Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Narada dyrektorów biur Okręgów PZD w Warszawie

2022-09-20 12:50
15 września 2022 r. w Warszawie odbyła się narada dyrektorów biur okręgów z całego kraju, w której udział wzięły również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt oraz przedstawicielki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Dyrektor Departamentu Działań Premiowych Pani Monika Zielińska i Główny Specjalista Departamentu Działań Premiowych Pani Magdalena Ormińska. Spotkanie otworzył i poprowadził Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który wyjaśnił, że głównym celem narady jest ocena realizacji programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, wzajemna wymiana doświadczeń, omówienie współpracy Okręgowych Zarządów PZD z oddziałami terenowymi ARiMR i przedyskutowanie problemów, które pojawiają się na etapie wypełniania i składania wniosków.
 
Na wstępie Prezes PZD podkreślił, że pełne wykorzystanie puli grantowej jest dla Związku świadectwem siły i możliwości działania, natomiast mimo wypracowanych coraz lepszych warunków dla ROD do zawalczenia o granty, wiele ogrodów nie decyduje się na występowanie z wnioskami. Do tej pory 29 Rodzinnych Ogrodów Działkowych otrzymało granty na łączną sumę 2 847 149,80 zł. Jest to efekt niewystarczający. Moglibyśmy spodziewać się lepszych rezultatów, zważywszy na fakt, że Związek pokonał wszystkie przeszkody formalne, a znajomość procedur wynikających z przepisów agencji, jak i uchwał związkowych jest dziś znacznie lepsza niż wtedy, gdy program ARiMR ruszał. Aby w jak największym zakresie wykorzystać środki przeznaczone dla ROD istotne jest bardziej aktywne włączenie się Okręgowych Zarządów i pracowników w działania mobilizujące ogrody do udziału w konkursie, w tym pomoc w wyborze inwestycji, wypełnianiu wniosków, zgłoszeń do oddziałów regionalnych agencji. 
 
 Następnie Prezes otworzył debatę. O podzielenie się doświadczeniami z realizacji programu ARiMR zostali poproszenie dyrektorzy biur z pięciu Okręgów przodujących w kontekście złożonych i zakwalifikowanych do konkursu wniosków: z Okręgu Śląskiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko-Włocławskiego, Warmińsko-Mazurskiego i Wrocławia.
 
Najczęstsze trudności jakie pojawiają się przy realizacji programu dotyczą wypełnienia dokumentacji, niewystarczającej powiechrzni terenów wspólnych oraz wyboru zadania. Wszyscy zwrócili uwagę na istotną rolę i działania Okręgu, w szczególności odpowiedni kontakt z Zarządami ROD, organizację narad i szkoleń, które pomagają w wyłonieniu ogrodów chętnych do udziału w konkursie, indywidualnych spotkań i konsultacji z ogrodami, pomoc w wyborze inwestycji i prawidłowym wypełnianiu wniosków. Równie ważnym czynnikiem jest dobra współpraca i stały kontakt  z ARiMR, nawiązywanie i utrzymywanie bezpośrednich i telefonicznych kontaktów z regionalnymi oddziałami agencji, wzajemne wyjaśnianie ewentualnych wątpliwości. Tylko wówczas działania kończą się sukcesem w postaci przyznanego grantu.
 
W dalszej części  Prezes PZD poprosił o zabranie głosu dyrektorów biur z pozostałych Okręgów: z Zielonej Góry, Bydgoszczy, Lublina, Elbląga,  Podkarpackiego i Podlaskiego. Z ich wypowiedzi wynika, że powodzenie realizacji programu ARiMR uzależnione jest od chęci Zarządów ROD do zapoznania się z Podręcznikiem Wnioskodawcy i regulaminem konkursu. Okręgi organizują spotkania z Zarządami ROD, omawiają procedurę konkursu i formalności. Oferują pomoc OZ PZD w całym procesie przygotowania i składania wniosków.
 
Pan Tomasz Terlecki Zastępca Dyrektora Biura Prawnego PZD omówił realizację umowy w zakresie wystawiania weksli in blanco i deklaracji wekslowej w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".
 
Następnie Prezes PZD oddał głos pani Monice Zielińskiej z Departamentu Działań Premiowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pogratulowała Prezesowi PZD i podziękowała za dotychczasowe działania, informując jednocześnie o szansie na kolejne środki z funduszy unijnych. W 2023 r. poziom możliwości finansowania inwestycji w ROD ma mieć większą skalę niż w ramach obecnego programu. Prezes PZD podziękował za uwzględnianie wszystkich uwag Związku w Podręczniku Wnioskodawcy oraz szybkie i sprawne załatwienie sprawy dotyczącej wzorów weksli in blanco, co stwarza realne szanse na skorzystanie tegorocznej puli grantów.
 
W dalszej części spotkania uczestnicy przeszli do zgłaszania przedstawicielkom Agencji problemów występujących przy realizacji programu. Pytania dotyczyły m.in. składania i rozliczania wniosków zbiorczych, trybu ofertowego, procedury rozeznania rynku oraz zbyt długiego czasu na rozpatrywanie wniosków. Pojawiły się również prośby o jednoznaczne interpretacje możliwości finansowania konkretnych zadań ze środków europejskich w ramach konkursu grantowego.
 
Druga część narady poświęcona była roli i zadaniom struktur PZD w zakresie działalności statutowej PZD.
 
Pani Mariola Kobylińska kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami przedstawiła problemy występujące przy realizacji inwestycji w ROD, przypomniała obowiązując w Związku procedury, w tym w zakresie zadań przekraczających zadania zwykłego zarządu, zwróciła uwagę na rolę i odpowiedzialność Okręgowego Zarządu przy opiniowaniu wniosków ZROD o dotacje i pożyczki.  
 
Główna księgowa PZD Mirosława Marks omówiła temat realizacji  przez OZ PZD uchwał KZ PZD w sprawie powoływania OFK zwracając uwagę na małe tempo powstawania tych ośrodków w pierwszym półroczu bieżącego roku. Przypomniała o obowiązkach dyrektorów biur OZ PZD w promowaniu Programu DGCS PZD System i zachęcaniu Zarządów ROD do przystępowania do ośrodków. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki poinformował, że przygotowana została pełna analiza funkcjonujących OFK, również w zakresie wynagrodzeń księgowych; dokumenty zostaną poddane pod obrady Krajowego Zarządu PZD i niewykluczone, że w zależności od wypracowanych wniosków, temat zostanie przeniesiony również na posiedzenie Krajowej Rady PZD.
 
Następnie Zofia Rut-Skórzyńska, kierownik Wydziału Prezydialnego przypomniała o konieczności przeprowadzania kontroli w ROD. Realizacja zadań statutowych jest niezwykle ważna. Wiele trudnych spraw i problemów, również w zakresie inwestycji nie miałoby miejsca, gdyby nie wcześniejsze kontrole w ogrodach.
 
Bartłomiej Piech Dyrektor Biura Prawnego PZD zwrócił uwagę na kwestię dopłat do ogrzewania. Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił projekt ustawy o wsparciu odbiorców ciepła. Kwestia może dotyczyć ogrodów, które mają ogrzewane domy działkowca. Zgodnie z projektem ustawy jednostki organizacyjne PZD, które złożyły deklaracje o źródłach ciepła będą mogły ubiegać się o te środki. W odpowiednim czasie PZD przygotuje wytyczne.
 
Na koniec Marcin Juszczel st. inspektor ds. prawnych w Wydziale Prezydialnym przedstawił temat skarg i odwołań, apelując o dokładniejsze i bardziej szczegółowe udzielanie odpowiedzi skarżącym, co znacznie skraca czas załatwienia sprawy, a w przypadku odwołań- na precyzyjną argumentację i uzasadnienie.
 
Podsumowując naradę Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wskazał na najistotniejsze na ten moment zadania dla Związku, które należy wykonać, by Rodzinne Ogrody Działkowe mogły w pełni skorzystać ze środków unijnych przeznaczonych na inwestycje w ramach programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych".
 
Monika Pawlińska
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook