Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Klimatu i Środowiska z uwagami i propozycjami do kolejnego projektu nowelizacji ustawy „śmieciowej”

2021-01-29 09:56

W dniu 31.12.2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.gov.pl/) został opublikowany projekt ustawy z dnia 29.12.2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten został przekazany do konsultacji społecznych, niestety z pominięciem PZD.

Z uwagi jednak, że zagadnienia ujęte w projekcie ustawy dotyczą bezpośrednio PZD, ROD i działkowców, Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 27 stycznia b.r. dokonał analizy propozycji i uwag zgłoszonych przez Okręgi PZD, ROD i działkowców i wystąpił do Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska z postulatami w tej sprawie.

W szczególności, w zakresie propozycji Ministerstwa:

  • podwyższenia maksymalnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD (w przypadku pojemnika 1100 litrów aż o 400%) – KZ PZD wystąpił o utrzymanie ich na dotychczasowym – i tak wysokim - poziomie.
  • rezygnacji z pisemnej zgody m.in. zarządów ROD na włączenie ROD do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – KZ PZD wystąpił o zachowanie dotychczasowych zasad i jednocześnie z uwagi na masowe wyłączenia ROD z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych wystąpił, aby ww. wyłączenia również odbywały się na podstawie zgody m.in. zarządów ROD.
  • braku umożliwienia zarządom ROD (w zakresie terenu ogólnego) i działkowcom (w zakresie działek) uzyskania zwolnienia z części opłaty za wywóz odpadów komunalnych w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w kompostownikach ogrodowych – KZ PZD wystąpił o objęcie ROD ww. zwolnieniem, które obecnie dotyczy wyłącznie właścicieli domków jednorodzinnych,
  • wprowadzenia wyłącznie w przypadku bloków możliwości indywidualnego rozliczania wywozu odpadów komunalnych – KZ PZD wystąpił o wprowadzenie takiej możliwości również w stosunku do ROD, gdzie także występuje zbiorowa odpowiedzialność za wywóz śmieci
  • wprowadzenia możliwości wydawania przez Ministra Klimatu decyzji zezwalającej na czasowe odstąpienie przez mieszkańców danej gminy od przyjętego systemu segregacji odpadów – KZ PZD wystąpił o doprecyzowanie, że takie czasowe odstępstwo może dotyczyć również nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD oraz dookreślenie frakcji odpadów komunalnych, które miałyby być objęte ww. odstępstwem.

 

W związku z faktem, że w przypadku wielu ROD stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych obowiązujące w umowach z przedsiębiorcami wywozowymi zostały ustalone na poziomie kilkakrotnie wyższym niż w przypadku systemu gminnego, KZ PZD zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o ujęcie w projekcie maksymalnych stawek opłat również dla prywatnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednocześnie KZ PZD zgłosił gotowość udziału w pracach legislacyjnych dotyczących ww. projektu ustawy „śmieciowej”.

 

Z treścią wystąpienia można zapoznać się poniżej.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 28 stycznia 2021 r.  

 

Facebook