Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD odbyła swoje ostatnie plenarne posiedzenie w bieżącej kadencji.

2019-06-04 09:43

W dniu 31 maja 2019 roku, w biurze Okręgu odbyło się trzecie w tym roku i ostatnie w bieżącej kadencji - plenarne posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców.

Otwarcia tego uroczystego posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady PZD, członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej, przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD – radcę prawnego Tomasza Terleckiego reprezentującego Prezesa PZD – p. Eugeniusza Kondrackiego oraz pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Stefan Dichting, Tadeusz Szyszkowski, Andrzej Kiliński, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 85,19% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad.

Następnie Prezes Okręgu wprowadził zebranych w aktualną sytuację społeczno – polityczną, przedstawiając nowe propozycje zmiany ustawy śmieciowej. Następnie głos zabrał mec. Tomasz Terlecki szczegółowo omawiając założenia nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy Prawo Budowlane. Przedstawione zostały zagrożenia wobec funkcjonowania czy istnienia ogrodów działkowych, jakie niosą za sobą proponowane przez Parlament zmiany. Z jednej strony istnieje poważne ryzyko pomijania czy też usuwania istniejących ogrodów działkowych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast, z drugiej - możliwość legalizacji samowoli budowlanych na terenach ROD stwarza kolejny raz ryzyko masowej zmiany funkcji działek z ogrodniczej na mieszkalną i stopniowego przekształcania ich  w slumsy. Członkowie Okręgowej Rady PZD wysoko ocenili wystąpienie p. Terleckiego jako rzeczowe i merytoryczne. Dalej poruszony został temat wdrażania programu DGCS PZD System, który omówił p. Gadzikowski. Nasz Okręg wyróżnia się na tle Polski pod względem ilości zakupionych licencji programu – na chwilę obecną z programu korzysta prawie 80% ROD. W dalszym ciągu przyjmujemy zamówienia na program, prowadzone są także na bieżąco szkolenia z jego obsługi, według zapotrzebowania.

Kolejną część informacji przedstawiła zastępca dyrektora biura OZ PZD – Anna Bołądź, krótko referując najważniejsze tematy poruszane podczas narady prezesów i dyrektorów biura, która odbyła się w Warszawie, w dniach 8-9 maja b.r. Wśród omawianych punktów znalazły się m.in. przebieg walnych zebrań w ROD, komunikacja w Związku, wyniki przeglądów ROD i działek, funkcjonowanie małych ROD w strukturze PZD oraz sprawy gospodarki gruntami. Jednym z bieżących zadań dla okręgów jest realizacja Otwartego Programu Unowocześniania ROD. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie przedstawiła Starsza Instruktor ds. ogrodnictwa p. Blandyna Łubkowska.

Jedną z najważniejszych spraw, z którą musimy się jako Związek zmierzyć w bieżącym roku jest kampania sprawozdawczo – wyborcza na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZD. Z końcem maja zakończyła się ona na poziomie rodzinnych ogrodów działkowych. Analizę przygotowania, przebiegu i ocenę wyników zebrań w ROD przedstawiła szczegółowo p. Anna Bołądź. Wynika z niej, iż organy Okręgu wypełniły swoje zadania przeprowadzając szkolenia i powołując zespół osób obsługujących walne zebrania. Zarządy ROD mogły liczyć na pomoc merytoryczną w przygotowaniu dokumentacji zarówno od działaczy PZD, jak i od pracowników biura OZ PZD. Dzięki dobrej współpracy udało się przeprowadzić 100 % walnych zebrań, podczas których zarządy ROD rozliczyły się z działkowcami ze swojej działalności w 2018 roku i w trakcie całej kadencji 2015-2018. We wszystkich ogrodach wybrano nowe organy statutowe, chociaż w dwóch przypadkach trzeba było powtórzyć zebrania, aby poprawnie dokonać wyboru władz ogrodowych. Analiza dokumentacji wykazała pewne niedociągnięcia w uchwałach, które były korygowane na bieżąco lub usuwane z obrotu prawnego przez Okręgowy Zarząd PZD. Błędów było jednak znacznie mniej niż w latach poprzednich. Jest to rezultat szkoleń oraz dostarczenia do wszystkich ROD – gotowych wzorów dokumentów wraz z wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań. Niestety frekwencja pozostawia wiele do życzenia – w tym roku wyniosła ona średnio 34,44 %. Wynika z tego, że tylko jedna trzecia działkowców interesuje się losem swoich ogrodów działkowych i ma realny wpływ na podejmowane decyzje oraz na skład wybieranych organów ROD. Do ważnych zadań na kolejną kadencję należy z pewnością dotarcie do pozostałej części działkowców i uświadomienie im w jakiej sytuacji prawnej znajdują się ogrody działkowe, czy jakie są możliwości rozwoju ROD.

Kolejnym etapem kampanii sprawozdawczo – wyborczej w PZD będzie przeprowadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r. – Okręgowego Zjazdu Delegatów. W tym celu zebrani zapoznali się z projektem sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej PZD i Okręgowej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji i postanowili zarekomendować jego treść do przyjęcia na Zjeździe. Następnie dyskutowano o propozycji ilościowych składów nowych organów okręgowych i podziału mandatów tak, aby każdy rejon wyborczy miał zapewnioną reprezentację we władzach Okręgu Toruńsko - Włocławskiego PZD. Jako propozycję do przedstawienia na Zjeździe przyjęto 27 –osobowy skład Okręgowej Rady i 11-osobowy skład Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2018 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2019 r. Wyniki finansowe okręgu omówiła główna księgowa – p. Maria Dąbrowska. Została również  zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący – p. Janusz Pączkowski.

Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.

Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli stanowisko w sprawie nowelizacji Ustawy Prawo Budowlane.

Z okazji zakończenia kadencji 2015-2018 Prezes Piotr Gadzikowski podziękował członkom Okręgowej Rady i Okręgowej Komisji Rewizyjnej za aktywną pracę społeczną, wręczając im drobne upominki i częstując tortem. Wyrazy wdzięczności wraz z życzeniami oraz  symbolicznym, pamiątkowym mieczem dla Prezesa OZ PZD – w imieniu zebranych – przekazali p. Piotrowi Gadzikowskiemu wiceprezesi okręgu, łącząc nadzieję na wybór przez delegatów na funkcję Prezesa Okręgu na następną kadencję.

Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia, które zostaną zamieszczone
w okręgowej kronice. Na tym zebranie zakończono.

 

 

Opracowanie:

Tekst: Anna Bołądź –z-ca dyr. biura OT-W PZD

 

Facebook