Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl  Link do programu <KLIKNIJ>:

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada Prezesów i Dyrektorów Biur Okręgów - dzień I

2020-02-10 08:09

5 lutego br. w Warszawie rozpoczęła się zorganizowana przez Krajowy Zarząd PZD dwudniowa narada prezesów i dyrektorów Biur Okręgów PZD. W naradzie udział wzięło także Kierownictwo Krajowej Komisji Rewizyjnej z jej Przewodniczącą Panią Marią Fojt. Naradę otworzył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który omówił program, oraz znaczenie jakie poszczególne punkty mają dla bieżącej sytuacji PZD i ROD.

Pierwszy temat stanowiły działania podjęte przez PZD wobec nowelizacji prawa budowlanego. W opinii PZD zmiana pr. budowlanego w kształcie uchwalonym przez Sejm niosła ryzyko masowej legalizacji samowoli budowlanych w ROD, a w konsekwencji  nasilenia zjawiska zamieszkiwania na działkach i związanych z tym problemów i zagrożeń.

Problem zreferował mec. Bartłomiej Piech, przedstawiając argumenty stojące za stanowiskiem PZD oraz podjęte w tej sprawie działania, m.in. udział przedstawicieli Związku w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz spotkania w Ministerstwie Rozwoju. W głównej mierze dzięki działaniom PZD, 30 stycznia senacka Komisja Infrastruktury, na wniosek jej Przewodniczącego senatora Jana Hamerskiego poparła jednogłośnie propozycje poprawki wyłączającej tereny ROD z mechanizmu tzw. uproszczonej legalizacji. Podsumowując ten punkt Prezes Eugeniusz Kondracki podkreślił znaczenie, jakie dla skutecznej obrony interesów działkowców i ROD miało wspólne działanie struktur PZD w kampanii społecznej. Ustalono również dalsze kierunki działań w tej sprawie, w tym kontynuowanie spotkań z senatorami i posłami, informowanie o stanowisku PZD w relacjach z mediami oraz w ramach bieżącej współpracy z ROD, kolegiami prezesów i działkowcami.

Kolejnym tematem narady była informacja o realizacji przez PZD  art. 13 ust. 2 ustawy o ROD – dokonywaniu zgłoszeń podejrzeń samowoli budowlanych w ROD. Pani Anna Mioduszewska – prawnik z Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD,  omówiła zbiorczo informacje, jakie przekazały Okręgowe Zarządy oraz płynące z nich wnioski, m.in. brak właściwej współpracy organów nadzoru budowlanego z zarządami ROD, konieczność monitorowania postępowań przez okręgi. W ramach dyskusji przedstawiciele okręgów podnosili również problem zastraszania zarządów ROD ze strony łamiących prawo budowlane. W podsumowaniu punktu narady Prezes PZD wskazał na konieczność dalszego podejmowania tematu zgłoszeń do PINB w ramach współpracy z ROD, jak również zastępowania przez okręgi, w uzasadnionych przypadkach, zarządów ROD w realizacji tego obowiązków zgłoszeń.

Trzecim tematem narady było obciążanie ROD opłatami przez Wody Polskie. Mec. Bartłomiej Piech omówił niekorzystną interpretację prawa wodnego stosowaną wobec ROD oraz stanowisko PZD zgodnie z którym, pobór wody przez ROD powinien być klasyfikowany wg zasad stosowanych do nawadniania dla celów rolniczych/ogrodniczych. Wody Polskie negują ten pogląd i obciążają działkowców komercyjnymi, dwukrotnie wyższymi stawkami. Na potrzeby ROD  JK PZD przygotowała wzory dokumentów, którymi ROD mogą się posłużyć prowadząc spory prawne. Obecnie sprawy są w sądach.

Prezes Eugeniusz Kondracki poinformował, że od wyników postępowań sądowych PZD uzależnia podjęcie starań o nowelizację, która usunęłaby wątpliwości, co do klasyfikowania (na gruncie prawa wodnego) upraw w ROD do upraw ogrodniczych. Niezależnie zapowiedział opracowanie Programu „PZD dla Klimatu”, w którym podjęte zostanie zagadnienie, co działkowcy mogą zrobić w związku ze zmianami klimatycznymi,  m.in. w zakresie promocji oszczędnej gospodarki wodnej.

W kolejnym punkcie omówiono  Krajowego Zarządu PZD uchwałę nr 25/2020 w sprawie sposobu potwierdzania pozostawania działkowca stroną umowy dzierżawy działkowej (przyjętą 23 stycznia 2020r.). Określa ona zasady procedowania w przypadku gdy działkowiec nie posiada stosownej dokumentacji np. na potrzeby występowania przed sądem.

Kolejnym tematem narady było przeciwdziałanie przez PZD przypadkom niezgodnego ze statutem wykorzystywania terenów i majątku ROD. Przedstawiając zagadnienie mec. Tomasz Terlecki omówił akty wewnątrzorganizacyjne obowiązujące w tym zakresie, jak również konkretne działania i mechanizmy, jakie mogą wdrożyć OZ. W dyskusja przedstawiciele Okręgów zaprezentowali rozwiązania stosowane na ich terenie, jak również, na konkretnych przypadkach, omówili problemy jakie zjawisko to generuje w ROD.

W ramach następnego punktu mec. Tomasz Terlecki przedstawił prace nad nowelizacją Statutu PZD w tym omówił najważniejsze postulaty zgłoszone do JK PZD przez działkowców i organy terenowe a rozpatrywane przez komisję statutową powołaną przez KR PZD. W ramach tego punktu Prezes PZD omówił również kwestię przygotowań do KZ PZD.

Za omówienie kolejnych tematów narady, tj. informatyzacji PZD oraz promocji PZD i ROD odpowiadała Magdalena Kondracka – Dyrektor Wydawnictwa „działkowiec”

W pierwszej części przedstawiła kwestie związane z DGCS PZD Program – systemem operacyjnym dedykowanym dla zarządów ROD. W trakcie prezentacji omówiła m.in. działania skierowane na wsparcie zarządów korzystających z programu - powołanie i przeszkolenie koordynatorów regionalnych, których zadaniem jest m.in szkolenie członków zarządów oraz obsługa telefonicznych dyżurów na potrzeby ROD; szkolenia dla księgowych z OZ, prace nad rozwojem i modyfikacją programu.

Kolejnym zagadnieniem były działania PZD skierowane na wykorzystywanie narzędzi informatycznych w codziennym funkcjonowaniu organizacji, m.in. finalizowane wdrażanie jednolitego systemu poczty elektronicznej dla wszystkich ROD, rozwój newslettera, przygotowanie kompleksowej modyfikacji stron www jednostek PZD, opracowanie strony www z materiałami o tematyce prawnej, dostępnej dla członków organów ROD.

Informacja nt. promocji PZD objęła m.in. działalność wydawniczą oraz znaczenia codziennej współpracy z działkowcami. W ramach dyskusji  omówiono również, działania jakie krajowe i terenowe organy PZD powinny podjąć by ułatwić ROD zaspokajanie potrzeb działkowców.

Kolejny blok stanowiły zagadnienia finansowe. Tematykę zreferowała gówna księgowa JK OPZD Mirosława Marks, odnosząc się do takich zagadnień jak: polityka finansowa PZD, realizacji obowiązków finansowych przez jednostki, stanu rozliczeń wewnątrzorganizacyjnych i ich wpływu na realizację obowiązków wobec członków PZD, w szczególności w kontekście uprawnień nowych działkowców.

W dalszej części pierwszego dnia narady omówiono jeszcze takie zagadnienia jak:

- przygotowania do przeprowadzenia walnych zebrań w ROD w 2020r., - za przedstawienie informacji w sprawie oraz omówienie przyjętych przez Krajowy Zarząd PZD Wytycznych do walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020. Odpowiadał prawnik z Wydziału Prezydialnego JK PZD Marcin Juszczel.

- działalność kontrolną w stosunku do Okręgów i wnioski wynikające z wyników kontroli zaprezentowała Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt    

- zbiorczą informację nt. działalność kontrolnej w stosunku do ROD omówiła Kierownik Wydz. Prezydialnego JK PZD Zofia Rut-Skórzyńska

- Sprawy kadrowe, w tym  strukturę  i stan zatrudnienia w biurach okręgów w jednostkach terenowych PZD przedstawiła Jadwiga Przygódzka kierownik Działu Kadr  JK PZD

 

                                                                               Adrianna Józefkiewicz

 

 

 

 

Facebook