Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie funkcjonowania struktur PZD w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

2020-11-09 08:57

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie funkcjonowania struktur PZD

w związku z aktualną sytuacją epidemiczną

 

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii COVID-19, w dniu 5 listopada 2020 r. Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny funkcjonowania biur Okręgów PZD w związku z wprowadzonymi rozwiązaniami prawnymi,  w tym uchwałą nr 311/2020 Krajowego Zarządu PZD w sprawie organizacji pracy w biurach jednostek organizacyjnych PZD w związku z obowiązującym stanem epidemii i wydał w tym zakresie stosowne zalecenia (uchwała nr 325/2020).

Jednocześnie Krajowy Zarząd PZD dokonał oceny aktualnej sytuacji PZD i działkowców w związku z obecną sytuacją epidemiczną, w tym wydanymi przez rząd nowymi ograniczeniami i obostrzeniami, zmierzającymi do wprowadzenia lockdownu w Polsce. Krajowy Zarząd PZD uznał, że pomimo tak trudnej sytuacji, w której znalazło się nasze społeczeństwo, nie można zapominać o ważnych zadaniach PZD oraz potrzebach ROD i działkowców. Dlatego też działalność Polskiego Związku Działkowców powinna być kontynuowana. W szczególności, wszystkie biura jednostek organizacyjnych PZD (jednostki krajowej, Okręgów PZD oraz ROD) powinny funkcjonować w nieprzerwany sposób, jednakże z ograniczeniami zapewniającymi bezpieczeństwo interesantów, w tym działkowców oraz członków organów Związku oraz pracowników. 

W związku z powyższym przypominamy o najważniejszych zasadach związanych z funkcjonowaniem biur ROD oraz działalnością organów ROD:

ü osoby wchodzące w skład organów ROD mają bezwzględny obowiązek stosowania się do przepisów prawnych władz państwowych i lokalnych związanych z ogłoszonym stanem epidemii, które w razie konfliktu - mają pierwszeństwo przed przepisami obowiązującymi w PZD,

ü obowiązuje całkowity zakaz organizowania w ROD wszelkich szkoleń, narad i innych podobnych imprez związanych z działalnością PZD oraz imprez i przyjęć okolicznościowych, z wykorzystywaniem infrastruktury PZD (świetlic, domów działkowca),

ü organy ROD powinny realizować swoje zadania statutowe, w szczególności rozpatrywać skargi, odwołania, wnioski, zatwierdzać umowy przeniesienia praw do działki oraz prowadzić korespondencję – na zasadach i w formach zapewniających bezpieczeństwo osób zainteresowanych, członków organów oraz ewentualnych pracowników biur ROD. W szczególności posiedzenia organów powinny odbywać się w formie zdalnej, z wykorzystaniem środków elektronicznych, umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym. W przypadku posiedzeń stacjonarnych – powinny zostać zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü obsługa działkowców powinna odbywać się przede wszystkim w drodze telefonicznej, poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o adresach i kontaktach (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD oraz Okręgu. Obsługa działkowców powinna mieć miejsce wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy zastosowaniu środków bezpieczeństwa, o których mowa w uchwale KZ PZD nr 295/2020 z dnia 15.10.2020 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z obowiązującymi restrykcjami wynikającymi ze stanu epidemii.

ü wpłaty od działkowców powinny być przyjmowane przede wszystkim przelewem na  konto bankowe ROD. W tym celu zarządy ROD powinny wywiesić na tablicy ogłoszeń ROD informację o numerze rachunku bankowego ROD (powinny zostać wykorzystane formularze przekazane przez jednostkę krajową PZD) oraz podać stosowną informację na stronie internetowej ROD,

ü komunikacja organów ROD z Okręgami PZD oraz jednostką krajową powinna być niezakłócona. Powinna ona polegać przede wszystkim na kontakcie telefonicznym, e-mailowym, za pośrednictwem poczty tradycyjnej (albo skrzynek pocztowych, które są ustawiane przed coraz większą liczbą Okręgów). Kontakty bezpośrednie w biurze Okręgu PZD (czy tez jednostki krajowej) powinny zostać ograniczone do minimum i dotyczyć wyłącznie spraw pilnych, niecierpiących zwłoki lub wymagających wyłącznie bezpośredniego kontaktu.

ü w zależności od sytuacji w danym ROD, zarządy ROD powinny korzystać z uprawnienia do podejmowania decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w dostępie do terenu ROD dla osób spoza grona działkowców i ich najbliższych rodzin oraz o wyłączeniu części infrastruktury ogrodowej z ogólnego używania – zwłaszcza: świetlic, placów zabaw, siłowni plenerowych i innych ogólnodostępnych urządzeń.

W związku z dynamicznym rozwojem epidemii w Polsce, Krajowy Zarząd PZD będzie dalej monitorował i systematycznie oceniał funkcjonowanie struktur PZD oraz w zależności od zmieniającej się sytuacji prawnej, podejmował działania mające na celu zabezpieczenie dalszej działalności PZD, z uwzględnieniem potrzeb ROD i działkowców.

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 6 listopada 2020 r.

 
Facebook