli na wysokości zadania aby prawidłowo przygotować i przeprowadzić walne zebrania sprawozdawcze we wszystkich ogrodach działkowych okręgu.

Jak w każdej organizacji skupiającej wielu członków nie da się uniknąć skarg czy krytyki osób zarządzających ogrodami. W tym celu członkowie OZ PZD powołali odrębną komisję ds. skarg oraz nagłych interwencji w terenie, aby zgłaszane problemy były szybko i skutecznie wyjaśniane, a Prezydium OZ PZD mogło podejmować odpowiednie decyzje prawne.

W sprawach różnych, uczestnicy posiedzenia poruszali przede wszystkim problemy związane z dużymi kosztami wywozu śmieci z terenów ROD oraz złego nastawienia samorządów do naliczania w/w opłat działkowcom. W wielu gminach ustalane są wygórowane ryczałtowe stawki, bez analizy rzeczywistych potrzeb ogrodów. Mecenas Piech zwrócił uwagę na konkretne zapisy w ustawie o odpadach i zalecił dokładną analizę zgodności miejscowych aktów prawnych z w/w ustawą.

 

Na tym posiedzenie zakończono.

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

 

Facebook