• Slider 15

Narada inspektorów OZ PZD ds. inwestycyjnych w dniach 07.11-08.11.2023 roku

W dniach 7-8 listopada odbyła się zorganizowana przez jednostkę krajową PZD narada inspektorów ds. inwestycyjnych zatrudnionych w Okręgowych Zarządach PZD. Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, przedstawiając jej szczegółowy przebieg. W ocenie Prezesa najistotniejszym tematem występującym w Związku jest wejście w życie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii. Sprawa jest szczególnie trudna, ponieważ wspomniany akt prawny stanowi niewątpliwe zagrożenie dla funkcjonowania ROD. Ustawa zobowiązuje do uchwalenia planów ogólnych przez gminy do 31 grudnia 2025 roku, które zastąpią dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Postanowienia planów ogólnych będą w zasadniczy sposób determinowały zapisy zawarte w planie miejscowym. Ponadto, wskazany akt normatywny wprowadza podział planu ogólnego na 13 stref planistycznych, jedynie w dwóch z nich tj. strefie wielofunkcyjnej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz strefie zieleni i rekreacji przewiduję się możliwość funkcjonowania ROD. Problem ten może dosięgnąć około 60% ogrodów w Polsce. W tej chwili dokonujemy wszechstronnych działań mających na celu wyrażenie sprzeciwu wobec aktualnych zapisów ustawy i rozporządzenia. Prezes PZD stwierdził, że trzeba dotrzeć do jak największej liczby Zarządów ROD, działkowców, aby byli świadomi zaistniałej sytuacji. Tylko wspólny wysiłek całego Związku może doprowadzić do umieszczenia ROD w więcej niż dwóch strefach planistycznych. Jest to być albo nie być dla rodzinnych ogrodów działkowych. Aktualnie wiele ROD wypowiada się co do w/w kwestii, kierując pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Jednostki Krajowej PZD. Należy zintensyfikować te działania. Ponadto, odbywają się liczne spotkania z samorządami, których przedstawiciele wyrażają sprzeciw wobec projektu rozporządzenia. Temat ten został szeroko opisany w Aktualnościach Związkowych, które zostały rozdysponowane do wszystkich ROD. Siłę Związku stanowią jego struktury, które należy w tej sprawie wykorzystywać.

Następnym z tematów poruszonych przez Prezesa PZD był Program Rozwoju ROD. Obecnie występuję duży popyt na posiadanie działek. Zadaniem Okręgowych Zarządów PZD jest prowadzenie działań mających na celu przeznaczanie przez samorządy terenów pod nowe rodzinne ogrody działkowe. Jest to nad wyraz istotne. Ponadto, należy występować do jednostek samorządu terytorialnego o otrzymanie wsparcia finansowego dla ROD. Zgodnie z widoczną praktyką, wiele samorządów przekazuję środki finansowe na rzecz ROD. Prezesi OZ, Dyrektorzy Biur powinni prowadzić rozmowy w tym zakresie. Należy również nawiązywać kontakty z nowymi samorządami w tej materii.

Kolejnym tematem bieżącego roku jest umacnianie struktur Związku. Temat jest szczególnie trudny. Na 21 listopada planowane jest posiedzenie Krajowej Rady PZD, gdzie będzie podejmowany temat adekwatności struktury do zadań ROD i całego Związku PZD. Głównym celem ewentualnej reformy jest zapewnienie wszystkim OZ PZD możliwości realizacji całokształtu zadań statutowych oraz samodzielności finansowej. Powyższa kwestia zostanie szczegółowo omówiona przez członków Krajowej Rady PZD.

Następny temat podjęty przez Prezesa PZD dotyczył realizacji zadań struktur Związku w zakresie działalności oświatowej i szkoleniowej. Należy podejmować większą aktywność w tym zakresie. KZ PZD rozdysponowuję wiele publikacji w postaci podręczników i książek, które są przekazywane do OZ PZD. Dyrektorzy Biur, Księgowi powinni czuwać nad ich prawidłowym rozliczeniem. Działalność szkoleniowa powinna być prowadzona z należytą starannością oraz merytoryką, przekazując tym samym niezbędną wiedzę dla nowych użytkowników ROD. Jest to obowiązek instruktora ds. ogrodniczych. W strukturach Związku są Okręgowe Zarządy, których działalność szkoleniowa zasługuję na pochwałę. Uczestniczy w nich pełna sala ludzi. Należy podejmować te działania we wszystkich OZ PZD, aby prowadzone szkolenia były gwarantem fachowej i praktycznej wiedzy dla nowych działkowców. W dalszej części Prezes PZD podjął temat promocji Związku. Jest to szczególnie ważne, aby cały Związek był należycie promowany w środkach społecznego przekazu. Działalność ta jest konieczna.

Ostatnie z poruszanych tematów zaprezentowanych przez Prezesa dotyczyły nadchodzącego wydarzenia tj. 10 – lecia ustawy o ROD oraz podsumowania Programu ARiMR „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”. Aktualnie JK PZD przygotowuję całościowy raport wraz z wyszczególnieniem na każdy z etapów. Zostanie on opublikowany w Biuletynie oraz na stronie Jednostki Krajowej PZD. Program został zrealizowany przez Związek, jego struktury oraz Zarządy ROD. Jednocześnie Prezes PZD wyraził wdzięczność wszystkim osobom mającym jakikolwiek udział w realizacji Programu ARiMR. Ciężka praca oraz odpowiedzialność względem powierzonych zadań zagwarantowała ostateczny sukces. W swojej wypowiedzi Prezes uwypuklił istotną rolę inspektorów ds. inwestycji, którzy powinni przede wszystkim nakierować swoje działania na bezpośrednią współpracę z Zarządami ROD w celu pomocy, nadzoru, kontroli.

 Następnie Prezes PZD przekazał głos Kierownik WGG JK PZD Pani Marioli Kobylińskiej, która przedstawiła wraz z pracownikami Wydziału Gospodarki Gruntami nowe rozwiązania systemowe w sprawie realizacji zadań w ROD w trybie tzw. awarii oraz propozycje do zmian uchwały KR PZD nr 14/III/2015 z dnia 01.10.2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w ROD. W poruszonym temacie aktywnie uczestniczyli inspektorzy ds. inwestycji, którzy przedkładali różne propozycje w niniejszej sprawie. Przeprowadzona żywa dyskusja pozwoliła na wszechstronne zbadanie i przeanalizowanie rozwiązań systemowych w/w uchwały.

Następnie Pani Mariola Kobylińska zaprezentowała rolę i zadania OZ PZD w zakresie działań wynikających z obowiązujących procedur dotyczące inwestycji i remontów w ROD. Wyszczególniła obowiązujące procedury dotyczące powyższej kwestii wraz z ich szczegółowym omówieniem. Ponadto, zwróciła uwagę na istotne aspekty stosowania w/w procedur, omawiając na przykładzie spraw występujących w praktycznym działaniu.

Drugi dzień narady rozpoczął się od przedstawienia tematu dotyczącego realizacji Programu budowy siedzib dla zarządów ROD. Program ten w dalszym ciągu nie jest należycie realizowany. Okręgowe Zarządy powinny podjąć wszelkie działania mające na celu efektywniejsze wykorzystanie Programu przez Zarządy ROD. W dalszym ciągu istnieje wiele ROD, które potrzebują siedziby Zarządu, która zapewnia możliwość wykonywania wszelkich działań wynikających z unormowań zawartych w Statucie PZD. Następnym temat dotyczył stanu realizacji przez ROD Programu ARiMR i obowiązków z niego wynikających. Aktualnie JK PZD czeka na przesyłane przez Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania końcowe z realizacji projektu, na podstawie których Jednostka Krajowa PZD stworzy Raport końcowy. Położono nacisk na konieczność zagwarantowania trwałości w okresie 5 lat powstałych zadań w ramach Programu.

Kolejnym tematem zaprezentowanym podczas narady dotyczył nowych rozwiązań systemowych w sprawie remontów w siedzibach biur Okręgów. Kierownik WGG Pani Mariola Kobylińska przedstawiła procedurę zmierzającą do przeprowadzania remontów w biurach Okręgu. Zwróciła uwagę, iż przy wykonywaniu remontów o znacznej wartości należy wykonywać kosztorysy mające na celu zweryfikowanie realnych kosztów planowanej inwestycji, zabezpieczyć ją finansowo oraz uzyskać zgodę Jednostkę Krajową PZD. W przypadku poszukiwania nowej nieruchomości przez OZ na potrzeby Biura OZ, należy szczegółowo zbadać jej stan techniczny oraz prawny. 

Następny temat został poświęcony opiniowaniu i przygotowywaniu wniosków o pozyskanie dotacji i udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD. Pracownicy JK ZD przedstawili procedurę wnioskowania o wsparcie finansowe udzielane przez KZ PZD w oparciu o przepisy związkowe. Ponadto, zwrócili uwagę na praktyczne aspekty pozwalające na prawidłowe opiniowanie wniosków przez OZ PZD, w tym rzeczywistą rolę inspektorów ds. inwestycji w ocenianiu wniosków w aspekcie zadań realizowanych przez ROD.

Ostatnie z poruszanych zagadnień dotyczyły zadań w związku z czasowym zajęciem terenu i żądaniem ustanowienia służebności przesyłu oraz spraw związanych z procedowaniem likwidacji ROD. Uwypuklono konieczność współpracy między stanowiskowej w tych tematach kładąc nacisk na zadania inspektorów ds. inwestycji.

Maciej Krawczyk