Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

13,421 Paragraf Grafika Wektorowa, Clipartów i Ilustracji - 123RFWychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

2018-05-23 13:31

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

Z DNIA 22 MAJA 2018 R.

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O UŁATWIENIACH W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH ORAZ INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH.

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony nowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (z aktualnym projektem ustawy można zapoznać się na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12309302/katalog/12496178) .

Do powyższego projektu wprowadzono art. 5 ust. 2, który zawiera bardzo ważny zapis dla rodzinnych ogrodów działkowych. Zgodnie z nim wykluczona będzie możliwość lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących m.in. na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

Wprowadzenie takiej ochrony dla rodzinnych ogrodów działkowych pokazuje, iż działania Krajowego Zarządu PZD były potrzebne i wskazane, a także wywołały zamierzony skutek.

Działania Krajowego Zarządu PZD w pierwszej kolejności dotyczyły przygotowania obszernej opinii prawnej odnoszącej się do projektu ustawy, która została przyjęta na posiedzeniu w dniu 27 marca br., a następnie jeszcze tego samego dnia przekazana do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. W tym dniu Krajowy Zarząd PZD przyjął również Stanowisko w sprawie projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Zarówno opinia, jak i Stanowisko Krajowego Zarządu PZD wskazały jak duże zagrożenie dla rodzinnych ogrodów działkowych i działkowców będzie miało przyjęcie projektu ustawy w pierwotnej wersji. W projekcie nie była przywołana ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, która ma ogromne znaczenie dla ogrodów działkowych i działkowców. Zatem istniało duże zagrożenie, iż inwestorzy chcąc realizować inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące, będą wybierać m.in. tereny rodzinnych ogrodów działkowych – w szczególności w średnich i dużych miastach - gdyż często są one dobrze usytuowane i skomunikowane.

KZ PZD wskazywał również na zagrożenia płynące z możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowych wbrew miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowych planów niekorzystne były zapisy  umożliwiające podejmowanie decyzji w zakresie wyrażenia zgody na budowę inwestycji mieszkaniowej wyłącznie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. KZ PZD wskazywał także na brak upubliczniania wniosku inwestora kierowanego do organu wykonawczego, co oznaczało, iż decyzja w zakresie wniosku inwestora miała być podejmowana bez możliwości wyrażenia opinii przez społeczność lokalną, w tym PZD.

Zarówno opinia KZ PZD, jak i Stanowisko KZ PZD zostały zamieszczone na stronie internetowej www.pzd.pl, oraz w Biuletynie Informacyjnym nr 5/2018. W Biuletynie tym zostały zamieszczone również opinie prawne okręgów, oraz liczne stanowiska i wystąpienia okręgowych zarządów PZD, rodzinnych ogrodów działkowych i kolegiów prezesów.

Również udział przedstawicieli Związku na debacie dotyczącej zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych uwag do projektu ustawy, która odbyła się w siedzibie Ministerstwa w dniu 27 kwietnia br., pokazał, iż Związek jest żywo zainteresowany tematem i podejmie wszelkie kroki, by bronić rodzinne ogrody działkowe.  

 Bez wątpienia do sukcesu przyczyniły się także wystąpienia, okręgów oraz rodzinnych ogrodów działkowych, które na walnych zebraniach przyjmowały liczne stanowiska negatywnie oceniające pierwotny projekt ustawy.

Obecny projekt ustawy pokazuje, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pozytywnie odniosło się do części uwag zaproponowanych przez Związek. Zatem – mimo bardzo krótkiego czasu na zgłoszenie własnych uwag do projektu - warto było podjąć działania i zaprezentować opinię Krajowego Zarządu PZD oraz innych struktur PZD, które przyczyniły się do wprowadzenia zmian na korzyść rodzinnych ogrodów działkowych.

Projekt w dalszym ciągu nie jest doskonały, gdyż będzie można realizować inwestycje mieszkaniowe i towarzyszące wbrew zapisom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednakże Związek wyraża nadzieję, iż zapis wprowadzający ochronę przed lokalizowaniem tych inwestycji na terenach rodzinnych ogrodów działkowych skutecznie je obroni przed ewentualnymi likwidacjami.  

Obecnie Ministerstwo wystąpiło o ponowne uzgodnienia międzyresortowe, po których projekt będzie przedstawiony na posiedzeniu Rady Ministrów do akceptacji, a następnie będzie procedowany w Sejmie. Krajowy Zarząd PZD ma świadomość, iż droga Związku w tej sprawie nie została jeszcze zakończona. Nie wiadomo jakie propozycje do projektu będą mieli posłowie. Związek liczy, iż dalsze prace legislacyjne w Sejmie nie wprowadzą zmian w art. 5 ust. 2, który jest gwarancją dla dalszego istnienia rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego KZ PZD będzie śledził dalsze działania w zakresie niniejszego projektu ustawy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo ROD.

 

 

Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców

 

 

Warszawa, dnia 22 maja 2018 r.

 
Facebook