Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku

2020-06-26 10:15

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w  ROD w 2019 roku.

 

Krajowy Zarząd na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2020 roku a Krajowa Rada PZD w dniu 25 czerwca 2020 r. zapoznali się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez pion inwestycyjny okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych.

W 2019 roku w 2 302 ogrodach działkowych wykonano
3 843 zadania remontowo – inwestycyjne. Objęły one 50 % ogrodów w całej Polsce. ROD wybudowały nową infrastrukturę w ogrodach na łączną kwotę 26 831 729 zł. Natomiast remonty i modernizacje istniejącej już infrastruktury ogrodowej wyniosły 32 949 086 zł. Łącznie w 2019 roku ogrody zrealizowały inwestycje i remonty na kwotę 59 780 816 zł.

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

 • 149 257 m² ogrodzeń,
 • 581 bram i furtek,
 • 144 hydroforni i innych urządzeń wodnych,
 • 165 pomp wodnych,
 • 344 punktów czerpalnych wody,
 • 156 424 mb sieci wodociągowej,
 • 222 121 mb sieci energetycznej,
 • 90 045 m² dróg i alei ogrodowych,
 • 22 880 m² parkingów,
 • 1 022 m² pasów zieleni,
 • 2 101 mb kanalizacji i 57 sanitariatów,
 • 3 643 m² placów zabaw,
 • w 718 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Ponadto, wykonano szereg innych zadań towarzyszących inwestycjom, takich jak nowe tablice informacyjne, plany zagospodarowania ogrodów czy monitoring.

Z kwoty 59 780 816 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - inwestycyjne 49 618 676 zł stanowiły środki własne ROD. Jest to kwota stanowiąca 83 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 457 848 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 7 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2017 roku. Natomiast 5 704 292 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 10 % wszystkich wydatkowanych środków.

Przeprowadzone badanie pokazuje spadek realizowanych zadań w stosunku do lat ubiegłych. Rok 2019 – w 50 % ROD przeprowadzono inwestycje i remonty, rok 2018 – 52 %, rok 2017 – 53 %.  Jednakże z uwagi na obecnie trwający stan epidemii, który uniemożliwił odbywanie walnych zebrań członków ROD, oraz bezpośredni kontakt z zarządzani ROD, trudno jest określić, czy faktycznie występuje tendencja zniżkowa w zakresie realizacji zadań czy też badanie nie jest kompletne, z uwagi na brak uzyskania informacji od wszystkich zarządów ROD.

Pozytywnym aspektem przeprowadzonego badania jest wynik pomocy ze środków zewnętrznych w stosunku do wartości zadań ogółem, który jest wyższy niż w latach poprzednich (wynosi 10 % w stosunku do wartości zadań). Powyższe pokazuje, iż aktywność całego Związku w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przynosi efekty. Dlatego te działania winny być kontynuowane, tak aby w jak największym stopniu odciążać działkowców od ponoszenia kosztów realizacji zadań. Związek od kilku już lat nakłania rodzinne ogrody działkowe do większej aktywności w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania, jak i korzystania z obecnie obowiązujących unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

W podjętej na posiedzeniu uchwale nr 5/IV/2020 roku w sprawie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2019 roku, Członkowie Krajowej Rady PZD uznali, iż należy podjąć aktywne działania w zakresie promowania tematu inwestycji i remontów w ROD. Konieczne jest również zwiększenie zaangażowania służb inwestycyjnych w okręgach w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami. Należy na bieżąco monitorować stanu zagospodarowania ROD poprzez dokonywanie okresowych przeglądów pod kątem konieczności przeprowadzenia niezbędnych inwestycji bądź remontów. Nie można także zapominać o przestrzeganiu zasad i procedur powszechnie obowiązujących, jak i wewnątrzzwiązkowych, tak aby prowadzone prace były zgodne ze sztuką budowlaną i przepisami prawa.  

Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, jednak aktywność całego Związku w zakresie inwestycji i remontów w ROD winna przynieść korzyści w latach następnych. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców.

Panująca epidemia utrudnia odbywanie walnych zebrań członków PZD, a co za tym idzie, podejmowanie decyzji w zakresie realizacji inwestycji i remontów ROD. Krajowy Zarząd PZD ma jednak nadzieję, iż nadchodzący czas, oraz regulacje przyjęte przez Związek, umożliwią przeprowadzenie walnych zebrań we wszystkich ROD, tak aby członkowie mogli podejmować decyzje w zakresie realizacji inwestycji i remontów w ROD w 2020 roku.

 

 

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

 

Warszawa, dnia 25 czerwca 2020 r.

 

Facebook