Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Pierwsze w tym roku obrady Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD.

2019-01-31 20:39

W dniu 30 stycznia 2019 r. członkowie Okręgowej Rady  Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców spotkali  się na I w tym roku posiedzeniu. Zebranie otworzył Prezes Okręgu PZD – p. Piotr Gadzikowski, który we wstępie przywitał obecnych, a po wyborze komisji uchwał i wniosków, stwierdził prawomocność obrad.

W dalszej kolejności Prezes Okręgu PZD szeroko omówił zagadnienia poruszane na naradzie prezesów, dyrektorów biur i inspektorów ds. terenowo-prawnych oraz na posiedzeniach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Skupił się w szczególności na zagrożeniach związanych z projektowanymi zamianami w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Przedstawił zarówno uchwałę nr 3/XXVI/2019 KR PZD, jak i stanowisko KR PZD z dnia 24 stycznia w sprawie projektu nowelizacji w/w ustawy w zakresie zasad zwrotu nieruchomości zbędnych dla realizacji celu wywłaszczenia. Zebrani przychylili się do przytoczonych zastrzeżeń podejmując własne stanowisko, wyrażające obawy do proponowanych zmian. Kolejną sprawą była analiza projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Po zapoznaniu się z opinią prawną, opracowaną przez Okręg, przyjęto stanowisko, stwierdzając, iż projekt nowelizacji nie spełnia potrzeb ROD oraz godzi w interes działkowców.

Kolejnym tematem były zmiany prawne polegające na zobowiązaniu wszystkich podmiotów do przesyłania wszelkich deklaracji do ZUS czy do Urzędów Skarbowych drogą elektroniczną, przy pomocy kwalifikowanych certyfikatów, których nie posiadają ogrody samodzielnie prowadzące księgowość. Jednym z priorytetowych celów na terenie Okręgu stało się więc usprawnienie obsługi finansowo – księgowej ROD. W tym celu Okręgowy Zarząd podjął uchwałę o zobowiązaniu ogrodów, które nie weszły do tej pory we współpracę z Ośrodkami Finansowo – Księgowymi do zawarcia takich porozumień. 

Bardzo ważnym przedsięwzięciem w tym roku jest kampania sprawozdawczo – wyborcza w PZD. Okręgowa Rada postanowiła zwołać Zwyczajny Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 28 czerwca 2019 r. i na miejsce wyznaczona została Sala Mieszczańska przy ul. Wysokiej 10 w Toruniu. Podjęto także decyzję o zorganizowaniu rejonowych konferencji przedzjazdowych i w tym celu podzielono okręg na 10 rejonów wyborczych. Ustalony został klucz wyboru delegatów na zjazd przez walne zebrania ROD. W zależności od ilości działek w ROD ustalono wybór:

- ROD liczące do 170 działek – 1 delegat,

- ROD liczące od 171 do 300 działek – 2 delegatów,

- ROD liczące od 301 do 500 działek – 3 delegatów,

- ROD liczące od 501 i więcej działek – 4 delegatów,

Łącznie w Zjeździe będzie uczestniczyć 250 delegatów ROD z całego okręgu.

W dalszym ciągu odbywają się szkolenia z zarządami ROD oraz z księgowymi i skarbnikami dotyczące zwołania i przebiegu walnych zebrań. Wyznaczeni zostali obsługujący walne zebrania, z którymi ustalane są terminy zebrań. Wszystkie ROD otrzymały wsparcie w przygotowaniu dokumentacji sprawozdawczej, przygotowywani są również kandydaci do przyszłych organów.

W sprawach różnych Prezes Okręgu przypomniał o zgłaszaniu ROD, które w tym roku obchodzą swoje jubileusze powstania. Prosił także o powoływanie przez Zarządy ROD nowych instruktorów SSI, służących wiedzą i doświadczeniem innym działkowcom. Zapowiedział zorganizowanie szkoleń i pokazów cięcia drzew owocowych w ROD. Przypomniał również o terminach składania wniosków o dotacje i o odznaczenia związkowe.

Zaprezentowana została zebranym świeżo dostarczona broszura pn. „Album projektów budynków dla zarządów ROD”, z których mogą skorzystać ogrody nie posiadające takich budynków.

W każdym z powyższych tematów toczyła się dyskusja. 

 

 

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

Facebook