Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

2020-07-24 14:50

KOMUNIKAT

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 23 lipca 2020 r.

w sprawie odbywania walnych zebrań ROD

w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne

 

Z powodu panującej epidemii w nadzwyczajnych warunkach oraz wobec bezwzględnej potrzeby minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania choroby COVID-19, doszło do zawieszenia kampanii walnych zebrań sprawozdawczych poprzez uniemożliwienie organizacji walnych zebrań sprawozdawczych w statutowo przyjętej formie.

Wobec powyższego Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2020 r. zapoznała się z informacją dotyczącą organizacji walnych zebrań w ROD w bieżącym roku. Informacja została sporządzona po tym jak w dniu 25 czerwca 2020 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwały wprowadzające szerokie spektrum możliwości i rozwiązań sprawy walnych zebrań.  

Skutkiem powyższych decyzji i wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest to, że decyzje w sprawie tegorocznego walnego zebrania, w ciągu niecałego miesiąca od ich przyjęcia, podjęło już 2277 ROD. Co w połączeniu z 113 ROD, które odbyły swoje zebrania przed stanem epidemii daje łączną liczbę 2390 ROD, co stanowi przeszło 50 % z ogólnej liczby 4614 ROD, które posiadają aktualnie jasną sytuację organizacyjno-prawną i mogą prowadzić działalność zgodnie z przyjętymi w tych ogrodach założeniami.

Wszystkie zalecenia i decyzje wydane w czasie epidemii miały i mają charakter nadzwyczajny z uwagi na fakt ograniczeń ogólnokrajowych wprowadzonych przez Rząd RP oraz z uwagi na to, że większość działkowców to seniorzy i osoby w podeszłym wieku, szczególnie zagrożone możliwością zachorowania.

Jednostki PZD wielokrotnie apelowały do wszystkich struktur i działkowców o dużą wyrozumiałość oraz przede wszystkim o bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących obostrzeń powstałych na skutek bezwzględnej konieczności zminimalizowania takiego ryzyka. Taką decyzją po stronie Związku było również zwieszenie do odwołania kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD. W takiej sytuacji organy Związku mając de facto skrajnie ograniczony zakres działania były zmuszone do prowadzenia działalności na podstawie dostępnych środków i możliwości.

Z powodu niepewnej sytuacji oraz częściowego zniesienia wprowadzonych obostrzeń, Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 czerwca podjęła szereg uchwał prezentujących rozwiązania kwestii walnych zebrań, były to uchwały nr 2/IV/2020, nr 3/IV/2020 oraz uchwałę nr 4/IV/2020 w sprawie odbywania walnych zebrań ROD w warunkach spowodowanych przez zagrożenia epidemiologiczne, która jest uchwałą kluczową w tej sprawie, gdyż kompleksowo wskazuje na rozwiązania z jakich ogrody mogły skorzystać przy rozwiązaniu sprawy walnych zebrań sprawozdawczych.

Wobec powyższego kierując się względami zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia i życia działkowców oraz możliwości faktycznej realizacji podczas organizowanych zebrań wymogów wprowadzonych w przepisach powszechnych. Ogrody do 150 członków PZD zyskały możliwość organizacji walnego zebrania w tradycyjnej formie na mocy uchwały Krajowego Zarządu PZD nr 120/2020 (w znowelizowanej wersji), z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego. Z informacji otrzymanych od jednostek terenowych wynika jasno, że do dnia 20 lipca br. z takiej możliwości skorzystało już 847 ROD, a kolejnych 332 zaplanowało zebrania w tym trybie.  

Natomiast w przypadku, gdy odbycie walnego zebrania w opisanym wyżej trybie nie jest możliwe, zarządy ROD zyskały możliwość podjęcia decyzji o odbyciu zamiast walnego zebrania - konferencji delegatów, nawet w przypadku niespełniania wprost wymogów wynikających z § 57 ust. 1 Statutu PZD w zakresie liczby członków PZD lub liczby terenów ROD. Na tego typu rozwiązanie polegające na zwołaniu konferencji delegatów zdecydowało się dotychczas 89 rodzinnych ogrodów działkowych.

Inna możliwością w zasadzie dedykowaną ogrodom, które nie spełniają wymogów do zastosowania rozwiązań przedstawionych wyżej, zarządy ROD zostały upoważnione do wystąpienia do okręgowego zarządu PZD z wnioskiem o zawieszenie walnego zebrania ROD i powołanie organu komisarycznego, jakim w tej sytuacji byłoby komisaryczne walne zebranie. W skali kraju na zastosowanie tego rozwiązania zdecydowało się dotychczas 165 ROD.

Wreszcie pozostałe ogrody, mogą pojąć decyzję o odstąpieniu od zwoływania walnego zebrania w 2020 roku i rozliczyć ten rok na przyszłorocznym walnym zebraniu. Jest to rozwiązanie przewidziane dla ogrodów, których sytuacja organizacyjna i ekonomiczna, stwarza warunki do prawidłowego funkcjonowania w oparciu o ustalenia wynikające z decyzji podjętych przez walne zebrania w roku ubiegłym. Dotychczas na tego typu rozwiązanie zdecydowały się już 844 rodzinne ogrody działkowe.

Ze sporządzonej informacji wynika również, że żaden z rodzinnych ogrodów działkowych nie zdecydował się na przeprowadzenie walnego zebrania w trybie zdalnym, co umożliwiły zmiany wprowadzone do ustawy prawo o stowarzyszeniach. Niewątpliwie wynika to ze specyfiki ROD, gdzie zdecydowaną większość działkowców stanowią osoby starsze, które nie przywykły do posługiwania się na co dzień rozwiązaniami technologicznymi.

Różnorodność propozycji wynika ze złożonego charakteru Związku i składających się na niego rodzinnych ogrodów działkowych oraz ich lokalnych problemów i specyfiki. Dlatego też, Krajowa Rada PZD uznała za konieczne odstąpienie od wprowadzania i narzucania jednolitych rozwiązań dla wszystkich ROD. Wobec czego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawienie ostatecznych rozstrzygnięć na poziomie ROD.

 Wskazanie przez Krajową Radę PZD różnorodnych wariantów mogących znaleźć zastosowanie w tej nadzwyczajnej sytuacji, które są zgodne ze Statutem PZD oraz przepisami powszechnie obowiązującymi, w szczególności ustawami o rodzinnych ogrodach działkowych, prawo o stowarzyszeniach, a także rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia, stanowi przejaw głębokiego zrozumienia potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych i ich specyfiki.

 

Krajowa Rada

Polskiego Związku Działkowców

Facebook