Masz pytanie?
Subskrypcja

Ostatni produkt
Finanse i księgowość

W Okręgu Toruńsko – Włocławskim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD. . Polecamy Zarządom ROD korzystanie z oferty ośrodków. Informacje pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 16, lub e-mail: ksiegowa@pzdtorun.pl

Program DGCS PZD System wsparciem dla Zarządu ROD

Program komputerowy DGCS PZD System to program stworzony z myślą o Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Jest wsparciem dla Zarządu ROD w każdym aspekcie zarządzania ogrodem. Starannie i umiejętnie prowadzony staje się "prawą ręką" każdego Zarządu ROD. W celu uzyskania informacji o programie - prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy.

Znowelizowany Statut PZD

Uchwalony 09 grudnia 2017 roku podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

09 grudnia 2017 roku, na Nadzwyczajnym  XIII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD został uchwalony statut PZD, który 23 lutego 2018 roku został zarejestrowany przez KRS.
 

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW (tekst jednolity)

 

Gdzie znaleźć informacje o funduszach unijnych?

Od 2004 r. w Polsce dofinansowanie z UE uzyskało około 200 tys. projektów. Na to, by dołączyć do tego grona i skorzystać ze środków europejskich nigdy nie jest za późno. Na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl  znajdziesz wszelkie potrzebne informacje, aby pozyskać fundusze także dla swojego ogrodu.

Przewodnik po ustawie o ROD

Wejście w życie ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, wywołało wiele pytań o skutki zmian w prawie. W ramach wspierania ogrodów w ich bieżącej działalności zespół prawników z biura Krajowej Rady PZD opracował „Przewodnik po ustawie”. Mamy nadzieję, że materiał ten odpowie na większość z pytań nurtujących dzisiaj nie tylko członków organów ROD, ale i „zwykłych” działkowców (pobierz przewodnik).

 

Jak oceniasz naszą stronę www?
Sonda
DGCS PZD System

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarządów ROD, co do możliwości skorzystania z szybkiej pomocy w zakresie obsługi dedykowanego dla PZD programu komputerowego DGCS PZD System, uruchamiamy numer telefonu 56 655 33 34 wewn. 17. Pomoc można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, lub poprzez e-mail: dgcs@pzdtorun.pl UWAGA! W związku z zaistniałą sytuacją w kraju udostępniamy dodatkowy numer telefonu 690 190 857, pod którym pomoc uzyskać można również w weekendy, a także w tygodniu nawet po godzinie 16:00! Link do programu :

Dyżury prawnika

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Zarządów ROD i działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko - Włocławski PZD z dniem 01 grudnia 2018 roku uruchamia dyżury prawne, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod numerem telefonu 56-655-33-34 wewnętrzny 14. W czasie dyżurów można uzyskac porad prawnych z zakresu Ustawy o ROD, Prawa budowlanego oraz przepisów wewnątrzzwiązkowych. W ciągu tygodnia można kierować zapytania drogą poczty e-mail na adres: prawnik@pzdtorun.pl

Inwestycje w ROD

Modernizacja infrastruktury w Rodzinnych Ogrodach Działkowych jest bardzo ważnym elementem działań PZD. Aby przybliżyć Zarządom ROD tematykę prawidłowego wnioskowania i rozliczania dotacji finansowych z puli OZ Toruńsko - Włocławskiego PZD uruchamiamy infolinię, gdzie Zarządy ROD mogą uzyskać odpowiedzi w temacie dotacji. Informacji udziela inspektor ds. inwestycji OZ PZD pod numerem tel. 56-655-33-34 wewnętrzny 15, lub przesyłając zapytanie na adres e-mail: inwestycje@pzdtorun.pl

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych w PZD

2021-04-20 15:23

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że 23 kwietnia 2021 r. mija termin na uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych przez najmniejszych pracodawców, tj.  zatrudniających między 1-19 pracowników.

Zgodnie z ustawą z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych został rozłożony w czasie na etapy i stopniowo obejmował kolejne firmy biorąc pod uwagę kryterium stanu zatrudnienia.

W dniu 01.01.2021 r. rozpoczął się ostatni etap wdrażania PPK, który dotyczy jednostek terenowych PZD oraz niektórych Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Krajowy Zarząd PZD przypomina, że utworzenie PPK polega na:

- dokonaniu przez pracodawcę wyboru instytucji finansowej oferującej zarządzanie PPK. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych.

- zawarciu z tą instytucją umowy o zarządzanie PPK do dnia 23.04.2021 r.

- zawarciu umowy o prowadzenie PPK (zapisanie pracowników do programu) do dnia 10.05.2021 r.

Umowa na zarządzanie

Zarząd ROD, który zatrudnia na umowę o pracę przynajmniej 1 pracownika, który nie ukończył 70 roku życia, a który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tego zatrudnienia, musi wybrać instytucję finansową i podpisać z nią umowę na zarządzanie PPK.

Obowiązek podpisania umowy na zarządzanie PPK dotyczy również ROD, które zatrudniają tylko na umowę zlecenie, o ile zleceniobiorca jest pełnoletni, nie ukończył 70 roku życia i  z tytułu zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym.  

Umowa na prowadzenie PPK

Pracodawca automatycznie zapisuje do PPK pracowników w przedziale wiekowym 18-54 r.ż., chyba, że złożą deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat. 

Osoby, które ukończyły 55 r.ż. a nie ukończyły 70 r. ż. przystępują do PPK na złożony pracodawcy pisemnie wniosek.

ROD, które nie zatrudniają pracowników

ROD, który nie zatrudnia żadnego pracownika/zleceniobiorcy, nie spełnia definicji podmiotu zatrudniającego, więc nie ma obowiązku uruchomienia PPK. Dopiero z chwilą zatrudnienia pracownika powstaje obowiązek wdrożenia PPK, czyli niezwłocznego podpisania umowy na zarządzanie PPK. Natomiast umowa o prowadzenie PPK w imieniu tego pracownika powinna zostać zawarta niezwłocznie po osiągnięciu 3-miesięcznego zatrudnienia w ROD. Do okresu 3 miesięcy zatrudnienia wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w ROD. Zgłoszenie do PPK musi nastąpić w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik osiągnął 3 miesięczny staż pracy.

Uwaga!

Niezawarcie przez pracodawcę umowy o zarządzanie w terminie przewidzianym prawem grozi  grzywną w wysokości nawet 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym, poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.

Szersze informacje dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych znajdą się w Komunikacie Krajowego Zarządu  z dnia 11 lutego br., dostępnym na stronie internetowej PZD w zakładce KOMUNIKATY  oraz Aktualnościach Związkowych, w  numerze 1/2 z 2021 r.

Krajowy Zarząd PZD

Warszawa 19.04.2021 r. 

 

Facebook