Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Posiedzenie Krajowego Zarządu PZD w dniu 16 grudnia 2021 r.

2021-12-21 11:39

Krajowy Zarząd PZD w dniu 16 grudnia br. obradował na przedostatnim już w tym roku posiedzeniu. Obradom przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu wzięła udział Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. 

Pierwszym tematem było podsumowanie odbytego w dniu 9 grudnia br. XII posiedzenia Krajowej Rady PZD. Członkowie KZ zgodzili się z opinią Prezesa PZD, iż posiedzenie należy ocenić pozytywnie. Pod względem merytorycznym było bardzo dobrze przygotowane i spełniło zadania, dla jakich zostało zwołane KR PZD. Wszystkie materiały i projekty uchwał zostały z wyprzedzeniem przekazane do członków Krajowej Rady, aby mieli możliwość wcześniejszego zgłębienia tematów  będących przedmiotem obrad, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie posiedzenia i przyjęcie uchwał oraz stanowisk.

Przypomnijmy, że KR na XII posiedzeniu:

1) ustaliła wysokość składki członkowskiej  (6 zł)i partycypacji na rok 2022 (0,10 gr/m2),

2) podjęła Stanowisko w sprawie ROD, które nie odbyły walnych zebrań sprawozdawczych w latach 2020 -2021,

3) oceniła funkcjonowanie Ośrodków Finansowo-Księgowych i podjęła Stanowisko sprawie oceny powoływania przez OZ PZD oraz przystępowania przez zarządy ROD do Ośrodków Finansowo-Księgowych;

4) oceniła realizację Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021 i podjęła w tej sprawie Stanowisko;

5) podjęła uchwałę w sprawie odznaczeń i wyróżnień w Polskim Związku Działkowców;

6) pojęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady  Pana Stefana Żyły na skutek ustania członkostwa w PZD;

7) nadała sztandary ROD „Altana” w Wyszkowie oraz ROD im. S. Staszica w Oławie.

W nawiązaniu do decyzji podjętych przez KR, Krajowy Zarząd w ramach swoich kompetencji zadecydował o podziale środków wpłaconych przez ROD w 2022 roku z tytułu partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD.

Podobnie  - w nawiązaniu do Stanowiska KR PZD sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021 podjętego na ostatnim posiedzeniu, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie oceny realizacji Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD w latach 2018 – 2021.

Na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez zespół powołany przez Prezesa PZD, Krajowy Zarząd PZD przyjął zalecenia pokontrolne dla OZ Podkarpackiego, ROD „Zalesie” i ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie. Wykonanie zaleceń jest niezbędne dla usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i przywrócenia funkcjonowania tych jednostek organizacyjnych PZD zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na posiedzeniu omówiono bardzo ważne dla działaczy pracujących społecznie w organach PZD zagadnienie wynikające z„Polskiego Ładu”, który wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku, a dotyczące zasad naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłacanych w PZD świadczeń pieniężnych. W tej sprawie opinię prawną przedstawił Dyrektor Biura Prawnego Bartłomiej Piech. KZ postanowił opublikować Komunikat w tej spawie, który przybliży członkom organów PZD ten temat.  Komunikat zostanie opublikowany na stronie internetowej www.pzd.pl.

Krajowy Zarząd PZD wyraził zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części ROD należącej do ROD „Wolność” w Bielawie (Okręg Sudecki), ROD „Odra” w Brzegu Dolnym (Okręg we Wrocławiu) oraz na odpłatne nabycie prawa użytkowania do nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim użytkowanej przez ROD „Wilanów” (Okręg Łódzki), a także na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości zajmowanej przeze ROD „Niezapominajka” w Złocieńcu (Okręg w Koszalinie).

Krajowy Zarząd PZD przyznał dotacje dla Okręgu Pomorskiego w Gdańsku na zakup sprzętu technicznego dla nowotworzonego OFK w Gdyni oraz dla Okręgu Łódzkiego dla OFK w Skierniewicach.

Przyznał także dotację z Funduszu Samopomocowego  oraz  udzielił pożyczki  z Funduszu Rozwoju dla ROD „Ponar- Jotes” w Łodzi na budowę sieci energetycznej, Ten ogród zabiegał o uregulowanie sytuacji prawnej i w rezultacie w dniu 3 grudnia br. KZ dokonał w Rejestrze ROD PZD zmiany statusu ROD „Ponar – Jotes” w Łodzi z czasowego na stały, dlatego obecnie nie ma już przeszkód w realizacji inwestycji poprawiających infrastrukturę ROD.

Krajowy Zarząd PZD rozpatrzył wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały OZ w Zielonej Górze, który odmówił stwierdzenia nieważności uchwały walnego zebrania ROD Przodownik w Zielonej Górze w sprawie wysokości i terminu opłaty ogrodowej przeznaczonej na pokrycie kosztów wywozu śmieci w ROD nie uwzględniając go i utrzymując w mocy zaskarżoną uchwałę. Drugi wniosek, do jakiego odniósł się KZ dotyczył uchylenia uchwały OZ w Poznaniu dotyczącej ROD im. Dąbrowskiego w Poznaniu. W tym przypadku zaskarżona uchwała została uchylona.

Krajowy Zarząd PZD dostosował własne uchwały do zmieniających się przepisów i potrzeb decydując o zmianie uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie organizacji i  funkcjonowania biur okręgów Polskiego Związku Działkowców oraz uchwały Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w sprawie wprowadzenia tabeli zaszeregowania wynagrodzeń w jednostkach terenowych Polskiego Związku Działkowców

Ze względu na to, że było to ostatnie posiedzenie KZ PD przed świętami, Prezes złożył członkom KZ najlepsze życzenia świąteczne. Również członkowie PZD wraz z Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD również przekazali serdeczne życzenia Prezesowi PZD.

ZRS

Facebook