Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29 czerwca 2018 r

2018-07-03 09:46

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności nieruchomości

 

Na stronie internetowej Senatu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (druk 803). Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 10 marca 2015 r. (sygn. akt K 29/13) poprzez:

  • ograniczenie w projekcie ustawy osobom fizycznym, będącym w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do wszystkich nieruchomości, a dopuszczenie przekształcenia wyłącznie do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowane garażami albo przeznaczone pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych, oraz
  • pozbawienie w projekcie ustawy osób prawnych możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostawienie możliwości żądania przekształcenia tylko osobom prawnym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (i ich następcom prawnym) oraz spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (i ich następcom prawnym).

Z uwagi, że w projekcie ustawy zaproponowano uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 w brzmieniu:Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)    nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy treści projektu ustawy pod kątem konsekwencji zaproponowanych zmian dla PZD, ROD i działkowców.

Po przeanalizowaniu projektu nowelizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1  nie zmieni w sytuacji prawnej PZD, ROD i działkowców. Zaproponowana zmiana ma wyłączenie charakter redakcyjny, uzasadniony względami prawidłowej techniki prawodawczej. Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nigdy nie przewidywała dla PZD, działkowców możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Takie uprawnienie posiadały wyłącznie osoby fizyczne (spełniające określone kryteria), a przez pewien czas – również osoby prawne (z wyłączeniem Polskiego Związku Działkowców).

Z uwagi, że w projekcie ustawy generalnie osoby prawne zostały pozbawione możliwości uwłaszczenia się (poza nielicznymi wyjątkami), konsekwencją stało się uchylenie zapisu dotyczącego PZD, który stał się bezprzedmiotowy.

W związku z powyższym należy uznać, że uchylenie w art. 1 ust. 1b pkt. 1 w brzmieniu „ Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1)         nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców nie będzie miało żadnego znaczenia dla dalszego funkcjonowania Związku, ROD i dla działkowców.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD

 Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.

 

 

 

 

 

 
Facebook