• Slider 15

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 29 maja 2024 r.

W dniu 29 maja 2024  r. Krajowy Zarząd PZD pod przewodnictwem Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego obradował w pełnym składzie na kolejnym posiedzeniu. Uczestniczyła w nim także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt.

Obrady rozpoczęły się od podsumowania zorganizowanych przez Krajowy Zarząd PZD w poprzednim tygodniu narad dla inspektorów ds. terenowo-prawnych i instruktorów ds. ogrodniczych biur okręgów PZD. Prezes PZD, który uczestniczył w obydwu naradach pozytywnie ocenił ich przebieg i aktywność obecnych pracowników merytorycznych biur. Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z materiałami, które zostały opracowane w wyniku przeprowadzonych narad, przyjął je, a następnie zadecydował o przekazaniu do wykorzystania przez okręgi PZD w celu rozwinięcia działalności w zakresach, których dotyczą. Do biur okręgów przekazano informację dotyczącą działań podejmowanych przez Okręgowe Zarządy PZD w sprawie planów ogólnych, w sprawie działań okręgów w zakresie likwidacji ROD (procedura likwidacji ROD) oraz informację z narady instruktorów ds. ogrodniczych okręgów PZD w zakresie działań oświatowych OZ PZD w 2024 roku.

Kolejnym tematem było omówienie wyników badania sprawozdań finansowych okręgów PZD za rok 2023 oraz preliminarzy finansowych okręgów na rok 2024, którego na prośbę Prezesa PZD dokonała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD. Przewodnicząca KKR przedstawiła ustalenia, jakie dokonała Komisja podczas analizowania tych dokumentów w dniach 20-22 maja 2024 r. i w imieniu KKR zawnioskowała o przyjęcie sprawozdań finansowych 25 okręgów oraz preliminarzy 24 okręgów PZD. Uwagi zgłoszono do sprawozdania finansowego 1 okręgu oraz preliminarzy 2 okręgów. W wyniku przedstawionej oceny, Prezes PZD przedstawił projekty uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych za rok 2023 oraz preliminarzy finansowych na rok 2024 okręgów, co do których KKR nie zgłosiła uwag, a Krajowy Zarząd PZD jednomyślnie podjął uchwały.

Krajowy Zarząd PZD w trybie statutowego nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych PZD analizował sprawę dotyczącą problematycznej sytuacji, jaka ma miejsce w ROD im. 30-lecia PZD w Budach Strzyże w Okręgu Mazowieckim, która wyniknęła z ustaleń kontroli przeprowadzonej w tym ROD przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Krajowy Zarząd PZD przyjął również informację z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny powołany przez Prezesa PZD w Okręgu PZD w Elblągu. Krajowy Zarząd PZD ustalił, jakie decyzje należy niezwłocznie podjąć uwzględniając zaistniałą w tym Okręgu sytuację.

W nawiązaniu do głośnego już z uwagi na medialne nagłośnienie tematu abisynek, Krajowy Zarząd PZD zapoznał się z wynikiem badania dotyczącego użytkowanych w ROD w kraju tego rodzaju studni, z którego wynika, że problem dotyczy ponad 140 tys. działek. Krajowy Zarząd PZD zadecydował o sposobie wykorzystania wyników badania, w tym o przekazaniu do Wód Polskich. Dyrektor Biura Prawnego PZD Bartłomiej Piech, który referował ten temat, przekazał również, że mimo deklaracji Prezes Wód Polskich przekazanych na spotkaniu z Prezesem PZD w dniu 24 kwietnia br. o tym, iż nie będzie kar za korzystanie z ujęć wody na działkach, z dwóch rejonów kraju napłynęły informacje przeczące tym ustaleniom. Krajowy Zarząd PZD wyznaczył wobec tego niezbędne do podjęcia działania, aby w efekcie sprawa abisynek została systemowo uregulowana.

Jak na każdym posiedzeniu, Krajowy Zarząd PZD podejmował decyzje w sprawach dotyczących likwidacji i regulacji prawnych gruntów ROD. Po przedstawieniu projektów uchwał przez Kierownika Wydz. Gospodarki Gruntami Mariolę Kobylińską wyraził zgodę na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania na rzecz PZD nieruchomości położonej w sąsiedztwie ROD „Słońce” w Katowicach (Okręg Śląski), wyraził zgodę na likwidację części ROD „Magnolia” w Szczawnie Zdroju (Okręg Sudecki), na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dotyczącej części ROD „Relaks” w Mierosławcu (Okręg w Koszalinie), na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przez ROD im. Urbańskiego-Kalina w Pleszewie, ROD im. Witosa w Krajence (Okręg w Pile), ROD im. 100-lecia ogrodnictwa działkowego w Krośnie Odrzańskim (Okręg w Zielonej Górze), ROD „Kolejarz” i ROD „Kuźniczka” w Kędzierzynie-Koźlu (Okręg Opolski), ROD „Kolejarz” w Nysie (Okręg Opolski), na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dotyczącego części ROD „Zjednoczenie” w Kożuchowie (Okręg w Zielonej Górze), ROD „Szczytniki” w Szczytnikach (Okręg w Poznaniu), ROD „Wypoczynek” w Ząbkowicach Śląskich (Okręg Sudecki), ROD „Dąbrówka” w Jedlnie-Zdroju (Okręg Sudecki), ROD „Piast” w Ząbkowicach Śląskich (Okręg Sudecki).

Krajowy Zarząd PZD udzielił pożyczek z Funduszu Samopomocowego dla ROD „Jutrzenka” w Białymstoku (Okręg Podlaski) na wykonanie elewacji biura ROD, ROD im. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie (Okręg w Kaliszu) na termomodernizację domu działkowca – I etap, ROD „Pod Dębami” w Żarach (Okręg w Zielonej Górze) na remont świetlicy ROD, ROD „Pokój” w Świebodzinie (Okręg w Zielonej Górze), ROD „Lumel” w Zielonej Górze – na elektryfikację ogrodu – etap 2.  

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje na inwestycje i remonty w ROD z Funduszu Rozwoju dla ROD im. Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie na termomodernizację domu działkowca, ROD „Energetyk” w Turku na wymianę bramy wjazdowej do ogrodu, zakup i montaż ogrodzenia panelowego.

Z Funduszu na Budowę Siedzib dla Zarządów ROD Krajowy Zarząd PZD przyznał  dotację dla ROD „Piaseczna Góra” w Piaskach (Okręg w Poznaniu) na zakup kontenera biurowego z przeznaczeniem na siedzibę zarządu ROD i jego montaż.

Ostatnim tematem omawianym podczas posiedzenia była sprawa rozliczenia budowy Domu Działkowca w ROD im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim, który 200 lat temu zapoczątkował historię ruchu ogrodnictwa działkowego.

ZRS