• Slider 15

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „KALINA”

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW

 

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „KALINA”

 

w Toruniu

 

Dane kontaktowe :

 

tel. : 883 923 028

 

e-mail : rodkalinatorun@pzd.pl

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż kontenerów ( pawilonów ) biurowych dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kalina „ w Toruniu, przeznaczonych na Siedzibę Zarządu i Dom Działkowca.

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy :

 

1. Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późniejszymi

zmianami)

 

zwanej dalej ustawą.

 

2. Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 01.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.

 

I. Przedmiot zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kalina „ w Toruniu, przy ul. Szczęśliwej 24-26 w Toruniu, 2 modułów kontenerów ( pawilonów ) biurowych zgodnie ze specyfikacją techniczno – materiałową i wykonawczą zamieszczoną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( załącznik nr 3 ) oraz rysunkiem projektowym modułów kontenerowych ( załącznik nr 4 ).

 

II. Miejsce i sposób ogłoszenia przetargu oraz pobrania dokumentów ( załączników ) do złożenia oferty

 

1. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kalina „ w Toruniu będzie zamieszczone :

 

a) na stronie internetowej : http://www.pzdtorun.pl; .

 

b) na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Kalina „ , przy ul. Szczęśliwej 24-26 w Toruniu;

 

2. Wersję elektroniczną dokumentów ( załączników ) można pobrać ze strony internetowej : http://www.pzdtorun.pl,.

 

III. Wykaz dokumentów załączonych do ogłoszenia o przetargu

 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

 

2. Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;

 

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3;

 

4. Projekt kontenerów ( pawilonu ),biura zarządu – załącznik nr 4;

 

IV. Warunki udziału w przetargu.

 

W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące :

 

1. Posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 

V. Sposób, termin i miejsce składania ofert.

 

1. Wykonawca przygotowuje i składa ofertę w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami :

 

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;

 

b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;

 

c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia;

 

2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „ PRZETARG- KONTENER BIUROWY ROD „ KALINA „ W TORUNIU „ oraz opatrzona nazwą i adresem Zamawiającego i Wykonawcy.

 

3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były ponumerowane i parafowane przez Wykonawcę.

 

4. Oferty należy przesyłać pocztą w terminie : od dnia 12.06.2023 r. do dnia 11.07.2023 r., do godz. 15.00 ,na adres : PZD Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski, ul. Lubicka 12a, 87-100 Toruń lub składać osobiście w w/w terminie w siedzibie biura OZ PZD przy ul. Lubickiej 12a w Toruniu, w godz. 8:00 – 16:00.

 

VI. Termin i miejsce otwarcia ofert.

 

1. Otwarcie przesłanych i złożonych ofert nastąpi w dniu 12.07.2023 r., o godz. 15.00 w siedzibie OZ PZD, przy ul. Lubickiej 12a w Toruniu.

 

2. Zamawiający, jeżeli będzie to konieczne poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

3. Zamawiający dokona otwarcia ofert na posiedzeniu niejawnym, w formie powołanej 3 osobowej

komisji przetargowej.

 

VII. Opis kryteriów, wg których Organizator przetargu, będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

1. Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie ustalonych kryteriów oceny

określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

2. Do wyboru oferty przyjmuje się następujące kryteria :

 

a) Cena – 60 pkt.;

 

b) Zgodność oferty ze SIWZ – 30 pkt.;

 

c) Gwarancja – 5 pkt.;

 

d) Termin realizacji – 5 pkt.;

--------------------------------------------------

 

Ʃ Suma – 100 pkt. / 100 % /;

 

3. Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu zwróci się do Wykonawców, którzy złożyli te oferty, o złożenie ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Organizatora.

 

4. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Organizatora przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej : http://www.pzdtorun.pl, na której znajduje się specyfikacja.

 

VIII. Termin realizacji zamówienia.

 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku ogłoszonego przetargu.

2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia i protokolarny odbiór techniczny nastąpi najpóźniej w terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku ogłoszonego przetargu.

 

IX. Wykaz osób uprawnionych ze strony Organizatora przetargu do porozumiewania się

z Wykonawcami i przekazywania im informacji i wyjaśnień dotyczących przetargu są :

 

  1. Włodzimierz Wojciechowski – tel. 883 923 028, e-mail : rodkalinatorun@pzd.pl;

     

  2. Jarosław Krzyżelewski – tel. 519 437 429;

 

X. Warunki unieważnienia przetargu przez Organizatora przetargu.

 

1. Nie złożono dwóch ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Organizator przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

XI. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do :

 

1. Dokonania zmiany Warunków Zamówienia, jednak nie później niż przed upływem terminu składania

ofert z jednoczesnym przedłużeniem tego terminu, o ile będzie to konieczne.

 

2. Zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

XII. Organizator przetargu informuje, że :

 

1. Oferta niespełniająca warunków przedstawionych w SIWZ zostanie odrzucona.

 

2. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie.

 

3. Organizator przetargu nie zwraca wykonawcom dokumentów złożonych w postępowaniu przetargowym.

 

 

 

         Prezes ROD                                               Wiceprezes ROD

 

Włodzimierz Wojciechowski                           Jarosław Krzyżelewski