Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

2021-04-22 13:25

Komunikat

Krajowego Zarządu PZD

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zapotrzebowania na działki w ROD

 

W 2021 roku – tak jak i w ubiegłym - PZD obserwuje duże zainteresowanie działkami w ROD. Jest ono widoczne zarówno w codziennej działalności struktur PZD (liczne zapytania telefoniczne, pisemne i e-mailowe o wolne działki w ROD oaz zapisy na listach osób oczekujących na działkę w ROD prowadzonych przez zarządy ROD), jak również w mediach lokalnych i ogólnopolskich, zwłaszcza w elektronicznych (oferty kupna/sprzedaży działek na portalach sprzedażowych czy też ogłoszenia w mediach społecznościowych).

W związku z powyższym, KZ PZD również i w tym roku postanowił zbadać aktualne zapotrzebowanie na działki w ROD, celem wypracowania stosownych działań. W dniu 22 kwietnia 2021 r. zapoznał się z informacjami Okręgów PZD (dokonanych na podstawie badań sondażowych), dokonał oceny sytuacji i przyjął wnioski w tym temacie.

W szczególności, na podstawie uzyskanych z Okręgów PZD informacji, KZ PZD uznał, że:

- tegoroczne zapotrzebowanie na działki w ROD utrzymuje się na poziomie zeszłego roku, a w przypadku wielu Okręgów PZD odnotowuje tendencję wzrostową. Szacuje się, że w tym roku prawo do działki w ROD uzyska podobna liczba osób jak w ubiegłym roku (czyli ok. 53,4 tys. osób). Wciąż dominuje zapotrzebowanie na działki ogrodowe wśród ludzi młodych oraz rodzin z dziećmi.

- wciąż największym zainteresowaniem cieszą się działki w dużych i średnich miastach, które są położone niedaleko miejsc zamieszkania lub w miejscach dobrze skomunikowanych. W tych ogrodach albo nie ma dostępnych działek, albo zdarzają się pojedyncze, wolne działki. Mniejszą popularnością cieszą się działki w ogrodach położonych poza granicami administracyjnymi miast, zwłaszcza w dalekiej odległości od większych miejscowości, tam gdzie jest znacznie utrudniony dojazd. Od lat popularnością cieszą się także działki położone w turystycznych regionach.  

- przy wyborze działki, poza jej lokalizacją ma znaczenie jej stan zagospodarowania. Zdecydowanie częściej wybierane są działki zadbane oraz prawidłowo zagospodarowane tj. zgodnie z ustawą o ROD, regulaminem ROD oraz innymi przepisami obowiązującymi w PZD. Szczególne znaczenie przy wyborze działki ma to, czy na działce w ROD jest altana działkowa. Wśród osób zainteresowanych działką daje się zauważyć większą świadomość prawna, że na działce ogrodowej musi być altana działkowa spełniająca wymagania określone w ustawie o ROD (art. 13 ust. 1 pkt 1) tj. posiadająca powierzchnię zabudowy do 35 m2, a wysokość – do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że posiadanie innej altany tzw. ponadnormatywnej grozi konsekwencjami prawnymi tj. brakiem możliwości uzyskania odszkodowania za taki obiekt w przypadku wygaśnięcia prawa do działki w ROD (art. 42 ust. 1 ustawy o ROD), niekiedy koniecznością rozbiórki ww. obiektu lub utratą prawa do działki wskutek wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej (art. 13 ust. 3 ustawy o ROD). Nie brakuje również miłośników na niezagospodarowane działki, które można urządzić według swojego pomysłu. Takich działek jest jednak niewiele. Praktycznie występują tylko w nowozakładanych, odtwarzanych ROD. Najczęściej uzyskanie prawa do działki następuje poprzez jej nabycie od osoby obcej lub osoby bliskiej na podstawie umowy przeniesienia prawa do działki. Duża część działek w ROD nabywana jest przez nowe osoby (bliskie) w procedurze związanej z uzyskaniem prawa do działki po śmierci działkowca.

- wpływ na wybór działki w ROD ma również wyposażenie i stan zagospodarowania ROD, w którym znajduje się dana działka. Bardzo dużą popularnością cieszą się działki w ogrodach wyposażonych w zmodernizowaną, nowoczesną i pełną infrastrukturę ogrodową (w co najmniej dom działkowca, sieć wodociągową i sieć energetyczną). Szczególne znaczenie ma to, czy dany ROD wyposażony jest w media (wodę, energię elektryczną), które są niezbędne przy prowadzeniu upraw ogrodniczych.

- ceny działek w ROD kształtują się na różnym poziomie. Można zauważyć jednak ich wzrost w stosunku do poprzednich lat. Wpływ na wysokość cen ma wartość nasadzeń i naniesień na działce ogrodowej, ale również takie czynniki jak: lokalizacja (wielkość miejscowości położenia ROD, bliskość zabudowań mieszkaniowych, usytuowanie względem granic miasta - droższe są działki w ROD położone bliżej centrum niż na peryferiach miast), występowanie wolnych działek w danej okolicy (działki osiągają wyższe ceny, gdy jest ich ograniczona ilość w danym rejonie), wyposażenie działki w media (woda, prąd, kanalizacja) oraz wielkość i stan zagospodarowania działki (altana, nasadzenia i stan działki). Działka z altaną o wymiarach zgodnych z prawem, estetyczna, o ciekawej konstrukcji architektonicznej jest o wiele więcej warta niż działka z altaną niespełniającą ww. wymogów.

W związku z zapotrzebowaniem na działki w ROD, PZD w dalszym ciągu zamierza:

- podejmować działania mające na celu skuteczne reagowanie na zainteresowanie działkami w ROD. W szczególności,  umożliwiać szybkie obejmowanie wolnych działek w ROD poprzez sprawne dopełnianie wszelkich formalności związanych z nabyciem działki, zarówno w drodze dzierżawy działkowej jak i zatwierdzania przeniesienia prawa do działki oraz maksymalnie skracanie czasu oczekiwania na wolną działkę w ROD.

- szeroko informować społeczności lokalne o wolnych działkach w ROD. W szczególności, udostępniać tablice ogłoszeń w ROD do zamieszczania ofert kupna/sprzedaży działek, prowadzić zapisy osób oczekujących na działki w danym ROD, nie bieżąco aktualizować wykazy wolnych działek w ROD na stronach internetowych Okręgów PZD oraz zachęcać zarządy ROD do ich publikacji na stronach internetowych ROD oraz w mediach społecznościowych np. na facebooku, gdzie wiele ogrodów ma swoje strony.

- na bieżąco reagować na wszystkie pytania, które wpływają do PZD dotyczące zasad nabywania prawa do działki w ROD. W dalszym ciągu umożliwiać osobom zainteresowanym prawem do działki w ROD – kontakt pisemny, e-mailowy oraz telefoniczny w ww. sprawach z zarządami ROD, Okręgami PZD oraz jednostką krajową. Wyjaśniać ww. tematy na cotygodniowych telefonicznych dyżurach prawnych obsługiwanych przez radców prawnych i prawników PZD, odbywających się zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej www. pzd.pl. oraz udostępniać stosowne materiały na związkowych stronach internetowych,

- kontynuować działania, mające na celu pozyskiwanie nowych terenów na zakładanie nowych lub powiększanie istniejących ROD. Potrzebę związaną z koniecznością rozwoju ROD, w tym zwiększaniem potencjału terenów ogrodów działkowych PZD dostrzegł już w 2018 r. – uchwalając Otwarty Program Rozwoju ROD. Od ponad 2 lat, Związek podjął szereg działań mających na celu realizację ww. programu, w szczególności w zakresie pozyskania nowych gruntów ROD. Działania te początkowo nie przynosiły oczekiwanych rezultatów – samorządy nie były zainteresowane przekazaniem nowych terenów, zasłaniając się ich brakiem. Jednakże, dzięki usilnym staraniom wszystkich struktur Związku, w ostatnim czasie daje się zaobserwować zmianę polityki miast i gmin w ww. zakresie. Samorządy coraz częściej uświadamiają sobie ogromne zapotrzebowanie na działki w ROD i znaczenie ogrodnictwa działkowego dla społeczeństwa, szczególnie ograniczonego w swojej aktywności przez obostrzenia wynikające ze stanu epidemii. PZD chętnie wykorzystuje nowy trend w polityce samorządów – pozyskując nowe tereny, dążąc do ich jak najszybszego zagospodarowania i przekazania działkowcom. Nowe ogrody mają niebawem powstać w Gdańsku, Gnieźnie, Toruniu, Grudziądzu oraz w Zielonej Górze. Obecne potrzeby społeczne w zakresie posiadania działek, przewyższają niestety możliwości PZD i konieczne jest dalsze szukanie wsparcia wśród samorządów.

Biorąc pod uwagę przebieg epidemii, prognozy na przyszłość, a także rosnące zamiłowanie wśród ludzi do pobytu i wypoczynku na świeżym powietrzu w otoczeniu natury oraz potrzeby w zakresie prowadzenia ekologicznych upraw ogrodniczych (celem uzyskania własnej, zdrowej żywności), KZ PZD  ocenia, że obecny trend w zakresie zapotrzebowania na działki w ROD będzie nadal utrzymywał się. Szczególnie, że to zjawisko jest zauważalne nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich, jak i poza nimi. Wobec tego, PZD będzie dalej monitorował sytuację związaną z zapotrzebowaniem na działki ogrodowe i reagował na przebieg sytuacji, dążąc do rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa, dnia 22.04.2021 r.

 
Facebook