• Slider 15

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka” w Toruniu

PROJEKT BUDOWLANY

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I PROJEKT WYKONAWCZY

 

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obiekt : BUDYNEK ŚWIETLICY - Budynek infrastruktury ogrodowej na terenie ROD

Inwestycja: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy na terenie ROD

ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Adres : ul. Stanisława Przybyszewskiego 2, 87-100  Toruń  

 

Kategoria obiektu budowlanego  –   III  

IDENTYFIKATORY DZIAŁEK GEODEZYJNYCH

Położenie: działka nr geod. 76, obręb 00012,  jedn. ewid.: 046301_1,Toruń

 

INWESTOR : Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe

 Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka”

            

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Imię i nazwisko

projektanta

Nr uprawnień

Specjalność/w zakresie

Zakres opracowania

Data opracowania

Podpis

Stanisław Rudnicki

     GP.IV.7342/12/TO/91

 Konstrukcyjno-budowlanej  

 ogólnobudowlanym.

 Architektonicznej

 z ograniczeniami

Projekt zagospodarowania 

20.03.2023r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

 1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – INWESTYCJI

Rozbudowa istniejącego budynku świetlicy na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego (ROD) „Jutrzenka” - nadbudowa w części o pomieszczenie dla spotkań zarządu i przechowywania dokumentacji księgowej i formalno-prawnej członków Stowarzyszenia Ogrodowego,

- rozbudowa o pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu i hydroforu

na terenie działka nr geod. 76, obręb 0012,  jedn. ewid.: 046301_1,Toruń

 

 1. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora z dnia  14.02.2023r. – umowa o dzieło

2.2. Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych w skali 1 : 1000 z dn. 22.12.2021 r. pozyskana z organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny – Prezydent Miasta Torunia   

2.3.  Inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy. 

2.4.  Ustalenia robocze z Inwestorem.

2.5.  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami

Art. 29. …

 1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

 …..

4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  (z miana wg Dz. U. z 2021 r. poz. 1073)

 

2.6  USTAWA z dnia 13 grudnia o rodzinnych ogrodach działkowych

…..

Art. 2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: …

9) infrastrukturze ogrodowej – należy przez to rozumieć budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. 

 

2.7. REGULAMIN  RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEO -  Stowarzyszenie Ogrodowe POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW  uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018r.

…..

 • 31 [Infrastruktura ogrodowa]
  1. Infrastrukturę ogrodową stanowią urządzenia, będące własnością PZD, służące do wspólnego
  używania przez osoby korzystające z działek oraz do prawidłowego funkcjonowania ROD, a
  w szczególności:
  1) ogrodzenie zewnętrzne,
  2) aleje i drogi ogrodowe,
  3) miejsca postojowe,
  4) place gospodarcze, tereny rekreacyjne i sportowe, ogródki jordanowskie i inne tereny użytku ogólnego,
  5) budynki,
  6) hydrofornie,
  7) sanitariaty,
  8) zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej
  9) sieć wodociągowa, energetyczna lub inna, o ile nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa.
  2. W celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD,
  zarząd ROD dąży do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową.

2.8  Umowa o dostawę energii elektryczny z ENERGA Operator – w układzie 3-fazowym

     nr 181/2011/741573 z dnia 12.01.2011r. – moc przyłączeniowa 12,5 kW

2.9. Uchwała nr 3/2023 Zarządu ROD „Jutrzenka” w Toruniu z dnia 20.02.2023r. w sprawie zmiany w planie urządzenia ogrodu. 

 

 OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.  Stan prawny

Nieruchomość – działka gruntu oznaczona nr ewid. 76 w obrębu 12 jednostka ewidencyjna : 046301_1, Toruń między innymi z budynkiem „domu działkowca” -świetlicy służącej spotkaniom działkowców i członków zarządu ROD pozostaje w dyspozycji stowarzyszenia ogrodowego na zasadach określonych ustawą z dnia 13 grudnia o rodzinnych ogrodach działkowych – Inwestorów rozbudowy. Budynek świetlicy stanowi zgodnie z tą ustawą element infrastruktury ogrodowej znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczonej do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służącej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego.

3.2. Lokalizacja i opis terenu

Działka ww. położona jest w mieście Toruń,  w pobliżu parku miejskiego na Przedmieściu Bydgoskim w otoczeniu innych ogrodów działkowych i terenów rolnych.  Lokalizacja bezpośrednio przy drodze gminnej ulicy Stanisława Przybyszewskiego z dojazdem do bramy i głównej  alei ogrodowej. Teren jest zadrzewiony nasadzeniami  drzew ozdobnych i owocowych, z spadkiem w głąb działki. Świetlica położona jest bezpośrednio przy bramie i wejściu na ogrodzony teren ROD „Jutrzenka” 

3.3. Istniejące zainwestowanie

Na terenie znajdują się przeważnie parterowe obiekty – altany działkowe ROD (budynki rekreacyjno -wypoczynkowe) na wydzielonych działkach zgodnie planem urządzenia ogrodu. Ponadto przy alei głównej ogrodu na działce bezpośrednio położonej przy bramie wjazdowej zlokalizowano świetlicę - dom działkowca . Aleje i drogi ogrodowe wygrodzone zgodnie z planem urządzenia ogrodu.

Działka jest uzbrojona tylko w sieć i przyłącze energii elektrycznej, oraz zalicznikową, napowietrzną instalację doprowadzającą energię elektryczną do altan działkowych. 

W przyległej drodze gminnej sieci; elektroenergetyczna, telekomunikacyjna. Sieć wodociągowa przebiega pod jezdnią ulicy Stanisława Przybyszewskiego. Hydrant uliczny w odległości ok.55m od budynku świetlicy.

Teren przy budynku świetlicy częściowo  utwardzony kostkę betonową drobnowymiarową (typu POLBRUK).

Wjazd na posesję istniejący, z przyległej drogi gminnej poprzez urządzony w pasie drogowym parking.

 

3.4.  Bilans terenu dla istniejącego zagospodarowania

  Całość terenu ROD stanowi tereny zielone

Łącznie tereny zieleni i uprawne dz. Nr 76 obr. 0012  25 483 m2 - 100% pow.  działki

3.5  Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;

Nie ma potrzeby rozbiórki żadnych obiektów budowlanych w związku z zmianami w zagospodarowaniu działki

4.1  Projektowane zagospodarowanie terenu - Przewidywany zakres zmian w istniejącym zagospodarowaniu w związku z planowaną inwestycją

Bez zmian zagospodarowania terenu w zakresie:

- urządzeń budowlanych związanych z obiektem

- sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

- układu komunikacji

- sposobu dostępu do drogi publicznej

- parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

- ukształtowania terenu i układu zieleni

Zmiana dotyczy fragmentu gruntu przylegającego do istniejącego budynku świetlicy w zakresie rozbudowy o pomieszczenie gospodarcze i nadbudowy jedną kondygnację dla stworzenia dodatkowej powierzchni głównie do zabezpieczenia dokumentacji formalno prawnej stowarzyszenia ogrodowego.  

 • Zestawienie powierzchni – zasadniczo bez zmian gdyż cały teren ROD „Jutrzenka” jest traktowany jako terenu zieleni zgodnie z Art.5  z dnia 13 grudnia o rodzinnych ogrodach działkowych  

 

 1. Wnioski

REASUMUJĄC opracowanie projektu zagospodarowania terenu jest wymaganą częścią projektu budowlanego koniecznego tylko dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W przypadku planowanej inwestycji: budowy i rozbudowy obiektów infrastruktury ogrodowej  nie jest wymagana decyzja pozwolenia na budowę ani zgłoszenie przewidziane ustawą prawo budowlane. Zgodnie z Art. 29. Ust. 2. p-kt 4) ustawy prawo budowlane ; Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: ….. 4) altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych  (z miana wg Dz. U. z 2021 r. poz. 1073). Projektowana nadbudowa i rozbudowa dotyczy infrastruktury gospodarczej ogrodu.

 

6  Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej;

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: (§ 209)

 1. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe w rozumieniu § 226, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na:

1)  mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi, określane dalej jako ZL,

2)  produkcyjne i magazynowe, określane dalej jako PM,

3)  inwentarskie (służące do hodowli inwentarza), określane dalej jako IN.

Do żadnej z ww. grup budynków nie można zaliczyć projektowanej inwestycji.

Najbardziej zbliżona: Zabudowa jednorodzinna jak też uzupełniająca siedliska rolniczego niewielkimi obiektami gospodarczymi nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p-poż.

Budynki jednorodzinne zalicza się do kategorii ZL4 zaś  obiekty gospodarcze wg ww. Rozporządzenia nie są odrębnymi strefami pożarowymi, których przegrody (ściany, stropy, dachy  powinny spełniać wymogi odporności ogniowej.  Podobnie należy przyjąć w przypadku projektowanej inwestycji.

Na terenie ROD altany działkowe i inne budynki infrastruktury ogrodowej służą wyłącznie celom rekreacyjno-wypoczynkowym. Stałe zamieszkiwanie w nich jest niedopuszczalne. 

Budynki mieszkalne jednorodzinne, rekreacji indywidualnej oraz budynki mieszkalne zagrodowe i gospodarcze, ze ścianami i dachami z przekryciami nierozprzestrzeniającymi ognia, powinny być sytuowane w odległości nie mniejszej od granicy sąsiedniej, niezabudowanej działki, niż jest to określone w § 12 ww. Rozporządzenia czyli;

   1)  4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2)  3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy

Dla projektowanej inwestycji ww. wymóg jest zachowany gdyż budynek świetlicy jest usytuowany w znacznej odległości od granic wydzielonych geodezyjnie działek budowlanych możliwych do zabudowy jak też od istniejących altan ogrodowych na indywidualnych działkach uprawnych.

Sieć wodociągowa przebiega pod jezdnią ulicy Stanisława Przybyszewskiego. Hydrant uliczny w odległości ok.55m od budynku świetlicy. Pomimo braku wymogu lokalizacji hydrantów p-poż. przy zabudowie dopuszczalnej ustawą o ogrodach działkowych istniejący hydrant umożliwia pobór wody w przypadku pożaru obiektu.

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU ŚWIETLICY

 

 1. DANE OGÓLNE
  • NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

    1.2  Rodzaj obiekt : Budynek Infrastruktury ogrodowej  

 Inwestycja: Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku świetlicy 

   Zamierzony sposób użytkowania; Bez zmian,  

 1. ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

    Adres : ul. Stanisława Przybyszewskiego 2, 87-100Toruń

Kategoria obiektu budowlanego  –   III    

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Inwentaryzacja istniejącego budynków 

-  Ekspertyza techniczna istniejącego budynku uwzględniająca możliwość nadbudowy

 1. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Określony w załączonej inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków podlega nadbudowie i rozbudowie Bez znaczących zmian w stosunku do stanu istniejącego – rozbudowa polega na dobudowaniu pomieszczenia gospodarczego domykający rzut budynku do prostokąta. Sposób wykończenia elewacji, kształt dachu i kolorystyka analogicznie jak nadbudowanej części i budynku istniejącego.

Rozbudowa obejmuje ww. fragment terenu pomiędzy dwiema istniejącymi ścianami budynku. Nadbudowa nad pomieszczeniem świetlicy.

W ramach inwestycji przewiduje się:

-  wykonanie stup fundamentowych dla słupów drewnianych ukrytych w ścianach zewnętrznych opartych na krótkiej podwalinie żelbetowej ułożonej na stopach i istniejących ławach fundamentowych

-  nieniszczące rozebranie istniejącego dachu nad świetlicą

-  wykonanie uzupełnienia ścian wieńcem żelbetowymi murłat oraz ścian w technologii szkieletu z drewna

-  wykonanie nowego stropu nad świetlicą  o konstrukcji drewnianej

-  wykonanie dachu i jego pokrycia

-  wykonanie izolacji termicznych i akustycznych ścian i stropu świetlicy

-  prace remontowe i modernizacyjne, m. innymi uzupełnienie elewacji, okładzin z stg ścian i wykonanie schodów na poddasze

- uzupełnienie instalacji elektrycznych

Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach rozbudowy i nadbudowy ujęto w przedmiarze robót dołączonym do projektu

 5.1. Charakterystyczne parametry dotyczące rozbudowy i nadbudowy budynku - przedstawione na części  rysunkowej                  

 

5.2. Opis architektoniczno - funkcjonalny

Projektowana nadbudowanie istniejącego budynku ma na celu stworzenie jednego obiektu tworząceo świetlicę ROD z pomieszczeniami towarzyszącymi. Istniejący budynek jest parterowym, przykrytym stromym dachem dwuspadowym z poddaszem nieużytkowym. Zachowany zostanie pierwotny układ konstrukcyjny parteru i dachu. W obiekcie dodatkowo w części z nadbudową zostaną wykonane schody na poddasze. 

 

 1. Warunki gruntowe - Opinia geotechniczna

Wykonano odkrywkę przy północno-zachodnim i południowo-zachodnim narożniku świetlicy . Na poziomie posadowienia stwierdzono grunty mineralne, piaski drobne/średnie , średnio zagęszczone. Ławy istniejące, betonowe, szersze o ok. 6cm od ścian konstrukcyjnych i osłonowych. Układ warstw jednolity w obu odkrywkach.

W wywiadzie z inwestorem ustalono, że w studniach wierconych  na działkach indywidualnych ROD  wacha się od 1,50 do 4,0m poniżej terenu zależnie od poziomu rzeki Wisły.  Na powierzchni grunty przepuszczalne - gleba wytworzona z gruntów mineralnych niespoistych. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu posadowienia fundamentów. Teren okresowo podtapiany przy wylewaw rzeki Wisły.

Reasumując stwierdzono proste warunki geotechniczne a projektowany budynek zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Ustalono, iż teren posiada korzystne warunki do wykonania projektowanej rozbudowy.

UWAGA: rozbudowa nie wymaga wykonania nowych fundamentów

 1. Ustalenia dotyczące posadowienia w związku z planowaną rozbudową;

Brak konieczności zmian w fundamentowaniu budynku w związku z planowaną rozbudową 

 1. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i sposób jego ogrzewania w przypadku budynku

Wpływ na środowisko – Zabudowa w ramach ROD nie wpływa negatywnie na środowisko.

Zamierzenie budowlane nie dotyczy nowego budynku lecz niewielką rozbudowę mającą na celu nadbudowę i rozbudowę nieogrzewanych budynków letniskowo-gospodarczych. Powiększony obiekt także nie będzie ogrzewany.

 1. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlani-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zamierzenie budowlane nie dotyczy nowego budynku lecz nadbudowę i rozbudowę mającą na celu powiększenie budynku infrastruktury ogrodowej ( nieogrzewanych budynków letniskowo-gospodarczych). Budynek  istniejący wyposażony w instalację elektryczną, przewidywana rozbudowa obwodów dla nowych pomieszczeń.

 

10.1. Opis techniczny konstrukcji – nowe elementy

10.1.1  Układy konstrukcyjny – założenia do obliczeń

   Obciążenie śniegiem - strefa 2 wg PN-EN 1991-1-3:2005

   Obciążenie wiatrem - strefa 1 wg PN-B-02011:1977

   Ciężar własny konstrukcji dachu przy pokryciu blachodachówką

   Drewno konstrukcyjne iglaste klasy K27

      Układ belek i więźby wg rzutu i przekroju - opis wymiarów na rysunkach

 

10.1.2  Technologia, sposób wykonania, przekroje i zbrojenie elementów konstrukcyjnych

Rozbudowa zaprojektowana została  w technologii tradycyjnej 

 • Więźba dachowa dwuspadowa o nachyleniu 14o (i 45o) jak istniejąca wykonać jako krokwiową z oparciem na oczepie mocowanym na ścianie szkieletowej drewnianej. Nad pomieszczeniem świetlicy przeniesienie dźwigarów drewnianych z istniejącego dachu nad parterem  
 • Połączenia nowych elementów więźby wg. rozwiązań systemowych na ocynkowane łączniki ciesielskie np. system BMF lub śruby ciesielskie. Podstawowy rozstaw krokwi 60 cm.   Pokrycie dachu – blacho dachówka,  wzór i kolorystyka wg wyboru Inwestora

Drewniane elementy konstrukcji zabezpieczyć środkami grzybobójczymi i uodpornić na działanie ognia ( FOBOS - M2F).

 • ściany zewnętrzne pomieszczenia gospodarczego pomiędzy szkieletem z kantówek 10x10 cm z bloczków gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie   klejowej - gr. 12cm + obicie zewnętrzne- patrz przedmiar.   
 • ściany poddasza szkielet w technologii drewnianej, w części nadbudowanej suchy tynk gipsowy:
 • okna o współczynniku Uc poniżej 1,1 W/mK. typowe PCV z nawiewnikiem szyby dwukomorowe
 • obróbki blacharskie – obróbki krawędziowe, parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze blacho dachówki.  Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm lub tworzywowe – częściowo z odzysku
 • prace wykończeniowe jak naprawa i uzupełnienie elewacji, tynków wewnętrznych, malowanie itp. wg. uznania Inwestora). – opisy wykonania zawiera przedmiar robót

 

 1. Charakterystyka energetyczna obiektu – nie dotyczy obiekt nieogrzewany lub ogrzewany tylko dla utrzymania dodatnich (+ 50C) temperatur w świetlicy z uwagi na przechowywane dokumenty.
 2. 12. Warunki ochrony przeciwpożarowej i analiza spełnienia innych warunków rozporządzenia o warunkach technicznych

W budynku nie zastosowano wyrobów ławo zapalnych lub rozprzestrzeniających ogień.  

Analiza spełnienia innych warunków rozporządzenia o warunkach technicznych i warunków ochrony pożarowej wg opisu projektu zagospodarowania; p-kt  5.5 Dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej;

Do żadnej z ww. w punkcie 5.5 grup budynków nie można zaliczyć projektowanej inwestycji.

Najbardziej zbliżona: Zabudowa jednorodzinna jak też uzupełniająca siedliska rolniczego niewielkimi obiektami gospodarczymi nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p-poż.

Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w §212 nie dotyczą budynków do trzech kondygnacji nadziemnych m.in. obiektów gospodarczych czy mieszkalnych jednorodzinnych.
  

 1. 13. UWAGI KOŃCOWE

Roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej wynikającej z obowiązujących przepisów i norm, przy zachowaniu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Do realizacji stosować materiały zgodne z polskimi normami i dopuszczone do stosowania ( odpowiednie atesty, aprobaty ).

 

mgr inż. Stanisław Rudnicki                                       

nr upr. GP.IV.7342/12/TO/91

specj. konstrukcyjno-budowlana 

w budownictwie osób fizycznych

i architektoniczna w zakresie ograniczonym               

 

Data opracowania 20.03.2023r

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertyza techniczna istniejącego budynku świetlicy uwzględniająca możliwość nadbudowania obiektu o jedną kondygnację

 

 1. Informacje ogólne:
  • Nazwa, położenie i adres obiektu budowlanego: dwa budynki gospodarcze (na działce z zabudową dla dawnego siedliska rolnego) na działce nr geod. 293/5 , obręb 0009 Papowo Toruńskie, jedn. ewdenc. 0401506_2 Łysomice, powiat Toruński, adres administracyjny ul. Dworcowa 10, Papowo Toruńskie,

1.2. Właściciel :  Polski Związek Działkowców, Stowarzyszenie Ogrodowe

 Rodzinny Ogród Działkowy „Jutrzenka”

     

1.3. opracował: mgr inż. Stanisław Rudnicki, nr upr GP.IV.7342/12/TO/91

  

 1. Cel opracowania – ocena możliwości nadbudowy budynku
 2. Ustalenia

Budynek w dobrym stanie technicznym. Odkrywki fundamentów w południowo zachodnim i północno zachodnim narożniku budynku pozwoliły ustalić, iż obiekt posiada ławy betonowe. Odsadzki o szerokości 5 cm poza ścianą zewnętrzną. Nie zachował się rzut fundamentów. Z informacji uzyskanych od Inwestora wynika, że  ławy wykonano jako betonowe z rdzenie żelbetowy. Można przyjąć, że szerokość ław pod ścianami wynosi co najmniej 40 cm.

Stan inwentaryzacja całego budynku pozwoliła ustalić kierunki oparcia belek nośnych stropów i dachu na ścianach. Ponadto wg informacji od właściciela budynku ustalono, że w ramach remontu wykonano nowe pokrycie dachu z blacho dachówki.

Odkrywka ściany fundamentowej wykonana w trakcie układania chodników przy budynku  (wg informacji od inwestora) ujawniła że pod ławą zalega grunt rodzimy, piasek drobny/ średni. Poziom wody gruntowej wg obserwacji w studniach wierconych na działkach indywidualnych   wacha się od 1,50 do 4,0m poniżej terenu zależnie od poziomu rzeki Wisły.

 1. Wnioski i zalecenia

Budynek  można nadbudować pod warunkiem wykonania konstrukcji stropu z użyciem drewna i  ścian w technologii szkielety drewnianego . więźba dachowa drewniana będzie rozebrana i przeniesiona jako dach nadbudowanej kondygnacji. 

          Wskazane jest wykonać kotwienie prętów mocujących murłatę  jako części zbrojenia elementów żelbetowych –wieńca a wchodzących w murowaną ścianę przy użyciu tzw. kotew żywicznych dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie wymogami ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych.   

   Do wznoszenia nowych ścian poddasza budynku oraz wykonania stropu należy używać materiałów lekkich jak gazobeton i drewno konstrukcyjne, co nie spowoduje znacznego dociążenia fundamentów budynku

 1. Wniosek końcowy;

Istniejące budynki można nadbudować i rozbudować – scalić oraz wykonać w rozbudowanej części wejście na poddasze schodami po warunkiem przestrzegania zaleceń wskazanych w punkcie 4. niniejszej ekspertyzy.