Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Obradowała Okręgowa Rada Toruńsko-Włocławska PZD.

2018-10-31 09:52

W dniu 29 października 2018 roku odbyło się III Posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców. Zebranie otworzył prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, który przywitał przybyłych członków Okręgowej Rady oraz przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej – p. Janusza Pączkowskiego, a także p. Łukasza Łukomskiego – przedstawiciela Jednostki Krajowej PZD z Wydziału Prezydialnego.

Na wstępie dokonano wyboru komisji uchwał i wniosków oraz stwierdzono prawomocności obrad na podstawie listy obecności, frekwencja wyniosła 96,3%. W dalszej kolejności Prezes Okręgu PZD szeroko omówił zagadnienia poruszane na naradzie prezesów i dyrektorów biur oraz na posiedzeniach Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD.  Podkreślił działania PZD zmierzające do zmian ustawowych polegających m.in. na obniżeniu opłat ponoszonych przez działkowców za wywóz śmieci z terenów ROD, pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz uniknięciu podwyżek cen energii elektrycznej w ROD.

Podsumowane zostały uroczystości dożynkowe na terenie całego okręgu, przedstawiono również propozycje na przyszłoroczne okręgowe dni działkowca. Następnie został omówiony i zatwierdzony Regulamin Okręgowej Rady PZD, który wejdzie w życie po zarejestrowaniu przez Krajową Radę PZD.

Bardzo ważnym punktem było omówienie wyników kontroli przeprowadzanych przez biuro okręgu.  W ciągu niespełna roku skontrolowano ponad 11 % ROD w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD, zgodnie z przyjętymi przez OZ PZD planami kontroli, uzupełnionymi o „nagłe przypadki”, wynikające ze skarg czy też sygnałów o nieprawidłowościach finansowo – księgowych, przekazywanych przez OFK. Wyniki kontroli zostały przyjęte wraz z zaleceniami dla ROD przez Okręgowy Zarząd i przedstawione Członkom Okręgowej Rady. Ustalono, że dalsze kontrole są niezbędne dla rzetelnego zobrazowania funkcjonowania organów ROD i pomocy w prawidłowym zarządzaniu ogrodami działkowymi – zgodnie z obowiązującym prawem ogólnym i wewnątrzzwiązkowym. Z tego powodu w zaleceniach dla ROD – stałym punktem jest wprowadzenie programu organizacyjno – księgowego jakim jest dedykowany dla Związku program komputerowy - DGCS PZD System i przeniesienie księgowości do Ośrodka Finansowo – Księgowego PZD, co dla wielu ROD jest dużo tańszym i pewniejszym rozwiązaniem, niż zlecanie prowadzenia księgowości zewnętrznym biurom i księgowym.

Jednym z priorytetów w działaniach okręgu jest promocja i rozpowszechnianie programu organizacyjno – księgowego DGCS PZD System. Zarówno biuro Okręgu, jak i ponad połowa ROD z naszego terenu działania pracuje już na programie DGCS. Kolejne ogrody zakupują licencje, a Okręg przeprowadza szkolenia z obsługi programu oraz udziela pomocy w zakupie sprzętu komputerowego.

Wyposażanie ROD w sprzęt komputerowy jest niezbędne zarówno ze względu na obowiązujące przepisy RODO, ale też jest ściśle powiązane z koniecznością budowy i adaptacji siedzib dla zarządów ROD. W tym zakresie inspektor ds. inwestycji -Jerzy Jurgielski przedstawił zebranym postęp w realizacji programu budowy siedzib w Okręgu Toruńsko – Włocławskim. Główna księgowa – Maria Dąbrowska podsumowała natomiast przyznane dla ROD dotacje na inwestycje i remonty w ROD, a także sytuację finansową okręgu. Zebrani dyskutowali o propozycjach wysokości partycypacji na zarządzanie w 2019 roku. Co prawda pojawiały się głosy o konieczności podniesienia tej opłaty, ale uznano ostatecznie, iż z racji zbliżających się wyborów do organów PZD – lepiej będzie pozostawić opłatę partycypacyjną na obecnym poziomie.

Bardzo ważnym przedsięwzięciem, czekającym nas w przyszłym roku będzie kampania sprawozdawczo – wyborcza w PZD, do której przygotowania na szczeblu krajowym - już się rozpoczęły. Opracowane i przyjęte przez Krajową Radę PZD zostały nowe wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD wraz z drukami, które trafią do wszystkich ogrodów jako kompendium wiedzy i przewodnik ułatwiający przygotowanie i przeprowadzenie zebrań. Temat ten szczegółowo omówił przedstawiciel Jednostki Krajowej oraz zastępca Dyrektora Biura, która była członkiem zespołu roboczego PZD w tej sprawie.

W kolejnym punkcie programu przeanalizowane zostały wyniki wyborów samorządowych, a dla kolegiów prezesów ROD postawiono zadania nawiązania kontaktów z nowo wybranymi władzami lokalnymi.

Na zakończenie obrad przyjęto Apel w sprawie 100-lecia niepodległości Polski oraz Apel w sprawie przestrzegania Polityki Ochrony Danych Osobowych w ROD.

 

 

Anna Bołądź – Z-ca Dyrektora Biura OZ PZD

 

 

Facebook