Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowej Rady PZD z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie budżetów obywatelskich

2020-12-04 14:15

Do Krajowej Rady PZD docierają sygnały o ograniczeniach wprowadzanych w uchwałach rad gmin w sprawie przeprowadzania na terenach gmin konsultacji społecznych w formie budżetów obywatelskich, które uniemożliwiają zgłaszanie projektów realizowanych na terenach ROD. Z uwagi na powyższe, na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2020 r., członkowie Krajowej Rady PZD zapoznali się z przedstawionym materiałem.

Z przekazanych informacji wynika, iż okręgi w Częstochowie, w Elblągu, w Gorzowie Wlkp., w Legnicy, Łódzki, Małopolski, Mazowiecki, Opolski, Podlaski, w Poznaniu, Sudecki, w Szczecinie, Śląski i Świętokrzyski zgłosiły ograniczenia uniemożliwiające uczestniczenie w budżetach obywatelskich ogrodom działkowym wynikające z uchwał rad gmin. Najczęstszymi ograniczeniami są: brak posiadania tytułu prawnego do dysponowania gruntem ROD przez gminy, brak możliwości zarządzania terenem ROD, brak ogólnodostępności, otrzymywanie dotacji celowych, brak możliwości realizacji zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy.

Jednakże argumenty przedstawiane przez gminy nie są poparte żadnym przepisem prawa, a niekiedy nawet nie wynikają z uchwał, a wewnętrznych regulaminów. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym stanowi jakie wymagania winny być określone w projekcie budżetu obywatelskiego. Powyższe regulacje nie obejmują jednak możliwości wprowadzania ograniczeń przedmiotowych m.in. w zakresie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, czy podmiotowych, eliminując pośrednio niektórych działkowców (mieszkańców), jako zgłaszających projekty. Zarówno sądy administracyjne jak i organy administracji publicznej, które nadzorują zgodność z prawem podejmowanych przez rady gmin uchwał, wskazują, iż gminy nie mogą w swych uchwałach wprowadzać takich ograniczeń. Wobec tego winny być eliminowane z obrotu prawnego. W uchwałach określających zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, nie można umieszczać przepisów, które odmiennie niż ustawa kształtowałyby zakres przedmiotowy propozycji zadań lub ograniczałyby go. Ustawodawca wprost określił, co może być w przypadku budżetu obywatelskiego przedmiotem konsultacji i rada nie może ingerować w tę sferę.

Krajowa Rada PZD uznała, iż działania podejmowane przez okręgi są niewystarczające i nie przynoszą rezultatów. Nie są wdrażane żadne działania prawne, które zmierzałyby do zmiany niekorzystnych dla ROD zapisów. Nie można bowiem dopuszczać do sytuacji, w której rady gmin co roku powielają niekorzystne dla ROD przepisy, które zarazem są sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Z uwagi na powyższe, Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę w sprawie budżetów obywatelskich, w której nie tylko zwróciła uwagę na przedmiotowy problem, ale i wskazała jakie działania winny zostać podjęte przez wszystkie okręgi, aby nie dopuszczać do wprowadzania ograniczeń dla ROD w uchwałach.

Krajowa Rada PZD wskazuje, iż okręgi winny każdorazowo analizować uchwały rad gmin, celem ustalenia czy zawierają ograniczenia uniemożliwiające zgłaszanie projektów realizowanych na terenach ROD, oraz niezwłocznie podejmować działania zmierzające do ich eliminacji. Niezbędne w tym zakresie jest włączanie do pracy inspektorów ds. terenowo – prawnych oraz radców prawnych zatrudnionych w okręgach.

Krajowa Rada PZD stwierdza, iż niezmiernie ważne jest podnoszenie tematu budżetów obywatelskich wśród działkowców, zarządów ROD i kolegiów prezesów, aby upowszechniać taką formę pomocy dla ROD, a także wśród samorządów, celem wskazania potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych, oraz możliwości prawnych, dzięki którym wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych i ich zadań staje się realne.

Realizacja projektów obywatelskich na terenach ROD jest możliwa w świetle przepisów powszechnie obowiązujących. Zatem jako Związek musimy podejmować działania, aby było to wykonalne również w praktyce z korzyścią dla ROD, działkowców i społeczeństwa.

KRAJOWA RADA POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 3 grudnia 2020 r.

Facebook