Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat w sprawie VII posiedzenia Krajowej Rady PZD w dniu 3 grudnia 2020 r.

2020-12-04 14:29

W dniu 3 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się VII posiedzenie Krajowej Rady PZD. Posiedzeniu przewodniczył Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki, a oprócz członków Krajowej Rady PZD, w posiedzeniu udział wzięła Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej – Pani Maria Fojt. Posiedzenie Krajowej Rady PZD otworzył Prezes PZD i przedstawił porządek posiedzenia, który był trudny i bardzo bogaty merytorycznie. Wszystkie materiały dotyczące porządku posiedzenia zostały wcześniej przekazane członkom Krajowej Rady PZD, co pozwoliło na efektywne i sprawne odbycie posiedzenia. Frekwencja wyniosła  93,3%, obrady były wiec prawomocne i możliwym było podjęcie prawomocnych uchwał. Krajowa Rada PZD na VII posiedzeniu jednomyślnie podjęła aż 22 uchwały w przedmiocie spraw objętych porządkiem posiedzenia.

Krajowa Rada podsumowała walne zebrania sprawozdawcze w ROD w 2020 r.  W 2020 roku łącznie z zebraniami przeprowadzonymi przed ogłoszeniem stanu epidemii walne zebrania odbyły się w 1794 ROD i stanowi to 38,52% wszystkich ogrodów. W 2748 ROD, których sytuacja finansowa pozwalała na funkcjonowanie w oparciu o decyzje podjęte na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019 zarządy ROD odstąpiły od organizacji walnych zebrań. Prezes PZD podkreślił, że zebrania odbywały się w niezwykle trudnych warunkach, ale zarówno Okręgowe Zarządy PZD, jak i zarządy ROD poradziły sobie z wyjątkową sytuacją i podjęły świadome decyzje, które zapewniły nieprzerwane funkcjonowanie ogrodów.

Następnie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę w sprawie interpretacji statutu PZD w zakresie zebrań sektorowych. Prezes PZD wskazał, iż przyjęta interpretacja diametralnie zmienia dotychczasową interpretację przyjętą przez Krajową Radę PZD w zakresie zebrań sektorowych, dlatego konieczne było uchylenie dotychczas obowiązującej uchwały z 2015 r.

Krajowa Rada PZD omówiła funkcjonowanie w ROD zmienionych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. Temat szczegółowo przedstawiła i omówiła r.pr. Monika Pilzak. Podsumowując dyskusję Prezes PZD powiedział, iż przed Związkiem stoją ważne zadania tzn.: szkolenia i instruktaż działkowców w zakresie gospodarowania odpadami, a następnie monitorowanie i inspekcja w zakresie stosowania tych zasad w ogrodach. Wpłynie to bezpośrednio na obniżenie ponoszonych przez działkowców i ogrody kosztów wywozu nieczystości.

Prezes PZD przedstawił nowy program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”, którego celem jest propagowanie postaw proekologicznych i wspierających utrzymanie i rozwój bioróżnorodności na działkach i w ogrodach oraz wzrost świadomości społecznej na temat roli bioróżnorodności w ROD. Następnie Krajowa Rada PZD przyjęła Program PZD „Bioróżnorodność na działkach w ROD”.

Krajowa Rada PZD omówiła także zagadnienie aktywności w Związku w zakresie projektu ustawy o inwestycjach przeciwdziałających skutkom suszy. W ramach tego zagadnienia przedstawiono i omówiono aktywność zarządów ROD, kolegiów prezesów oraz Okręgowych Zarządów PZD.

Krajowa Rada PZD dużo czasu poświęciła na omówienie możliwości ubiegania się przez ROD o zwrot zawyżonych opłat wodnych w związku z wyrokami NSA. Dyrektor Biura Prawnego, r.pr. Bartłomiej Piech szczegółowo przedstawił obecną sytuacją prawną ogrodów w kontekście wydawanych przez Naczelny Sąd Administracyjny wyroków w zakresie decyzji wodnoprawnych. Krajowa Rada PZD określiła zadania dla Krajowego Zarządu PZD, w ramach których przy wsparciu wszystkich struktur PZD opracuje on m.in. plan dalszego postępowania.

Następnie Krajowa Rada PZD omówiła i oceniła aktywność w Związku w zakresie rozwoju ROD. Prezes PZD podkreślił, iż jest to zagadnienie nierozerwalnie związane z realizacją Otwartego Programu Rozwoju PZD.

Krajowa Rada PZD omówiła zagadnienie budżetów obywatelskich. W tej sprawie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez wszystkie Okręgi PZD obszerne opracowanie wraz ze szczegółowymi tabelami. Prezes PZD podkreślił, iż wobec prób pomijania ogrodów w ubieganiu się o środki z budżetów, niezwykle ważna jest aktywizacja Okręgów i ogrodów oraz wspólna strategia działania. Krajowa Rada PZD zdecydowała o wystąpieniu do Prezydenta Miasta m.st. Warszawy-Pana Rafała Trzaskowskiego o umożliwienie ogrodom składania wniosków w ramach budżetów obywatelskich.  

Krajowa Rada PZD zapoznała się również z informacją nt. funkcjonowania biur Okręgów w związku z pandemią. Informacja opracowana w oparciu o cotygodniowe raporty z Okręgów PZD potwierdziła, iż dzięki opracowanym i przyjętym przez Krajowy Zarząd PZD zasadom, pomimo pandemii biura Okręgów funkcjonują nieprzerwanie.

Krajowa Rada PZD podjęła również uchwałę w sprawie obchodów 40-lecia PZD, które przypada w 2021 r.

Ważną decyzją było określenie przez Krajową Radę PZD wysokości i podziału składki członkowskiej w PZD w 2021 r. oraz określenie wysokości partycypacji ROD w finansowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek terenowych na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych w 2021 roku. Zdecydowano, iż wszystkie stawki pozostaną w takiej samej wysokości jak w 2020 r. Pani Maria Fojt – Przewodnicząca KKR PZD przedstawiła pozytywną opinię w zakresie proponowanych składek oraz wysokości partycypacji.

Krajowa Rada PZD zdecydowała także, iż w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, finansową i gospodarczą nie jest możliwe wdrożenie w PZD funduszu amortyzacyjnego i postanowiła działania te przełożyć na 2022 r.

Zgodnie ze statutowymi kompetencjami Krajowa Rada PZD zarejestrowała 8 Regulaminów Okręgowych Rad PZD: w Gorzowie Wlkp., Łódzkiej, w Pile, Podlaskiej, Pomorskiej oraz w Szczecinie, we Wrocławiu i Małopolskiej.

Krajowa Rada PZD nadała również sztandar ROD „Elana” w Toruniu.

Na zakończenie posiedzenia, Prezes PZD podziękował za przygotowanie materiałów merytorycznych, które objęły wiele, istotnych i trudnych dla Związku tematów oraz za udział w posiedzeniu członkom Krajowej Rady PZD. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Prezes PZD złożył wszystkim życzenia zdrowych i radosnych Świąt. 

Biuro Krajowej Rady PZD

Facebook