Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 7 października 2020 r. w sprawie aktualnej sytuacji warszawskich gruntów ROD objętych Dekretem Bieruta

2020-10-07 11:05
Od ponad 30 lat PZD zmaga się z problemem roszczeń do gruntów ROD. Ostatnie badanie roszczeń wykazało, że objętych jest nimi 330 ROD o pow. ponad 877 ha i liczbie działek rodzinnych – 20599. Występują one na terenie 23 Okręgów PZD. Dużą grupę roszczeń stanowią roszczenia w dużych miastach takich jak: Warszawa, Kraków, Poznań, Lublin, Gdańsk.
 
Jednostka krajowa, jak i Okręgi PZD podejmują szereg działań w obronie gruntów ROD przed roszczeniami. Mianowicie, monitorują i regulują stan prawny gruntów ROD (w tym na podstawie art. 76 ustawy o ROD), biorą udział w setkach postępowań sądowych i administracyjnych związanych w wydaniem gruntu, zapłatą za bezumowne korzystanie, stwierdzeniem zasiedzenia, stwierdzeniem nieważności decyzji reprywatyzacyjnych, zwrotem wywłaszczonych nieruchomości itd., prowadzą wielomiesięczne negocjacje z właścicielami gruntów w celu uniknięcia kosztów związanych z bezumownym korzystaniem, czy też angażują się w procesy legislacyjne, mające na celu uchwalenie „dobrego prawa” dla ROD i działkowców.
 
W ostatnich kilku latach, PZD brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących dwóch projektów ustaw regulujących zagadnienia roszczeń. W szczególności uczestniczył w konsultacjach nad projektem ustawy z 2017 r. o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 r., którego celem było kompleksowe uregulowanie sytuacji prawnej gruntów przejętych po 1944 r. na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego na podstawie przepisów nacjonalizacyjnych. Ostatecznie, projekt ten nie został uchwalony przez Sejm i Senat RP.  Związek uczestniczył również w pracach nad projektem ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, która zmieniła zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w tym zajętych przez ogrody. Dzięki PZD udało się wprowadzić do ww. ustawy zmianę polegającą na skróceniu terminu na zgłaszanie przez byłych właścicieli lub ich spadkobierców wniosków reprywatyzacyjnych. Dzięki temu obecnie wiele ROD położonych na gruntach wywłaszczonych cieszy się ustabilizowaną sytuacją prawną.
 
Lepsza przyszłość czeka również 20 warszawskich ROD (o pow. 62, 1211 ha i liczbie działek – 2010), położonych na gruntach objętych tzw. Dekretem Bieruta, na podstawie którego dawni właściciele nieruchomości bądź ich spadkobiercy dochodzą ustanowienia na ich rzecz własności czasowej (obecnie prawa użytkowania wieczystego). W dniu 2 października 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ustawie też znalazły się m.in. nowe zasady  dotyczące zwrotu gruntów objętych Dekretem Bieruta. Zostały również wzmocnione prawa osób, które obecnie dysponują ww. nieruchomościami. Dla PZD szczególne znaczenie mają zmiany dokonane w ustawie o gospodarce nieruchomości, a w szczególności w art. 214a ust. 1, który stanowi, że:
 
„Odmawia się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa własności gruntu na rzecz osoby uprawnionej, o której mowa w art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 7 ust. 2 tego dekretu, ze względu na:
 
8) położenie gruntu w ramach (…) terenów zieleni w rozumieniu art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) – zgodnie z art. 5 ustawy o ROD, rodzinne ogrody działkowe stanowią tereny zielone i podlegają ochronie w przepisach dotyczących ochrony przyrody,
 
9) ustanowienie (…) na rzecz osób trzecich praw rzeczowych na gruncie (…) – dzięki art. 76 ustawy o ROD, PZD udało się potwierdzić prawo użytkowania do 189,8636 ha gruntów warszawskich ROD,
 
12) przeznaczenie lub wykorzystanie nieruchomości na cele użyteczności publicznej” – zgodnie z art. 4 ustawy o ROD, rodzinne ogrody działkowe są urządzeniami użyteczności publicznej”.
 
Dzięki ww. zapisom, które uniemożliwiają realizację wniosków dekretowych również w stosunku do gruntów warszawskich ROD, jest duża szansa, że w najbliższym czasie wiele postępowań realizowanych na podstawie dekretu Bieruta zakończy się pozytywnymi rozstrzygnięciami dla PZD, ROD i działkowców. W tym celu, PZD będzie nadal uczestniczył w ww. postępowaniach administracyjnych i podnosił przedmiotowe uregulowania prawne, aby oddalić chociażby część roszczeń zgłoszonych do gruntów warszawskich ROD i tym samym uratować jak największą liczbę ROD w Warszawie przed ich likwidacją!
 
Ustawa ww. zakresie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (publikacji w Dzienniku Ustaw). Ww. przepisy mają mieć zastosowanie również do spraw wszczętych, a nie zakończonych.
 
Krajowy Zarząd PZD
 
Warszawa, dnia 7 października 2020 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook