Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

2021-01-07 20:50
W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
 
Zgodnie z pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 31.12.2020 r. projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, które mają trwać do ok. 29 stycznia 2021 r. Zgodnie z rozdzielnikiem przedmiotowego pisma, Polski Związek Działkowców nie został zaproszony do ww. konsultacji społecznych.
 
Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD postanowił dokonać analizy prawnej ww. projektu ustawy i po konsultacji z Okręgami PZD, przedstawić Ministerstwu Klimatu i Środowiska swoje uwagi i wnioski, w celu zabezpieczenia interesów rodzinnych ogrodów działkowych oraz działkowców.
 
W tym celu, w dniu 5.01.2021 r. KZ PZD wystąpił do wszystkich Okręgów PZD z prośbą o zapoznanie się projektem ustawy i przedstawienie propozycji do rozwiązań prawnych dotyczących nieruchomości niezamieszkanych, do których zaliczają się rodzinne ogrody działkowe. Jednocześnie poinformował, że temat ten będzie przedmiotem posiedzenia KZ PZD, który przyjmie stosowne kierunki działań w tej sprawie.
 
W projekcie ustawy z dnia 29.12.2020 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano m.in.:
 
 
podwyższenie w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi maksymalnych stawek opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Obecnie stawka za wywóz worka 120 litrów nie może przekroczyć 18,19 zł, a pojemnika 1100 litrów - 58,20 zł. Po zmianach, maksymalna stawka za wywóz worka 120 litrów nie będzie mogła przekroczyć 23,65 zł, a pojemnika 1100 litrów - 216,76 zł (czyli wzrośnie blisko 4- krotnie). Maksymalne stawki opłat mają być również wyższe w przypadku pozostałych pojemności pojemników i worków (ok. 19 gr za litr)!
 
brak konieczności uzyskiwania pisemnej zgody właścicieli itd. nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD na jej włączenie do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych. Obecnie, aby dany ROD mógł zostać włączony do gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych (czyli zacząć rozliczać się na podstawie deklaracji „śmieciowej” zamiast umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym) zarząd ROD musi wyrazić pisemną zgodę. Po zmianach, taka pisemna zgoda nie będzie wymagana. ROD będzie automatycznie włączany do gminnego systemu (na podstawie uchwały rady miasta lub gminy o odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych). Aby wystąpić z gminnego systemu, zarząd ROD będzie musiał śledzić m.in. na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy informacje o uchwałach i przetargach, aby w wyznaczonym terminie złożyć oświadczenie, że chce wyłączyć się z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i rozliczać wywóz śmieci na podstawie umowy z prywatną firmą lub przedsiębiorstwem komunalnym.
 
wprowadzenie możliwości segregacji odpadów na mniej niż 5 frakcji albo uzyskania całkowitego zwolnienia z obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Obecnie właściciele itd. nieruchomości zamieszkanych oraz niezamieszkanych, w tym ROD muszą segregować odpady komunalne najczęściej na 5 frakcji tj. 1) papier 2) metale i tworzywa sztuczne 3) szkło bezbarwne 4) szkło kolorowe i 5) bioodpady. Po zmianach, Minister Klimatu i Środowiska będzie mógł wydać zgodę na czasowe odstępstwo od selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na określony czas. Decyzja będzie wydawana na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i dotyczyła nieruchomości w określonej gminie lub mieście.
 
utrzymano zwolnienie właścicieli itd. jednorodzinnych budynków mieszkalnych z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem bioodpadów m.in. w kompostownikach przydomowych. Natomiast, mimo licznych postulatów PZD, ROD i działkowców zgłaszanych w 2019 r. przy okazji poprzedniej nowelizacji ustawy „śmieciowej” nie wprowadzono analogicznego zwolnienia ROD z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z zagospodarowywaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych.
 
umożliwiono miastom i gminom - po zapewnieniu technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych – rozliczanie odbioru odpadów komunalnych bezpośrednio z właścicielami itd. lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Obecnie, w przypadku bloków, wywóz śmieci następuje na podstawie deklaracji „śmieciowych” składanych przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. Po zmianach, ww. deklaracje mają składać poszczególni właściciele itd. lokali mieszkalnych. W praktyce oznacza to, że nie będzie obowiązywała w blokach zbiorowa odpowiedzialność za brak segregacji odpadów. Przy indywidualnym rozliczaniu wywozu odpadów, ci którzy segregują śmieci zapłacą mniej, a ci którzy nie segregują – więcej.
Mając na uwadze znaczenie projektowanych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla funkcjonowania ROD i interesów działkowców, zachęcamy zarządy ROD do przedstawienia stanowisk ROD w zakresie proponowanych rozwiązań prawnych !
 
Ww. stanowiska prosimy przesyłać do jednostki krajowej PZD, na adres: sekretariat@pzd.pl. Zostaną one przeanalizowane i przekazane wraz z wystąpieniem KZ PZD do Ministra Klimatu i Środowiska.
 
 
 
Krajowy Zarząd PZD
 
Warszawa, dnia 7 stycznia 2021 r.
 
 
 
 
Facebook