Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie projektu nowelizacji ustawy śmieciowej przekazanego pod obrady Sejmu RP

2019-06-10 09:53

W dniu 6 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany ostateczny projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

(link: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530824#12530824).

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie internetowej www.premier.gov.pl.  projekt ten w dniu 28 maja 2019 r. został przyjęty przez Radę Ministrów. Natomiast, w dniu 5 czerwca 2019 r. został przekazany przez Premiera do Marszalka Sejmu RP, celem przedstawienia go pod obrady Sejmu RP. Do prezentowania stanowiska Rządu w sprawie projektu ustawy został upoważniony Minister Środowiska.

Po konsultacjach m.in. z PZD oraz po uzgodnieniach międzyresortowych, zgodnie z ww. projektem nowelizacji ustawy gospodarka śmieciowa w ROD będzie przedstawiała się w następujący sposób:

 • ROD będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie indywidualnych umów albo na podstawie systemu gminnego tj. deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których same będą wyliczały opłatę za śmieci. Nie będzie miała zastosowania do ROD ryczałtowa stawka opłaty za wywóz odpadów. 
   
 • w przypadku ROD, które będą rozliczały wywóz śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych, gminy nie będą mogły narzucać ROD stawek wyższych niż maksymalne stawki opłat.Maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci będą uzależnione od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, zgodnie z najnowszym obwieszczeniem z 2019 r., ww. stawka opłaty nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów lub 16,63 zł za odbiór worka o poj. 120 litrów. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności, gminy będą mogły ustalać stawki opłat w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,
   
 • ROD nie będą zobowiązane do przechodzenia na gminny system odbioru odpadów.Gdy dany ROD nie będzie zainteresowany przejściem z indywidualnej umowy na system gminny, będzie mógł w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady gminy o odbiorze odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych organizowanego przez gminę. W oświadczeniu, ROD będzie musiał wskazać, gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na wywóz śmieci, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie będzie mogło zostać odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych, zawartej po dniu ogłoszenia ww. uchwały. Brak złożenia ww. oświadczenia w odpowiednim terminie będzie równoznaczne z przystąpieniem do systemu gminnego.
   
 • ROD będą mogły powracać z gminnego systemu na indywidualne umowy. Powrót ten będzie realizowany w ten sposób, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie umieszczał na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej urzędu gminy, na złożenie przez ROD oświadczenia spełniającego określone wymagania o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.
   
 • wszyscy właściciele, użytkownicy wieczyści i posiadacze nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych, w tym zarządy ROD i działkowcy będą zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów. Oznacza to, że w deklaracjach śmieciowych nie będzie już możliwości określania, czy śmieci będą oddawane jako posegregowane czy też zmieszane (od czego zależała wysokość opłaty śmieciowej). Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie skutkowało zgłoszeniem tego faktu przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, która w drodze decyzji nałoży na właściciela danej nieruchomości, w tym ROD dwukrotną stawkę uchwalonej opłaty. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów ma dotyczyć tych, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji. Nie dotyczy to natomiast sytuacji, kiedy w wyniku pomyłki o charakterze incydentalnym dany odpad zostanie zdeponowany do nieodpowiedniego pojemnika.
   
 • ROD nie będą zwolnione z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem bioodpadów, tak jak to będzie miało miejsce w przypadku budynków jednorodzinnych,
   
 • zgodnie z przepisami przejściowymi, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zostanie wyeliminowany z ROD ryczałtowy system wywozu odpadów komunalnych oraz zostaną obniżone stawki, które przekraczały maksymalne stawki opłat.
   
 • ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia (czyli publikacji w Dzienniku Ustaw).

Mając na uwadze ogromne znaczenie zapisów nowelizacji ustawy śmieciowej dla ROD i działkowców (zwłaszcza w kontekście wysokich opłat za śmieci), KZ PZD na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r. dokona szczegółowej analizy ww. projektu ustawy, pod kątem zgłoszenia ewentualnych uwag i propozycji w toku prac parlamentarnych.

O zajętym stanowisku oraz przyjętych do realizacji zadaniach, będziemy na bieżąco informować członków organów ROD oraz działkowców. Liczymy na Państwa wsparcie w ewentualnych dalszych działaniach PZD w tej sprawie!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r.

 

Facebook