Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Narada prezesów i dyrektorów biur okręgów

2018-05-12 08:04

W dniach 9 -10 maja br. w Warszawie odbyła się narada prezesów i dyrektorów biur okręgów. Narada została zwołana przede wszystkim w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanym RODO. To rozporządzenie definiujące zasady przetwarzania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych  przez każdy podmiot je przetwarzający wymusiło na Związku podjęcie działań, dzięki którym dane osobowe wszystkich działkowców będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z jego wymogami.  Krajowy Zarząd powołał specjalny zespół  radców prawnych, który zajmował się tworzeniem regulacji wewnątrzzwiązkowych w celu wykonania zaleceń zawartych w RODO.

Wprowadzenia do tematu dokonał Prezes PZD, zaznaczając jak ważny, lecz pracochłonny i odpowiedzialny jest to temat dla wszystkich jednostek organizacyjnych Związku. O szczegółach stworzonych wewnątrzzwiązkowych regulacji opowiadali członkowie zespołu KZ. Mecenas Bartłomiej Piech przedstawił założenia polityki ochrony danych osobowych w PZD, która ma zapewnić sprawne wdrożenie i stosowanie RODO. Ten dokument wskazuje wymogi, zasady i regulacje ochrony danych osobowych obowiązujących w PZD, który będzie stosowany we wszystkich jednostkach Związku. R. pr. Łukasz Polak z Okręgu Mazowieckiego omówił szczegółowo wyniki analizy ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych w PZD, która została dokonana na podstawie uzyskanych z okręgów wykazów prowadzonych zbiorów danych osobowych.

Regulacje związane z RODO poza teorią ujętą w uchwały muszą przede wszystkim zostać zastosowane w praktycznej działalności jednostek  organizacyjnych Związku. Ten temat szczegółowo omówił r. pr. Tomasz  Terlecki. Poinformował o obowiązkach wobec osób, których dane są przetwarzane, o postępowaniu przy naruszeniu zasad dotyczących danych osobowych, wdrożeniu i monitorowaniu oraz powierzaniu przetwarzania danych osobowych, o tym  co robić kiedy dojdzie do naruszenia oraz o środkach bezpieczeństwa.

Po szczegółowym przedstawieniu tematu uczestnicy zadawali wiele pytań, bowiem jako nowy, wzbudza wiele wątpliwości. Prezes w podsumowaniu podkreślił, że najistotniejszym teraz jest przeniesienie tych regulacji na grunt każdej jednostki organizacyjnej PZD, a w szczególności do ogrodów. W tym celu konieczne będzie przeprowadzenie narad dla zarządów ROD.

Bezpieczeństwo w ROD było kolejnym tematem przedstawianym na naradzie. Prezes referując temat podkreślił wagę niebezpiecznych zjawisk występujących w ogrodach i zaakcentował podjęte na ostatnim posiedzeniu KR PZD  uchwały, których stosowanie ograniczy i zapobiegnie niepożądanym zjawiskom w ogrodach wpływającym na bezpieczeństwo działkowców i ich mienia. 

Pani Mirosława Marks, Główna Księgowa JK PZD omówiła projekt uchwały o ośrodkach finansowo-księgowych, który po konsultacjach zostanie przedstawiony Krajowemu Zarządowi. Podkreślała szczególną rolę ośrodków finansowo-księgowych w prowadzeniu księgowości ogrodów, z czego wynikają same korzyści i bezpieczeństwo dla ogrodów. Pani Marks zreferowała również temat rozpowszechniania i wdrażania programu DGCS PZD System w jednostkach PZD, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarządów ROD.

Pierwszego dnia narady omawiano również tematy kadrowe, w tym związane z zakresem czynności dyrektorów biur oraz z obowiązkami zarządów ROD w związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo wodne. 

Spotkanie prezesów i dyrektorów biur okręgów było dobrą okazją do pogratulowania okrągłego jubileuszu pełnienia funkcji Prezesa Okręgu Łódzkiego - Pani Izabeli Ożegalskiej oraz Prezesa Okręgu we Wrocławiu, Pana Janusza Moszkowskiego.

Drugi dzień narady rozpoczął temat budowy siedzib dla zarządów ROD. Prezes zaznaczył istotną rolę tego tematu, również w związku z wejściem w życie RODO. Podkreślił dużą rolę walnych zebrań, powinny zadecydować o budowie siedziby dla zarządu. Podjęcie tych inwestycji nie tylko stworzy odpowiednie warunki do pracy dla zarządów ROD, ale również umożliwi wywiązanie się z podstawowych obowiązków, jakie muszą spełnić podmioty administrujące i przetwarzające dane osobowe.  Okręgowe zarządy PZD, jak i Krajowa Rada PZD będą udzielały wszechstronnej pomocy zarządom ROD, które nie posiadają biur zarządów. Ta pomoc będzie dotyczyć zarówno spraw merytorycznych, organizacyjnych, technicznych, jak i w szczególności finansowych, tak aby te ogrody w pierwszej kolejności otrzymywały dotacje z Funduszu Rozwoju ROD, jak i pożyczki z Funduszu Samopomocowego. W celu również Krajowy Zarząd utworzył specjalny fundusz, który będzie służył wspieraniu tych inwestycji.

O tym, jak przebiegają prace nad regulaminem ROD  poinformował r. pr. Tomasz Terlecki. Omówił propozycje, jakie zgłaszają organy terenowe i działkowcy do umieszczenia w regulaminie, nad którymi dyskutuje komisja KR ds. nowelizacji regulaminu ROD

Kolejnym tematem narady był program rozwoju ROD. Założenia programu omówiła Pani Agnieszka Rudawska z WGG, natomiast o doświadczeniach związanych z jego realizacją w swoich okręgach  wypowiadali się prezesi 7 okręgów. Pani Rudawska poinformowała zebranych o konsultacjach publicznych w sprawie specustawy mieszkaniowej, które były przedmiotem debaty w siedzibie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w dniu 27 kwietnia 2018 r.

Temat powoływania i funkcjonowania kolegiów prezesów wywołał ożywioną dyskusję, w której wzięli udział  przedstawiciele 14 okręgów. Wymieniano się informacjami o podejmowanych przez kolegia działaniach, o ich sukcesach, o problemach jakie wspólnie rozwiązują dzięki możliwości wymiany doświadczeń.

Prezesi i dyrektorzy biur okręgów dzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą w każdym omawianym temacie.

 

 

ZRS

 

 

 

 

 

Facebook