Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
Program DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl 

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie kolejnych zmian w projekcie nowelizacji ustawy śmieciowej

2019-04-29 12:05

W dniu 24 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej potocznie ustawą „śmieciową).

Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym przez MŚ, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD.

Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu uwag i propozycji PZD, w aktualnym projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”:

  • umożliwiło ROD rozliczanie wywozu śmieci na tych samych zasadach, na jakich rozliczają wywóz śmieci właściciele nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne. Umożliwiło ROD rozliczanie wywozu śmieci na podstawie umów z indywidualnymi firmami, w przypadkach, gdy rada gminy/miasta nie podejmie uchwały w sprawie odbierania odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady komunalne, w tym ROD. Zrezygnowało z objęcia ROD ryczałtowym systemem wywozu odpadów,
  • wprowadziło maksymalne stawki opłat za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkanych, w tym ROD. Ich wysokość – tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkanych – ma być uzależniona od przeciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem ustalaną na podstawie corocznego obwieszczenia Prezesa GUS. I tak, zgodnie z najnowszym obwieszczeniem, ww. stawka opłaty za odbiór pojemnika o poj. 1100 litrów nie będzie mogła przekroczyć 54,17 zł lub  stawka opłaty za odbiór worka o poj. 120 litrów nie będzie mogła przekroczyć 16,63 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat będą ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności,
  • skorygowało redakcyjnie przepisy przejściowe, które pozwolą na wyeliminowanie ryczałtowego systemu wywozu odpadów komunalnych oraz obniżenie dotychczasowych stawek opłat za wywóz odpadów (tam gdzie są one wygórowane) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. nowelizacji ustawy śmieciowej,
  • umożliwiono ROD swobodne przechodzenie z rozliczania wywozu śmieci na podstawie indywidualnych umów na system gminny, polegający na rozliczaniu się z wywozu śmieci na podstawie deklaracji śmieciowych. I tak, w przypadku, gdy dana gmina postanowi o odbieraniu śmieci również z terenów ROD, zarząd ROD będzie miał prawo zadecydować, czy przejść na ww. system gminny czy też nie. Zgodnie z najnowszym projektem nowelizacji, jeżeli zarząd ROD nie będzie zainteresowany przejściem na system gminny, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia uchwały rady miasta/gminy o odbiorze śmieci również z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD – będzie musiał złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych organizowanego przez gminę. W oświadczeniu, zarząd ROD będzie musiał wskazać, gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na wywóz śmieci, pod rygorem skuteczności oświadczenia. Oświadczenie nie będzie mogło zostać odwołane przez okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych, zawartej po dniu ogłoszenia ww. uchwały.
  • umożliwiono ROD przejście z systemu gminnego na indywidualne umowy. Powrót ten będzie realizowany w ten sposób, że wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie umieszczał na stronie podmiotowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o przystąpieniu do przeprowadzenia następnego postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 30 dni od dnia zamieszczenia tej informacji na stronie podmiotowej urzędu gminy, na złożenie przez zarząd ROD oświadczenia spełniającego ww. wymagania, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. Oświadczenie będzie skuteczne od dnia, w którym zaczęła obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie będzie mogło być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Z uwagi, że ww. nowe rozwiązania prawne wymagają od zarządów ROD monitorowania na bieżąco uchwał umieszczanych w publikatorach, na stronach internetowych czy tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin, KZ PZD dziękując za dotychczasowe zmiany, poprosił o zmodyfikowanie przepisów związanych z przystępowaniem i odstępowaniem przez ROD od systemu gminnego, aby były one dogodniejsze dla ogrodów i działkowców. W szczególności, KZ PZD zaproponował, aby odbywało się to na podstawie zgody zarządu ROD, o którą  występowałby organy wykonawcze miast/gmin.

Jednocześnie, wobec nieuwzględnienia propozycji zastosowania wobec ROD zwolnienia z części opłaty śmieciowej w związku z kompostowaniem przez działkowców bioodpadów w kompostownikach ogrodowych, PZD po raz kolejny zwrócił się do Ministra Środowiska w tej sprawie.

Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r.  

 

 

 

 

Facebook