Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Kto zapłaci za szkody na terenie ROD?

2018-01-10 15:25

W ubiegłym tygodniu, w jednym z warszawskich ogrodów miała miejsce następująca sytuacja: kierowca samochodu osobowego jadąc ulicą stracił kontrolę nad prowadzonym pojazdem przejechał przez chodnik i pas zieleni oddzielający jezdnię od ogrodu działkowego, staranował ogrodzenie ROD i wjechał na jedną z działek. Nikt nie został ranny, powstały jednak szkody w mieniu ogrodu.

Właściwie każdy ogród narażony jest na podobne ryzyko. Zwracamy zatem uwagę, że w takiej sytuacji zarówno ogród, jak i działkowcy, którzy wskutek takiego zdarzenia ponieśli szkodę (np. uszkodzona została altana działkowa, zniszczone zostały nasadzenia) mogą skutecznie dochodzić odszkodowania przede wszystkim od zakładu ubezpieczeń, z którym sprawca wypadku miał zawartą umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Oczywiście odszkodowania można również żądać bezpośrednio od sprawcy wypadku, ale dochodzenie roszczeń od zakładu ubezpieczeń z reguły będzie szybsze i efektywniejsze. 
Podkreślenia wymaga, że nawet gdyby wyrządzone w ROD szkody były nieznaczne, warto w takiej sytuacji wezwać Policję. 
Informacje o zakładzie ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej sprawcy wypadku (i do którego należy kierować roszczenia) można:

- uzyskać od sprawcy 
[sprawca jest zobowiązany podać poszkodowanym (tu: zarządowi ROD oraz działkowcom, którzy ponieśli szkody) m.in. swoje dane, numer polisy ubezpieczeniowej oraz nazwę zakładu ubezpieczeń]

- ustalić po numerze rejestracyjnym pojazdu

[jeśli zarząd ROD, działkowcy znają numer rejestracyjny pojazdu, którym wyrządzono szkody w ROD - wystarczy użyć wyszukiwarki na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego https://ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page/Page_4d98135c_14e2b8ace27__7ff1/Pagee0e22f3_14efe6adc05__7ff1/Page4d024e07_14f0a824115__7ff6?_afrLoop=366384504689122&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=gnf9a0kd7_63

- zwrócić się do Policji o udostępnienie tych danych
[wprawdzie czasem Policja odmawia udostępnienia danych powołując się na przepisy o ochronie danych osobowych ale takie działania są nieprawidłowe; http://www.giodo.gov.pl/pl/344/1318 ]

Posiadając dane zakładu ubezpieczeń należy wystąpić do niego o zapłatę odszkodowania oraz umożliwić wykonanie oględzin w ROD.

Legitymowanym do dochodzenia odszkodowania:

- za szkody na działce – uprawniony jest wyłącznie działkowiec
- za szkody na terenie ogólnym ROD w odniesieniu do mienia PZD – uprawniony jest zarząd ROD [w razie zakwestionowania przez zakład ubezpieczeń uprawnienia zarządu ROD do dochodzenia roszczeń, zarząd powinien zwrócić się do okręgu]


Zasadniczo zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody. Jeśli przyznane przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie nie pokrywa poniesionych szkód należy wnieść reklamację; warto w tym miejscu dodać, że jeśli zakład ubezpieczeń nie zajmie stanowiska w ciągu 30 dni od złożenia reklamacji – przyjmuje się, że uznał wniesioną reklamację za zasadną (art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym). Jeśli zaś reklamacja nie zostanie uznana za zasadną – przed skierowaniem sprawy do sądu, można skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego (w szczególności dotyczy to działkowców; pomoc Rzecznika Finansowego jest nieodpłatna).

Warto też zwrócić uwagę, że: 
- nawet gdyby szkody w ROD zostały wyrządzone przez kierującego, który w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub po użyciu środków odurzających – zakład ubezpieczeń również zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie
- jeśli sprawca szkody nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – szkody pokrywa Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
- jeśli w wyniku zdarzenia wyrządzone zostały szkody na osobie – zakład ubezpieczeń pokrywa szkody wynikające z tego zdarzenia; zasadne może być też roszczenie o zapłatę zadośćuczynienia. 
AO

 

 

 

 

Facebook