Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Komunikat w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD.

2018-01-31 21:34

Od wejścia w życie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych tj. od 18 stycznia 2014 roku., Polski Związek Działkowców poprzez wszystkie swoje struktury, podejmuje aktywne działania w zakresie pozyskiwania decyzji potwierdzających prawo PZD do gruntów ROD o nieuregulowanym stanie prawnym. Działania te są możliwe dzięki rozwiązaniom prawnym, zawartym w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r. i mają zastosowanie do ogrodów leżących na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz spełniających choćby jedną z przesłanek określonych w artykule 76 ustawy o ROD. W przypadku gdy ogród nie spełniał tych przesłanek a właściciel gruntu do 18 stycznia 2016 roku nie wydał decyzji o likwidacji takiego ROD, to stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ROD ma prawo do nabycia prawa użytkowania zajmowanej nieruchomości, bez uwzględnienia przesłanek określonych w art. 76. Polski Związek Działkowców dotychczas otrzymał decyzje potwierdzające prawo użytkowania do gruntów ROD w odniesieniu do ponad 1000 ROD o powierzchni  blisko 5000 ha, co stanowi 48 % ogółu powierzchni objętej regulacją. W samym 2017 roku decyzje potwierdzające prawo użytkowania otrzymało 200 ROD o powierzchni ponad 1100 ha.

Aktualnie do rozpatrzenia przez organy administracji publicznej pozostają wnioski obejmujące powierzchnię ponad 5350 ha

Proces regulacji zakończył z powodzeniem okręg częstochowski oraz koszaliński, gdyż w 100 % uregulowano stan prawny z wykorzystaniem art.76 ustawy o ROD.

Wysoki poziom zaawansowania w zakresie pozyskania decyzji potwierdzających na rzecz PZD prawa użytkowania mają następujące okręgi : kaliski (89%), lubelski (85%), opolski(83%), podlaski (87%), poznański (77%), wrocławski (80%).

PZD złożył wnioski o regulacje stanu prawnego na podstawie art.76 ustawy o ROD, do wszystkich terenów tego wymagających. Natomiast wiele działań w zakresie regulacji stanu prawnego pozostało miedzy innymi jeszcze w okręgu :

* pomorskim (38 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 360 ha gruntów brak decyzji),

* łódzkim ( 60 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla ponad 250 ha gruntów brak decyzji),

* małopolskim ( 30 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 510 ha gruntów brak decyzji,

* mazowieckim (22% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1660 ha gruntów brak decyzji),

* szczecińskim ( 44% powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 400 ha brak decyzji),

* śląskim (55 % powierzchni podlegającej regulacji uregulowano, a dla 1500 ha brak decyzji ).

Związek nadal  aktywnie uczestniczy we wszystkich postępowaniach. Szereg spraw wymaga czynności geodezyjnych lub wyjaśnienia skomplikowanych  spraw prawnych do gruntów. W szeregu sprawach organy wydłużają termin rozpatrzenia sprawy z uwagi na ich skomplikowany charakter. Oczywiście tam gdzie postepowania administracyjne bez ważnych podstaw są  przewlekane organy PZD składają zażalenia lub skargi na przewlekłość lub bezczynność organów państwowych lub samorządowych. W niektórych sprawach podejmują działania przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Jednakże ciągle są prowadzone przez przedstawicieli OZ PZD i zarządów ROD rozmowy z władzami organów jednostek samorządowych lub Skarbu Państwa celem polubownego rozwiązania problemów pojawiających się na drodze regulacji stanów prawnych gruntów ROD. Wszystkie te działania przynoszą wymierne efekty. Jednak nadal wiele wniosków oczekuje na ich rozpatrzenie i wydanie decyzji. Sprawa ta jest dla PZD priorytetowa więc działania są na bieżąco monitorowane. Związek pozostaje w przekonaniu, że w najbliższym czasie proces regulacji stanów prawnych gruntów będzie przyspieszał.

                                                                                                                          BIURO KRAJOWEJ RADY PZD

Warszawa, 30 stycznia 2018 r. 

 
 
 
Facebook