Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obradowała Okręgowa Rada Okręgu Toruńsko-Włocławskiego PZD.

2021-07-26 15:43
W dniu 20 lipca 2021 roku odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady Toruńsko – Włocławskiej Polskiego Związku Działkowców, które jednocześnie było okazją do świętowania 40-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. Zorganizowano je w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum  Spotkań Młodzieży.
 
Otwarcia tego uroczystego posiedzenia dokonał Prezes Okręgu – p. Piotr Gadzikowski, witając serdecznie wszystkich przybyłych członków Okręgowej Rady PZD oraz przedstawiciela Okręgowej Komisji Rewizyjnej i pracowników etatowych biura okręgu. Po dokonaniu wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w składzie: Czesław Kozikowski, Andrzej Boruszkowski i Krzysztof Andryszczyk, prezes Okręgu zapoznał zebranych z porządkiem obrad, jak również poinformował o frekwencji, która wyniosła 85,2% i tym samym stwierdzona została prawomocność obrad. 
Prezes Okręgu wprowadził zebranych w aktualną sytuację społeczno – polityczną, przedstawiając na wstępie historię powstania Polskiego Związku Działkowców. Wręczone zostały okolicznościowe dyplomy dla działaczy zasłużonych dla rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce oraz dla ogrodów – równolatków PZD. 
Dalej Prezes omówił  skierowany do Ministra Klimatu wniosek o stworzenie dla działkowców programu Moja Woda w ROD, stwarzającego możliwości pozyskiwania dotacji na instalowanie urządzeń służących do retencjonowania wody przez działkowców. Zwrócono również uwagę na rosnącą ilość skarg wpływających do OZ PZD, które często świadczą o braku znajomości prawa i nie respektowaniu przepisów obowiązujących w PZD przez działkowców. Zwrócono uwagę na konieczność  łączenia ROD w większe jednostki organizacyjne oraz tworzenia nowych i powiększania istniejących ROD. W kolejnym punkcie podsumowano funkcjonowanie struktur PZD w czasie pandemii COVID-19. W tym trudnym dla wszystkich czasie ogrody działkowe stały się ostoją normalności i dały możliwość nieograniczonego przebywania na świeżym powietrzu, co przyczyniło się do poprawy jakości życia i zdrowia w czasie, gdy inne formy rekreacji nie były dostępne.
Następnie p. Oliwia Ciechomska – Inspektor ds. administracyjnych przedstawiła nowe, niekorzystne dla ROD założenia nowelizacji ustawy w sprawie gospodarki odpadami. Zaapelowała o pisanie w tej sprawie stanowisk do Senatu, wyrażających sprzeciw proponowanym zmianom ustawy.
Kolejną część informacji przedstawiła zastępca dyrektora biura OZ PZD – Anna Bołądź, krótko referując przebieg kampanii sprawozdawczej w ROD. Zaapelowała o zgłaszanie do OZ PZD terminów walnych zebrań oraz o planowanie ich w terminie do końca sierpnia b.r. z uwagi na wysokie ryzyko nadejścia 4 fali pandemii COVID-19 jesienią.
Bieżące sprawy, związane z gospodarką gruntową w Okręgu omówiła p. Paulina Klimkowska – Inspektor d.s. terenowo – prawnych. Skupiła się przede wszystkim na aktywnych roszczeniach do gruntów, a także na prowadzonych sprawach o uzyskanie tytułu prawnego do gruntów, zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe.
Kolejnym, merytorycznym punktem obrad, było przyjęcie zbiorczego sprawozdania finansowego ROD za 2020 rok oraz zbiorczego preliminarza finansowego ROD na 2020 r. Wyniki finansowe z okręgu omówiła główna księgowa – p. Maria Dąbrowska. Została również zaprezentowana opinia Okręgowej Komisji Rewizyjnej, którą przedstawił jej Przewodniczący – p. Janusz Pączkowski. Wszystkie powyższe dokumenty zostały przyjęte jednogłośnie stosowanymi uchwałami.
Ponadto uczestniczący w plenarnym posiedzeniu Okręgowej Rady PZD przyjęli stanowisko oraz apel w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
W trakcie dyskusji omawiano m.in. początki powstania Polskiego Związku Działkowców według relacji pierwszych aktywistów Związku, a także sprawę ujednolicenia obsługi ROD przez Ośrodki Finansowo – Księgowe oraz uzyskiwania zwrotów nadpłat za pobór wód podziemnych.
Na zakończenie przygotowano poczęstunek, przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełbasinie.
 
 
Opracowanie:
Tekst: Anna Bołądź –z-ca dyr. biura OT-W PZD

 

 

 

 

Facebook