Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Obowiązki informacyjne ROD ws poboru wód

2022-06-13 15:07

Wody Polskie skierowały do jednostki krajowej PZD i niektórych ROD pismo, w którym przypominają o obowiązku informacyjnym w zakresie wykazania rocznego wymiaru poboru wód z ujęć własnych. Stąd też Krajowy Zarząd PZD przypomina, że zarządy ROD, w których dokonywany jest pobór wód z ujęć własnych (wód podziemnych i/lub powierzchniowych) winny zweryfikować, czy złożyły stosowna informację, a w przypadku jej braku, możliwie pilnie zrealizować obowiązek.

Niezależnie od powyższego, z uwagi na wątpliwości interpretacyjne, co do regulacji prawa wodnego w zakresie obowiązków informacyjnych, władze krajowe PZD wystąpiły do Prezesa Wód Polskich z wnioskiem o oficjalne stanowisko, co do stosowania ustawy w tym zakresie.

Podstawą wezwania skierowanego przez Wody Polskie jest art. 304 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo wodne. Stanowi on, że podmioty korzystające z usług wodnych (m.in. pobierające wodę z ujęć własnych) są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów (ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych) do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. Organem tym jest, co do zasady, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Informacje składane powinny być na drukach wprowadzonych rozporządzeniem ministra. Niestety nie zostały one udostępnione przez Wody Polskie, dlatego link do formularza na stronie PZD zamieszczamy pod artykułem.

Co istotne, w piśmie WP przypomniały, że zgodnie z art. 477 prawa wodnego, zaniechanie obowiązkowi informacyjnemu może stanowić podstawę do nałożenia kary grzywny.  

Należy jednak nadmienić, że art. 304 prawa wodnego (dotyczący informacji rocznej) nie jest jedynym przepisem odnoszącym się do raportowania poboru wody. Odnosi się do niego m.in. art. 552 - dotyczący raportów kwartalnych, na podstawie których ustalane są opłaty za pobór wody. Co ciekawe, art. 552 ust. 1 stanowi, że „wymóg stosowania urządzeń pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody (-), stosuje się od dnia 31 grudnia 2026 r.” . Tym samym zasadny jest wniosek, że de facto do 2026r. prawo wodne dopuszcza możliwość braku urządzeń pomiarowych. Ten sam art. 552 w ust.2a) przewiduje, że ustalenie wysokości opłaty za usługi wodne w okresie do 31 grudnia 2026 r. następuje nie tylko na podstawie wskazań przyrządów pomiarowych, ale również oświadczeń podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne.

PZD zwraca się o wykładnię

Zasadnym stało się więc postawienie pytania, jak powyższe – wydaje się, że wewnętrznie sprzeczne regulacje - wpływają na pozycję prawną ROD w kontekście raportów rocznych. Z wezwań WP wynika, że oczekują realizacji obowiązku przekazania rocznej informacji, pod rygorem kary grzywny, pomimo że art. 552 uzasadnia wniosek, że do 2026r. dokonujący poboru może nie posiadać urządzeń pomiarowych. Jakkolwiek art. 304 nie przewiduje możliwości zwolnienia z przekazywania informacji rocznej, to jednak w sytuacji gdy art. 552 zwalania z obowiązku posiadania przed 2026r. urządzeń pomiarowych, logicznym jest pytanie o to, w jaki sposób ma nastąpić ustalenie i podanie wymiaru rocznego poboru, o którym mowa w art. 304? Jeżeli podmiot nie posiada urządzeń pomiarowych, względnie są one niesprawne, wiarygodność  informacji nt. rocznego poboru wody budzi wątpliwości.

Pytanie to jest zasadne zwłaszcza w kontekście wezwań WP, w których zastrzeżono, że zaniechanie realizacji obowiązku informacyjnego zagrożone jest karą grzywny. Mając powyższe na uwadze Prezes PZD skierował do Prezesa Wód Polskich oficjalne zapytanie, w którym zwrócił się z wnioskiem o wykładnię prawa oraz informację, co do praktyki przyjętej przez podległe mu jednostki. Jakkolwiek bowiem ROD posiadają urządzenia pomiarowe na ujęciach własnych, to jednak wydaje się, że w obecnie obowiązującym stanie prawnym zasadnym jest wniosek, że przynajmniej do 2026r. zaniechanie przesłania informacji rocznej nie powinno stanowić podstawy do nakładania grzywny. Nałożenie grzywny oznaczałoby bowiem, że podmiot, który szybciej wdroży rozwiązania oczekiwane przez ustawodawcę (opomiarował  ujęcie), znajdzie się w gorszej sytuacji, niż zwlekający z takim działaniem do 2026r. Mając na uwadze powyższe wątpliwości PZD zaapelował do Prezesa Wód Polskich o dokonanie wykładni przepisów i ewentualne zobowiązanie podległych mu jednostek do zaniechania stosowania sankcji. Zdaniem PZD stan prawny uzasadnia przyjęcie, że czas do 2026r. należałoby potraktować jako okres przejściowy, w którym zobowiązani (w tym zarządy ROD) będą mogli przygotować się do realizacji nowych obowiązków w zakresie sprawozdawczości rocznej.

Ponadto Prezes PZD zaapelował o zainicjowanie nowelizacji przepisów, tj. zmianę formularza sprawozdania rocznego. Obecnie wymusza on powielanie znacznej ilości danych, które są już w posiadaniu organu. Sens corocznego, pracochłonnego wypełniania tak wielu rubryk budzi więc uzasadnione wątpliwości.

B. Piech

Formularz sprawozdania rocznego (link)

 

Facebook