Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3.12.2020 r. w sprawie respektowania praw działkowców przez Wody Polskie

2020-12-04 14:32

Krajowa Rada PZD, po zapoznaniu się w dniu 3 grudnia 2020r. z informacją na temat orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdzających zarzuty PZD o bezprawnym zawyżaniu przez Wody Polskie opłat wodnych nakładanych na rodzinne ogrody działowe, informuje jak niżej.

Zmiana ustawy prawo wodne spowodowała, że od 2018r. rodzinne ogrody działkowe utraciły zwolnienia z opłat za pobór wód z ujęć własnych. Konsekwencją tego stanu rzeczy było obciążenie działkowców kosztami tzw. opłat wodnych pobieranych przez Wody Polskie.

Od samego początku obowiązywania nowych przepisów PZD stał na stanowisku, że ustawa przewiduje obciążane działkowców przy zastosowaniu stawek analogicznych, jak dla rolników. Niestety, korzystając z uprawnień nadanych ustawą, Wody Polskie narzucały ROD stawki komercyjne. Skutkowało to kilkukrotnym zawyżeniem kosztów ponoszonych przez  działkowców.

Przeciwdziałając temu zjawisku władze krajowe PZD skierowały do Prezesa Wód Polskich oficjalne stanowisko z wnioskiem o respektowanie praw działkowców. Argumenty prawne zawarte w dokumencie zawarto również we wzorach odwołań od decyzji Wód Polskich, które PZD udostępnił ROD. Niestety zarówno Prezes Wód Polskich, jak i terenowe organy tej instytucji, odrzuciły argumentację PZD. W efekcie sprawy trafiły do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W ostatnich dniach zapadły pierwsze orzeczenia NSA w sprawach ogrodów. W wyrokach, od których nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, Sąd jednoznacznie podzielił zarzuty PZD, że Wody Polskie niegodnie z prawem zawyżały opłaty ogrodom.

Orzeczenia NSA otwierają ogrodom drogę do ubiegania się o zwrot bezprawnie wyegzekwowanych opłat. Szacunki PZD wskazują, że przez trzy lata wadliwego stosowania przepisów przez Wody Polskie, na ich rachunek trafiły miliony zł z zawyżonych opłat  działkowców. Niestety sygnały dochodzące z terenu wskazują, że Wody Polskie mogą utrudniać odzyskanie pieniędzy przez ogrody. Co więcej, pomimo jednoznacznego stwierdzenia przez NSA o niezgodności z ustawą decyzji podejmowanych wobec ROD, Wody Polski, wykorzystując pozycję władzy publicznej, nadal narzucają działkowcom zawyżone opłaty.

Mając powyższe na uwadze, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne zintensyfikowanie działań w obronie ROD przed skutkami dalszego łamania prawa przez Wody Polskie. Dlatego też zobowiązała Krajowy Zarząd PZD do pilnego opracowania i wdrożenia programu, który pozwoli na wyegzekwowanie praw przysługujących działkowcom. Obok przygotowania wzorów dokumentów prawnych, którymi ROD będą mogły posługiwać się w relacjach z organami Wód Polskich, KR PZD uznała za konieczne zaangażowanie organizacji w kampanię na rzecz respektowania praw działkowców.

W ocenie KR PZD w sytuacji, gdy PZD od samego początku alarmował Wody Polskie o wadliwości decyzji podejmowanych przez wobec ogrodów, w pełni uzasadnione jest aby to władze Wód Polskich doprowadziły do usunięcia z obrotu prawnego wadliwych decyzji i ich bezprawnych skutków. O zaistniałej sytuacji PZD zamierza również poinformować władze rządowe, sprawujące nadzór nad tą instytucją. Problem dotyczy bowiem przeszło 1000 ogrodów, w których z działek korzysta ok. 250 000 rodzin, ma zatem na tyle doniosłe znaczenie społeczne, że oczekiwanie reakcji ze strony władz rządowych jest w pełni uzasadnione.

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Facebook