Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu w dniu 25 marca 2021 r.

2021-03-27 11:44

W dniu 25 marca br. na zdalnym posiedzeniu obradował Krajowy Zarząd PZD, któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. Prezes PZD na początku posiedzenia przekazał bardzo złe informacje o stanie zachorowań na COVID-19 i zgonów w dniu 25 marca br. i zaapelował o odpowiedzialne zachowanie oraz przestrzeganie regulacji wewnątrzzwiązkowych oraz obowiązujących w kraju obostrzeń, aby ochronić ludzi pracujących na rzecz działkowców przed zarażeniem oraz zminimalizować ryzyko paraliżu pracy jednostek PZD.

Krajowy Zarząd PZD ocenił sprawozdania finansowe za 2020 rok i preliminarze finansowe na 2021 rok okręgów PZD, które przedstawiła Główna Księgowa JK PZD Mirosława Marks. Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze Okręgu w Częstochowie, Kaliszu, Legnicy, Opolskiego, Podkarpackiego, w Słupsku, Sudeckiego i w Zielonej Górze.

Mariola Kobylińska, Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami JK PZD, przedstawiła stan posiadania PZD.  Krajowy Zarząd PZD przyjął uchwałę w tej sprawie.  Na dzień 31 grudnia 2020 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 601 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 186,7652 ha. Liczba działek w ROD wynosi 905 900. Duże zainteresowanie działkami w roku 2020 również ma odzwierciedlenie w podsumowaniu stanu posiadania, bowiem o 18 ha wzrosła powierzchnia użytkowanych działek.

(Więcej na ten temat w Komunikacie KZ z dnia 25 marca br. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Następnie Pani Mariola Kobylińska zdała Krajowemu Zarządowi relację z narady inspektorów ds.  terenowo-prawnych i inwestycji zatrudnionych w okręgach PZD, która w formie zdalnej odbyła się w dniu 23 marca br.  Zainteresowanie naradą było duże, wzięło w niej udział 59 osób, również niektórych prezesów i dyrektorów biur okręgów.  Omówiono tematy likwidacji ROD, realizacji inwestycji i remontów w ROD w związku z epidemią,  dotacje ze środków zewnętrznych w 2020, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, regulacji prawnej gruntów ROD oraz przebiegu inwestycji przez nieruchomości, na których zlokalizowane są ROD. Prezes podsumowując pochwalił uczestników narady, którzy aktywnie uczestniczyli w omawianiu prezentowanych tematów dzieląc się doświadczeniami z prowadzonych w okręgu spraw.

(więcej na temat narady w Komunikacie Krajowego Zarządu PZD z dnia 24 marca 2021 roku w związku z naradą w zakresie spraw Gospodarki Gruntami z udziałem pracowników zatrudnionym w Okręgach na stanowisku inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz inspektorów ds. inwestycji)

Kolejnym podjętym tematem były likwidacje i regulacje prawne gruntów ROD. Przyjęte przez Krajowy Zarząd PZD uchwały dotyczyły ROD „Pod 3 lipami” we Wrocławiu, ROD „Podzamcze” w Otmuchowie (Okręg Opolski), ROD „Górka” w Szypliszkach (Okręg Podlaski), ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki). Krajowy Zarząd PZD przyznał również pożyczkę z Funduszu Samopomocowego dla ROD „Żuraw” w Piotrkowicach (Okręg Mazowiecki) na remont hydroforni.

R. pr. Monika Pilzak z Biura Prawnego JK PZD przedstawiła informacje na temat obowiązujących regulacji oraz skali likwidacji prawnych ROD w latach 2018-2020. Podkreśliła, że łącznie w latach 2018-2020 likwidacji prawnej uległa powierzchnia 5,5012 ha i liczba działek rodzinnych - 154. Likwidacje prawne ROD w ww. latach związane były z roszczeniami osób fizycznych i prawnych posiadających tytuł prawny do gruntu ROD. Wskazała, że dużym problemem przy likwidacjach prawnych ROD jest brak możliwości uzyskania odszkodowania dla PZD i działkowców za pozostawiony majątek na likwidowanej części ROD. Jest to spowodowane tym, że w wielu sprawach nie ma możliwości zastosowania art. 25 ustawy o ROD, a postępowania administracyjne, w których jest możliwość zastosowania art. 26 ustawy o ROD są obecnie w toku. Natomiast właściciele/użytkownicy wieczyści nieruchomości nie są zainteresowani dobrowolną wypłatą odszkodowań dla PZD i działkowców na podstawie porozumień (chociaż godzą się w nich na zrzeczenie wobec PZD i działkowców roszczeń z tytułu bezumownego korzystania).

R. Pr. Bartłomiej Piech, Dyrektor Biura Prawnego JK PZD przedstawił temat rozliczeń z Wodami Polskimi z tytułu opłat za wodę w ROD w kraju na podstawie informacji przekazanych z Okręgów. Ten temat jest monitorowany przez Krajowy Zarząd odkąd w 2020 roku zapadało szereg wyroków NSA w sprawach sporów między PZD a Wodami Polskimi, które rozstrzygnęły ostatecznie kwestię stosowania przepisów prawa wodnego w zakresie poboru wody na potrzeby ROD. W ramach przeprowadzonego przez OZ na zlecenie KZ PZD badania, ROD przekazały informacje wykazujące nadpłatę w kwocie 3 000 000 zł. Jednak należy przyjąć, że łączna kwota możliwych do odzyskania środków jest nawet wyższa. Ponieważ wnioski o zwrot nadpłaty mają składać poszczególne ROD Krajowy Zarząd PZD przyjął opracowane przez prawników PZD wzory wniosków o zwrot nadpłaconej opłaty wodnej oraz informację na temat sposobu procedowania tych spraw. Zobowiązał również zarządy ROD odprowadzające opłaty wodne do weryfikacji dotychczasowych rozliczeń z Wodami Polskimi i w przypadku stwierdzenia nadpłaty – złożenia wniosków o jej zwrot.

Prezes rozpoczynając kolejny temat – informacja na temat realizacji Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD – pochwalił ogrody działkowe, które mimo panującej epidemii prowadziły działalność społeczną, współpracując ze szkołami i przedszkolami organizując lekcje przyrody, warsztaty z sadzenia i pielęgnowania roślin a także wykorzystywania plonów. Prowadzone były również zajęcia dla osób niepełnosprawnych, seniorów, ogrody otwarte, działki społeczne, udostępniano infrastukturę ogrodową lokalnej społeczności oraz współpracowano przy projektach gminnych. Temat szczegółowo omówiła Anna Mioduszewska z Wydz. Prezydialnego JK PZD. Wskazała, że przykłady działalności społecznej, wskazują, że tam, gdzie jest ona prowadzona, spotyka się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Uczestnicy chętnie korzystają z możliwości integracji, edukacji, przestrzeni i infrastruktury ROD. Podsumowując Prezes pozytywnie ocenił działalność zarządów ROD w społecznym rozwoju ROD. Warta docenienia jest kreatywność zarządów ROD, które oferują często bardzo atrakcyjne działania z własnej inicjatywy. Tym bardziej należy podziękować tym ROD za aktywność, że w 2020 roku pandemia utrudniła, a nawet częściowo uniemożliwiła realizację działań społecznych.

Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z  informacją na temat funkcjonowania biur okręgów PZD w ostatnim tygodniu w związku ze stanem epidemii, którą przedstawiła Monika Pawlińska, st. Inspektor ds. kadr i administracji. W związku z aktualnymi dramatycznymi informacjami na temat sytuacji epidemicznej Prezes PZD uczulił na konieczność bezwzględnego przestrzegania zasad reżimu sanitarnego w szczególności poprzez ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów między pracownikami, zachowywanie bezpiecznego dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa, dezynfekowanie rąk itp. W celu zapewnienia nieprzerwanej pracy biur i działania struktur Związku w obliczu gwałtownego wzrostu zakażeń należy przede wszystkim przywrócić ograniczenie w ilości pracowników przebywających jednocześnie w biurze. Wszyscy członkowie KZ wyrazili również troskę o członków zarządów ROD i działkowców, którzy z uwagi na wiosenną aurę skorzystają z okazji, by rozpocząć prace na działce. Krajowy Zarząd PZD przyjął Apel do działkowców w tej sprawie.

Na koniec Prezes złożył członkom Krajowego Zarządu najlepsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, co zostało przez nich odwzajemnione wobec Prezesa.

 

Zofia Rut-Skórzyńska

Facebook