• Slider 15

Narada inspektorów terenowo-prawnych Okręgów PZD

Krajowy Zarząd PZD zorganizował dwudniową naradę, która odbyła się w dniach 21-22 maja br. w Warszawie. W programie ujęto tematykę, którą aktualnie zajmują się struktury PZD oraz będącą podstawą stałej działalności, w tym wynikającą z obowiązków inspektorów ds. terenowo- prawnych.

Naradę otworzył i wprowadził w tematykę istotną dla inspektorów ds. terenowo-prawnych Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który położył nacisk na konieczność bezpośredniej współpracy na rzecz zarządów ROD i pomocy przy realizacji ich zadań w ogrodach, przy zachowaniu ram prawnych wynikających ze statutu PZD i Regulaminu ROD oraz ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Obecnie bardzo ważnym i istotnym działaniem dla struktur PZD jest sytuacja ROD po wprowadzeniu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego tzw. stref planistycznych. Omówienia tematu dokonał Dyrektor Biura Prawnego Krajowego Zarządu  PZD r.pr. Bartłomiej Piech. Poinformował, że pierwsze gminy przystąpiły już do sporządzania planów ogólnych. Przedstawił ponadto założenia rozporządzenia w zakresie stref planistycznych. Poinformował również, iż ogrody rodzinne powinny dążyć do tego, aby znaleźć się w planie ogólnym w odpowiedniej, jednej z trzech, stref: zieleni i rekreacji, wielofunkcyjnej zabudowy jednorodzinnej lub wielofunkcyjnej zabudowy wielorodzinnej. Najlepiej, aby była to strefa zieleni i rekreacji.  Mecenas Piech poinformował, że na poziomie Krajowego Zarządu PZD w dalszym ciągu trwa walka o nowelizację rozporządzenia w zakresie rozszerzenia stref, w których mogą znaleźć się ogrody działkowe.

Następnie mec. Piech omówił uchwałę nr 90/2024 KZ z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wdrożenia przez jednostki PZD działań na rzecz zabezpieczenia istnienia ROD w planach ogólnych gmin i załącznik do niej, w którym zostały wskazane zadania dla poszczególnych ogniw organizacyjnych PZD. Poinformował również o działaniach  JK PZD w tej sprawie w zakresie m.in. kampanii medialnej i społecznej. Przygotowywane są materiały, publikacje o obecnym stanie prawnym a kolejne publikacje w tym zakresie będą przygotowywane na bieżąco. 

Następnie głos zabrali wskazani uczestnicy narady.

Marcin Juszczel – starszy inspektor ds. prawnych omówił obowiązki zarządów ROD i OZ PZD po kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Kolejnym blokiem tematycznym, były procedury likwidacyjne, które zaprezentowała Sandra Dużmanska- st. Inspektor ds. terenowo -prawnych Wydziału Gospodarki Gruntami KZ . Temat jest bardzo istotny dla Związku jak również dla inspektorów terenowo- prawnych, gdyż do ich obowiązków należy szereg zadań. Wykazano, że pracownicy OZ PZD muszą wykazać się znajomością prawa i procedur, by należycie poprowadzić likwidacje oraz zadbać o stosowanie prawa w celu zabezpieczenia interesów działkowców, ROD i PZD. Głos zabrali również inspektorzy terenowo- prawni Okręgów m.in.  Pani Magdalena Madera- Kubasiak – kierownik wydziału terenowo-prawnego OZ Śląskiego, Pani Katarzyna Kostołowska – główny specjalista ds. terenowo- prawnych OZ we Wrocławiu oraz  Pani Martyna Kuźmicka – główny specjalista ds. terenowo- prawnych OZ w Białymstoku. Wystąpień było znacznie więcej, wszystkie cenne i potrzebne.  

Tematyka narady obejmowała także regulację stanu prawnego gruntów ROD. Chodzi o  zabezpieczenie istnienia ROD poprzez ujmowanie faktu ich funkcjonowania w dokumentach planistycznych miast i gmin.  Temat ten zaprezentowany został przez Kierownika Wydziału Gospodarki Gruntami Panią Mariolę Kobylińską. Podczas wystąpienia wskazała ona również na konieczność dobrej i to bezpośredniej współpracy z zarządami ROD, roli szkoleń oraz konieczności bezwzględnego stosowania prawa i procedur.

Kolejny blok tematyczny to prowadzenie inwestycji i remontów przez zarządy ROD w ogrodach. Temat ten zreferowała starszy inspektor ds. terenowo -prawnych Wydziału Gospodarki Gruntami KZ Pani Aleksandra Grunt Mejer.

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki na zakończenie podsumował naradę, wskazał dalsze zadania , które mają realizować Okręgowe Zarządy oraz inspektorzy terenowo- prawni.  Prezes Związku zwrócił szczególną uwagę na konieczność dobrej wzajemnej komunikacji: działkowcy/zarządy ROD/OZ PZD/Jednostka Krajowa PZD w interesie działkowców i ogrodów.

Prezes Związku wysoko ocenił działania inspektorów terenowo- prawnych w Okręgach, ich rolę i zaangażowanie. Wielu inspektorów posiada bardzo dobre przygotowanie i doświadczenie, dlatego też wymiana doświadczeń podczas narady ma znaczenie dla wszystkich inspektorów i Okręgów. Należy podkreślić, że bardzo duży wkład w przebieg narady mieli inspektorzy terenowo- prawni z Okręgów.  

Aleksandra Grunt Mejer

WGG KZ